Novela školského zákona vytvára riziká v kvalite vzdelávania

Poslanec Národnej rady SR a podpredseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  Jozef Habánik spoločne s  Igorom Melicherom upozorňujú na riziká schválenej novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou sa vytvára možnosť individuálneho vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl.

Jozef Habánik uvádza, že domáce vzdelávanie je téma, na ktorú existujú rozdielne názory a treba otvorene povedať, že je aj v jednotlivých krajinách rôzne upravená. „Napr. v USA, Veľkej Británii, Indii a Novom Zélande má prístup k domácemu vzdelávaniu len miernu reguláciu. Na druhej strane Francúzsko, Poľsko, Španielsko, Slovensko (možnosť len prvom stupni ZŠ) majú v súčasnosti pomerne prísnu reguláciu. Krajiny ako Nemecko, Švédsko, Holandsko, Chorvátsko takéto vzdelávanie nepovoľujú.“ Rozdiely sú dané historickými, kultúrnymi, hodnotovými a socializačnými prístupmi a preferenciami. „Pre lepšiu orientáciu v tejto problematike som požiadal reprezentatívne inštitúcie (Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) o odborné a kvalifikované posúdenie predloženého návrhu zákona.“ Nezávisle od seba sa vo svojich stanoviskách zhodli v nasledovných kľúčových rizikách:

Garancia odborných a pedagogických zručností osoby, ktorá ma individuálne vzdelávanie zabezpečovať,

Aprobáciu a kvalifikáciu tejto osoby, nakoľko neexistuje reálna kvalifikácia učiteľa na druhom stupni univerzálna pre všetky predmety,

Kvalitu posudzovania žiadostí zo strany riaditeľov základných škôl,

Kontrolu dodržiavania kritérií pre domáce vzdelávanie (rozpor s čl. 21 ods. 1 Ústavy – nedotknuteľnosť obydlia), kmeňová škola tak nevie skontrolovať materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania.

„Kontrolné zistenia inšpektorov pri dodržiavaní pravidiel domáceho vzdelávania na prvom stupni dopadli katastrofou, že „vzdelávanie žiakov zabezpečovali osoby bez príslušného vzdelania, samotní rodičia aj žiaci potvrdili, že s učiteľmi nekonzultovali obsah vzdelávania, relevantnosť dôvodov pre povolenie individuálneho vyučovania sa neskúmala v takmer tretine posudzovaných žiadostí a mnohé ďalšie zistenia. Kontrola ŠŠI poukázala na konkrétne školy, kde bol systém zneužívaný.“

„Aj keď argumentácii v prospech individuálneho vzdelávania som našiel isté logické prvky a som otvorený diskusii, novelu zákona som nepodporil. Dôvodom boli riziká, ktoré identifikovali vo svojich stanoviskách relevantné štátne inštitucionálne autority a Združenie základných škôl. Chcem upozorniť, že aj dobrý úmysel predkladateľov môže byť v aplikačnej praxi zneužitý. “ hovorí Habánik

V predloženej novele školského zákona absentujú povinnosti škôl na elimináciu rizík. „Ministerstvu školstva odporúčam upraviť nariadením vlády alebo vyhláškou, povinnosti školy riadne skúmať jednotlivé žiadosti, pri zistení nedostatkov takéto konanie zastaviť a pri negatívnych kontrolách zo strany inšpekcie možnosť odobrať škole poskytovanie takejto formy vzdelávania. Na kvalite poskytovaného vzdelávania mi záleží, rovnako tiež na každom jednom žiakovi, ktorý dnes hľadá inú alternatívu,“ vyjadril sa Habánik.

Člen expertnej školskej skupiny strany SMER – SD Igor Melicher poukazuje na možné problémy, ktoré hrozia pri postupnom prijímaní cieľov stanovených ministerstvom školstva. „Novela školského zákona, ktorá umožňuje individuálne vzdelávanie aj žiakom druhého stupňa môže naraziť na problémy, ktoré prinášajú plánované zámery rezortu školstva. Konkrétne ide o návrh kurikulárnej reformy a liberalizácie trhu s učebnicami. Zavedenie týchto zmien môže znížiť kvalitu vzdelávania a prehĺbiť vzdelanostné rozdiely medzi žiakmi.“

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies