Vláda tlačí samosprávy do megaprúseru

Už nejakú chvíľu pôsobím ako vedúci kancelárie primátora mesta Trebišov a pod mojou gesciou sú aj personálno právne veci. Preto si idem trošku právnicky pomudrovať a upozorniť na megaprúser, do ktorého sa rúti takmer každá obec na Slovensku a do ktorého je aktuálne nútená Vládou SR. Nasledujúci text sa týka zamestnancov obce, ktorí majú pomáhať s administratívnou prácou ( aj tých novoprijatých len na tento účel).

Hneď na úvod chcem povedať, že ZMOS v tomto texte nie je v pozícii vinníka, ale v pozícii toho koňa, ktorého najviac bijú, lebo najviac ťahá.

Pôvodné rozdelenie admin. pracovníkov bolo na tých, ktorí pracujú na základe zmluvy s obcou, teda zamestnancov a tých, ktorí pracujú ako dobrovoľníci podľa zákona o dobrovoľníctve.

Prvotné pokyny od Združenia miest a obcí v rámci informácií v Komunálnom spravodajcovi (ktorého obsah podľa vyjadrení ministra Naďa naplnili obsahom pracovníci MOSR) hovorili, že obec uzatvorí dohodu o vykonaní práce s ľudmi, ktorí budú vykonávať admisitratívne práce v rámci odberných tímov a že ich odmena bude 100 EUR brutto za jeden deň práce.

Na to som pondelok 26.10.2020 ZMOS upozornil, že i napriek tomu, že sme v núdzovom stave ostávajú platné a účinné zákony Slovenskej republiky aj naďalej. A v prípade, ak obce uzatvoria s ľudmi dohody o vykonaní práce, výpočet ich odmeny bude vyzerať nasledovne:

Sobota 31.10.
odmena 100 EUR + príplatok vo výške 50% z hodinovej minimálnej mzdy za každú hodinu práce a teda + 24,98 EUR, ak rátam 15 hodinovú pracovnú dobu, teda za sobotu dohodár zarobí 124,98 EUR

Nedeľa 01.11.
odmena 100 EUR + príplatok vo výške 100% z hodinovej minimálnej mzdy za každú hodinu práce a teda + 49,95 EUR, ak rátam 15 hodinovú pracovnú dobu + príplatok vo výške 100% z jeho priemerného zárobku za každú hodinu práce a teda + ďalších 100 EUR, ak rátam 15 hodinovú pracovnú dobu, teda za nedeľu mu patrí odmena 249,95 EUR

Sobota 07.11.
odmena 100 EUR + príplatok vo výške 50% z hodinovej minimálnej mzdy za každú hodinu práce a teda + 24,98 EUR, ak rátam 15 hodinovú pracovnú dobu, teda za sobotu dohodár zarobí 124,98 EUR.

Nedeľa 08.11.
odmena 100 EUR + príplatok vo výške 100% z hodinovej minimálnej mzdy za každú hodinu práce a teda + 49,95 EUR, ak rátam 15 hodinovú pracovnú dobu, teda za nedeľu mu patrí odmena 149,95 EUR.

K tomu za každý deň práce rizikový príplatok 9,90 EUR, ak rátam 15 h. pracovnú dobu.

Moja otázka smerovala najmä k tomu, kto tieto finančné prostriedky samosprávam uhradí.

ZMOS mi odpovedal, že o probléme rokujú a pokúšajú sa nájsť riešenie.

Dnes 28.10.2020, niekedy okolo 9:00 okresné úrady samosprávam doručili vzor dohôd o vykonaní práce podľa zakonníka práce, avšak bez vysvetlenia podrobností, kde dohodárovi patrí odmena 100 EUR brutto za deň práce na celoplošnom testovaní.

Asi dve hodiny bolo obciam prostredníctvom ZMOSu doručené toto ( zrejme na základe informáciu od vládnych úradníkov):

„V rámci celoplošného testovania budú obce s pracovníkmi vykonávajúcimi administratívnu výpomoc pri zabezpečení celoplošného testovania obyvateľstva na covid -19 uzatvárať Dohodu o občianskej výpomoci v zmysle Zákona o dobrovoľníctve. Vzor dohody búd v priebehu dňa zvrejnené.

Pri Dohode o občianskej výpomoci zazmluvnené osoby netreba prihlásiť do poisťovne. Upozornenie: Dohody o vykonaní práce nebudú akceptované.

Okrem týchto administratívnych pracovníkov na zabezpečenie celej operácie bude mať obec k dispozícii dobrovoľníkov bez nároku na odmenu.“

Medzičasom bola revidovaná na toto znenie:

„Zdravotnícky tím: s členom zdravotníckeho tímu bude uzatvorená dohoda o vykonaní práce. Honorár predstavuje 7 eur na hodinu plus rizikový príplatok 20 eur za jeden pozitívny prípad. Na základe tejto dohody môžu byť uhrádzané aj cestovné náklady.

Nezdravotnícki dobrovoľníci: podporujú celoplošné testovanie bezodplatne. Vykonávajú administratívne a organizačné činnosti. Rovnako týmto osobám je možné preplatiť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti cestovné výdavky. S týmito osobami odporúčame uzatvoriť zmluvy o dobrovoľníckej činnosti + k nej priložit tlačivo ochrany osobných údajov a prípadne čestné prehlásenie.

Zmluvu je možné uzatvoriť aj ústne. Ak by sa niektorá obec rozhodla uzatvárať zmluvy ústne, odporúčame pripraviť si prezenčnú listinu, kde bude dobrovoľníkov zapisovať s potrebnými údajmi vrátane súhlasu GDPR. Dobrovoľníkov nie je potrebné nikde nahlasovať, evidenciu si vedie len samospráva. Preplatenie výdavkov dobrovoľníkov (naprílad cestovné, strava a pod.) je daňovým výdavkom.

Poslanci OZ: môžu v rámci celoplošného testovania s obcou uzatvoriť dohodu o dobrovoľníckej činnosti nakoľko týmto nevzniká pracovno-právny vzťah (poslanec OZ by v prípade uzavretia pracovno-právneho vzžahu s obcou v ktorej vykonáva poslanecký mandát by tento automaticky stratil).“

A tretia verzia: https://www.zmos.sk/legislativne-zabezpecenie-administrativnej-vypomoci-pocas-testovania–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na tieto správy som okamžite kontaktoval predstaviteľov ZMOSu, že v tomto prípade ide jednoznačne o obchádzanie zákonníka práce, a že mestá a obce čakajú sankcie za čiernu prácu, strata možnosti žiadať o granty a dotácie a hromadné žaloby zo strany oklamaných pracovníkov.

Totižto zákon o dobrovoľníctve vo svojom druhom paragrafe hovorí:
Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

§3 ods. 2 zase hovorí, že dobrovoľníckou činnosťou nie je vzájomná občianska alebo susedská výpomoc.

Asi okolo 16 00 bola mestám a obciam od Stálej služby Sekcie KR MVSR a Okresných úradov doručená tretia verzia toho, ako „vypiecť“ teraz už s dobrovoľníkmi ( pôvodne administratívnymi pracovníkmi). A to tak, že tých sľúbených 100 EUR sú, zjednodušene povedané, cestovné náhrady podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve.

Dovolím si tvrdiť, že táto administrávna činnosť má všetky znaky závislej práce.

Treba povedať, že sme v priestore verejnej správy kde platí, že je možné konať len to, čo je zákonom dovolené. Obciam je výslovne zakázané obchádzať zákon. Pokynmi od Vlády SR jednoznačne dochádza k obchádzaniu zákonníka práce a ide o zastieranie právneho úkonu. Pokiaľ právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (§ 41a ods. 2 veta prvá Občianskeho zákonníka). Z uvedeného potom vyplýva, že ak má byť určitým právnym úkonom urobeným len „naoko“ (tzv. simulovaným právnym úkonom) zastieraný iný právny úkon (tzv. disimulovaný právny úkon), je simulovaný právny úkon neplatný z dôvodu nedostatku skutočnej vôle konajúcich subjektov urobiť tento úkon. V takých prípadoch platí zastieraný právny úkon; podmienkou ale je, že zastieraný právny úkon zodpovedá vôli subjektov a že spĺňa náležitosti požadované zákonom pre jeho platnosť. Pokiaľ by bol sám zastieraný právny úkon nedovolený (priečil by sa zákonu), bol by tiež neplatný (§ 39 Občianskeho zákonníka),(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. marca 2011, sp. zn. 3 Cdo 144/2010).

Ak by bolo možné to, čo ukladajú pokyny, potom by v samosprávach pracoval samý dobrovoľník, ktorému by sa poskytovali len cestovné náhrady a teda žiadne dane, žiadne odvody, žiadne poistné, žiadne mzdy!!!

Uzavretím takejto dohody o dobrovoľníckej činnosti jednoznačne dôjde k výkonu čiernej práce a očakávajte s tým spojené následky a teda pokuty za zistenie čiernej práce, stop dotáciám a grantom a hromadné žaloby od oklamaných ľudí.

Na záver, pripúšťam, že som sa mohol zmýliť v počítaní, ale nič to nememí na princípoch, ktoré som uviedol vyššie. Nedá mi nezopakovať, že ústava, ústavné zákony a zákony platia aj počas núdzového stavu. Vláda tlačí samosprávy do megaprúseru.

Tento text tu zverejňujem aj pre získanie názorov iných veciznalých kolegov. A dúfam, že tu niekto môj názor vyvráti a ukáže mi, že sa mýlim.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies