Mafiánske spôsoby Andreja Kisku

Po rokoch v prezidentskom paláci nám Ing. Andrej Kiska, ktorý staval svoje podnikanie na nešťastí spoluobčanov, chce udeľovať lekcie z morálky, slušnosti, demokracie a boja proti korupcii.

Na internete sa však začali objavovať informácie o podnikateľských aktivitách Andreja Kisku, ktoré sú od štandardného podnikania v súlade so zákonom viac ako na hony vzdialené. Pribúdajú svedectvá ľudí, ktorých bezcharakterne pripravil o domov a existenčné istoty.

Takticky a premyslene pripravená a zrealizovaná kúpa, následné  a deložovanie štyridsiatich ôsmych rodín.

Tunelovanie

V roku 1997, Andrej Kiska prostredníctvom svojej firmy T.G.I. Orient s. r. o odkúpil od spoločnosti KLF- ZVL a.s. dva obytné domy. Štyridsaťosem bytov odkúpil za cenu 2.2 mil. Sk. V prepočte na euro nadobudla Kiskova firma jeden byt približne za 1.515 euro. Neštandardný predaj bol realizovaný na základe veľmi zvláštneho znaleckého posudku a schválenia dozornej rady predávajúceho, ktorej predsedala Ing. Jana Babálová. Keďže na bytoch viazli záložné práva VÚB banky,  Agrobanky a exekučné záložné právo v prospech daňového úradu, záložní veritelia priamo na kúpnej zmluve dali súhlas k predaju pri splnení podmienky úhrady svojich pohľadávok v kúpnej zmluve zo dňa 12.1.1997.

Historicky známym faktom je, že bývalé štátne podniky, ktoré v tej dobe boli v dlhodobom útlme sa nedokázali skonsolidovať. Jedinou podnikateľskou aktivitou manažmentu zastupujúceho vlastníkov, ktorí vzišli z kupónovej privatizácie, bolo často iba rozpredávanie majetku.

V obchode dohodnutom vopred, pri skúsenostiach s predajmi pod cenu, predaj nájomných bytov a bytovky, ktoré ZVL v Kysuckom novom Meste postavili pre svojich zamestnancov ešte za socializmu, nepredpokladal žiadny problém. Vybraný znalec – v tomto prípade Albín Bačinský – vypracoval znalecké ocenenie bytoviek, pravdepodobne zostatkom účtovnej ceny po odpisoch a zohľadnení amortizácie. Následne Ing. Babálová, zastupujúca dozornú radu predávajúceho, sporným posudkom zdôvodňovala, odsúhlasenie ceny bytoviek.

V deväťdesiatych rokoch paragraf zanedbanie povinnosti pri správe cudzieho majetku nebol práve zavedenou praxou v polícii a kompetencie k predaju mal predseda predstavenstva, ktorý si alibi zabezpečoval rozhodnutím dozornej rady, ktorá takýmto spôsobom zastupovala záujmy vlastníkov a poškodila aj ich. Záložných veriteľov práva 48 rodín, ktoré mali nájomné zmluvy k užívaniu bytov ako aj práva zvyšku dotknutých, nezaujímali.

Ak si predstavíme, že plánovaný odpredaj  nájomcom nikto neoznámil, je zjavné, že iniciatíva mohla prichádzať od niektorého záložného veriteľa, ktorý bol s Andrejom Kiskom v preferovane dobrom obchodnom vzťahu alebo od samotného Andreja Kisku, ktorý v tej dobe bol celkom prepletený s bankami cez svoje spoločnosti Triangel , Quatro a Consumer Financial Service. Koncom deväťdesiatych rokov Kiska už revolvoval zdroje zo spotrebných úverov a v bankách mal dobrý rating na financovanie čohokoľvek, čo nebolo potenciálne stratové. Nepoznáme ďalšiu históriu bytovky, na akú cenu bol vypracovaný znalecký posudok na bytovky po nadobudnutí Kiskom a ani ako bol zhodnotený, nikto však nepochybuje o tom, že zhodnotenie mohlo byť 20 až 40-násobné voči kúpnej cene.

Marenie cudzích práv

V kúpnej zmluve boli riadne zakotvené práva nájomníkov. Kupujúci bol v článku IV oboznámený, že k nehnuteľnostiam sa viažu bremená z užívania bytov, ubytovaných nájomníkov a k nehnuteľnostiam sa viažu práva a povinnosti voči týmto nájomníkom. Práva prešli na Andreja Kisku ako kupujúceho. Zoznam nájomníkov bol prílohou ku kúpnej zmluve.

Pre záložnými veriteľmi vyvolal dojem, že práva tretích osôb bude kupujúci zachovávať. Predávajúci mal zároveň alibi, že predaj nehnuteľnosti prebieha v súlade so zákonom. Predávajúci potreboval ošetriť iba dohodnutú cenu cez pochybný znalecký posudok kvôli akcionárom firmy alebo zvýhodnenie kupujúceho a zachovanie užívacích práv nájomníkov. Andrej Kiska, Bystrík Kiska alebo Jaroslav Kiska alebo pán Michal Hagen ako majitelia kupujúcej firmy T.G.I- Orient, či vedeli o svojich povinnostiach alebo nie, porušili zákon.

(http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5065&SID=8&P=1)

Občiansky zákon chráni práva nájomcu aj v prípade zmeny vlastníctva k nehnuteľnosti. V § 680 ods. ( 3 ) Občianskeho zákonníka vyslovene uvádza, že: „ Ak dôjde ku zmene vlastníctva nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú. Výpoveď musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené.“

Z občianskeho zákonníka vyplývala Kiskovi povinnosť rešpektovať nájomné zmluvy a užívacie práva. Poznal obsah nájomných zmlúv a ich podmienok ako aj zoznam nájomníkov.

Predaj prenajatej veci nespôsobuje totiž zánik existujúceho nájomného vzťahu, čo platilo už v starom rímskom práve podľa zásady „emptio non tollet locatum“- teda kúpa neruší nájom. Náš právny systém pozná iba tie prípady zániku nájomnej zmluvy, ktoré sa týkajú práv v exekučnom konaní, kde si nájomca môže uplatniť iba predkúpne právo, ak nejaké má, aj to súdnou cestou v dražobnom postupe. Andrej Kiska, avšak nebol exekútorom a v tomto prípade sa nejednalo ani o dražbu.

Mafiánske metódy Andreja Kisku a výpalníctvo

Deväťdesiate roky boli veľmi divoké. V praxi fungovali silné päste, známosti na polícii a prokuratúre, najímanie hrubokrkých vagabundov alebo esbéeskárov tváriacich sa ako zákon. Politicky demoralizovaná spoločnosť, presiaknutá korupciou polície, súdov a prokuratúry, silne preferovala jednostrannú argumentáciu, že vlastníctvo je nedotknuteľné ústavné právo.

Nový vlastníci prestali nájomníkom poskytovať služby podľa zmlúv, vypínali energie, bránili v prístupe k užívaniu bytov, dokonca niekedy staval hliadky SBS, ktoré nezákonne legitimovali občanov. Vrcholom bolo oficiálne korumpovanie policajných funkcionárov, ktorí svojich podriadených rozkazmi nútili zneužívať právomoci a poskytovali silovej zložky štátu na nezákonnú činnosť, spočívajúcu v nátlaku a v asistencii pri vypratávaní nájomníkov bez akéhokoľvek súdneho rozhodnutia.

Vypratávanie môže vykonať výlučne súdny exekútor na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Andrej Kiska sa vysmial zákonu. Bez rozhodnutia súdu, zneužitím polície absolútne svojvoľne porušil ústavné a zákonné práva nájomníkov. Nepoznáme rozsah účasti polície, aktivity prokuratúry dokonca ani to, či nedošlo k masívnemu porušovaniu domových práv a slobôd, faktom však zostáva, že za nezákonné vypratanie 48 rodín, nikto proti Kiskovej partii nevyvodil žiadnu konzekvenciu.

Kiskov útok na slobodu cudzích práv

V rozpore so zákonom aplikované zákonné normy v právnej a súdnej praxi a  rôzne aféry s asistenciou polície pri vypratávaniach nájomcov viedli v roku 2007 k jednoznačnému pokynu policajného prezidenta Packu, ktorý rozkazom zakázal poskytovanie policajnej asistencie pri obsadzovaní a vypratávaní budov bez rozhodnutia súdov. Mimochodom, odvtedy vie polícia aplikovať zákon a hladko zaisťuje dôkazy príliš aktívnych vlastníkov.

Kiska mal postupovať v zmysle zákonnej úpravy, pretože vedel o užívacích právach viažucich sa k nehnuteľnostiam. Ak mal splnené podmienky, v prípade automatického obnovenia nájomných zmlúv mal podať do 30 dní podať výpoveď z týchto nájomných zmlúv a ak to neurobil, tak nájomca oprávnene užíval byt naďalej. Nájomná zmluva sa obnovuje za tých istých podmienok, ako bola dojednaná pôvodne. Ak by došlo k uplynutiu nájmu, tak by prenajímateľ mohol po uplynutí nájmu vyzvať na dobrovoľné vydanie veci a keď k tomu nedôjde, je povinný do 30 dní podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. V jednoduchej reči to znamená, že výpoveď zo zmluvy musí mať písomnú formu, právne zdôvodnenie, musí byť doručená, nájomníkovi musí byť daná lehota na plnenie. Nájomník musí mať možnosť podať na súd určovaciu žalobu na neplatnosť výpovede z nájmu. Žaloba má právnu prednosť aj v prípade podania žaloby na vypratanie, pretože tvorí prekážku litis pedentia (začatej veci) a konanie o vyprataní sa preruší až do rozhodnutia v tejto veci.

Súd pri preskúmaní žaloby na neplatnosť výpovede nájomnej zmluvy preskúma podmienky nájomnej zmluvy a rozhodne. Až na základe rozhodnutia, ak sa ustáli neoprávnenosť užívania z dôvodu platne danej výpovede alebo ukončenia nájmu, prejedná súd žalobu o vypratanie nájomcu. Súd musí brať do úvahy aj skutočnosť, či sa jedná o oprávnené užívanie. Zároveň musí skúmať a rozhodnúť aj o plnení podmienok pre poskytnutie náhradného bývania. V prípade rozhodnutia súdu, že nájomca má na náhradné bývanie právo, prenajímateľ musí nájomcovi náhradné bývanie zabezpečiť. Všetky právne kroky a konania môžu trvať aj roky, nájomca po celú dobu užíva právnu ochranu a prenajímateľ nesmie do tohto práva zasiahnuť, pretože prešli na neho povinnosti pôvodného vlastníka na základe kúpnej zmluvy. (odporúčam) 

Kiskova chobotnica

Kiskovci neboli hlúpi, aby nepoznali zákonný postup. Keďže potrebovali svoje peniaze za pochybne určenú kúpnu cenu dostať čo najskôr naspäť, nechceli poskytovať náhradné bývanie a rozhodli sa pri riešení vlastného biznisu zákon vedome porušovať. Mafiánske metódy vypratávania a zasahovania do cudzích práv v tých rokoch boli na dennom poriadku. Polícia bola nielen nečinná. Policajní funkcionári masívne zneužívali svoje právomoci na vysielanie hliadok a zneužívali právomoci a formálnu autoritu polície na podporu výpalníctva.

Kiskovci potrebovali systematizovať svoj útok na bezbranných nájomníkov 48 bytov.

V slovenskom meradle je ojedinelé, že súkromná firma za použitia sily, nečinnosti alebo dokonca priamej asistencie polície vykoná útok na skupinu osôb a po celé roky to nikto nerieši. Ak by niekto uvažoval o tom, že Andrej Kiska v obleku a vo veľkej slušnosti prišiel osobne za jednotlivými nájomníkmi, porozprával sa s nimi a pomohol im slušne sa vysťahovať, je celkom naivný. Kiska s nájomcami bytov neprišiel nikdy do styku. Na špinavú prácu mal svojich ľudí. Tí v spolupráci s rôznymi pochybnými indivíduami, bez oprávnenia, prezentujúc, že idú chrániť jeho majetok, začali úradovať. Polícia aj prokuratúra bola dopredu dohodnutá a keď ich tam neprizval Kiska, tak ich zavolali vykonávatelia, prípadne nájomníci, ktorí sa chceli ubrániť.

Štát neposkytol ochranu svojim občanom. Policajní funkcionári a prokuratúra asistovali ľuďom z podsvetia pri trestnej činnosti. Kiska sa zahral na samosudcu a exekútora v jednej osobe a cez neoprávnené osoby dal vypratať byty, ktoré získal za podvodne podhodnotenú cenu. Polícia a prokuratúra ako zástupcovia štátu nielenže zlyhali, ale sú vo vážnom podozrení z korupčného konania a masového zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Pýtam sa pani ministerky Sakovej…

Kto bol v tej dobe riaditeľom Okresnej polície v Kysuckom novom Meste?

Ako, kedy a od koho sa dozvedela polícia o plánovanom vyprataní nehnuteľností?

Aké boli vydané pokyny a rozhodnutia a za akým účelom a v kom počte a rozsahu boli nasadené policajné sily?

Aké pokyny dostali hliadky a ako zabezpečil ochranu domovej slobody nájomcov a dodržanie zákona ohľadom nutnej existencie právoplatného rozhodnutia o vyprataní a jeho vykonania exekútorom?

Kde títo ľudia teraz sú a aké vykonáte právne kroky?

Taktiež sa pýtam generálneho prokurátora JUDr. Čižnára

Kto bol v tej dobe Okresným prokurátorom v Kysuckom novom Meste?

Koľko podnetov prokuratúra prevzala a ako ich riešila?

Z akého dôvodu bolo tolerované masívne porušovanie domovej slobody u skupiny obyvateľov, zasahovanie do cudzích práv, možno falšovanie znaleckého posudku na samom začiatku a prečo bolo tolerované nezákonné vystupovanie a porušovanie práv veľkej skupiny obyvateľov?

Pandorina skrinka – čas všetko nezahľadí

Firma T.G.I- Orient v roku 2006 zanikla. Podobne firma KLF- ZVL a.s. po excelentnom tunelovaní majetku podobným postupom, dostala sa do konkurzu a bola tiež vymazaná. Vykonávatelia vypratania, policajti a prokurátori v Kysuckom novom Meste sa spoliehajú na premlčanie skutkov, ktorými umožnili alebo pomohli v hanebnom postupe. Andrej Kiska zdanlivo preskočil svoje problémy a temnú minulosť a dnes ide budovať politickú kariéru akoby stratil pamäť. Rodiny, ktorým zničil existenciu a vyhodil ich na ulicu, pamäť nestratili. Pamätajú si chvíle, ktoré starostlivo, so svojimi kumpánmi bezcitne naplánoval a neskôr predviedol, čoho je schopný. Andrej Kiska, ktorý sa dopracoval k majetku korumpovaním funkcionárov polície, prokuratúry a súdov, dnes ide bojovať za sociálne práva , demokratické princípy a proti korupcii. Ing. Andrej Kiska v súčasnosti nie je najvyšším ústavným činiteľom, užíva si inštitút premlčania rôznych trestných činov, ktorých sa v minulosti v súčinnosti s brachiálnymi zložkami dopustil.

Kiska, ktorý sa v minulosti vyjadril, že ľudské práva nemôžu byť nadradené obchodným záujmom, ktorý ignoruje zákon, poriadok a normálny ľudský súcit, nemá ani morálne právo uchádzať sa o priazeň voličov, nieto pôsobiť vo vrcholovej politike.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies