Nový disciplinárny poriadok má upraviť postup v konaniach voči právnickým profesiám

Aplikačná prax podľa rezortu spravodlivosti dokázala, že stavovské organizácie právnických profesií nie sú v mnohých prípadoch schopné riadne viesť disciplinárne konanie voči svojim členom.

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) pripravuje návrh zákona o disciplinárnom konaní. Jeho cieľom bude jednotne a komplexne upraviť disciplinárnu právomoc Najvyššieho správneho súdu SR, zloženie disciplinárnych senátov, definovanie pravidiel kreovania disciplinárnych senátov a postup v disciplinárnom konaní voči príslušníkom vybraných právnických profesií. Vyplýva to z predbežnej informácie na portáli právnych predpisov Slov-lex. MS SR zdôrazňuje, že prostredníctvom navrhovaného disciplinárneho poriadku chce upraviť len procesnoprávnu rovinu disciplinárneho konania.

„Účelom takéhoto disciplinárneho konania bude posúdiť a rozhodnúť o disciplinárnej zodpovednosti osoby, proti ktorej je disciplinárne konanie vedené. Hmotnoprávna úprava ako predpoklady disciplinárnej zodpovednosti, disciplinárne previnenia, disciplinárne opatrenia a výkon uložených disciplinárnych opatrení budú aj naďalej upravovať príslušné osobitné právne predpisy,” uvádza retort.

Podľa schválených reforiem justície z dielne MK SR bude právomoc vo veciach vyvodzovania zodpovednosti voči príslušníkom právnických povolaní v disciplinárnych konaniach vykonávať Najvyšší správny súd SR. „Z tohto dôvodu vládny návrh ústavného zákona predpokladá, že do doby pokiaľ začne najvyšší správny súd vykonávať svoju činnosť, zákonodarca prijme takú zákonnú úpravu, ktorou ustanoví niektoré aspekty disciplinárnej právomoci najvyššieho správneho súdu a upraví vybrané otázky konania v disciplinárnych veciach,” konštatuje rezort.

Disciplinárnou právomocou v súčasnosti disponujú rôzne orgány či stavovské organizácie. Závisí to od subjektu, proti ktorému je disciplinárne konanie vedené. Aplikačná prax však podľa rezortu spravodlivosti dokázala, že tieto orgány či stavovské komory v mnohých prípadoch nie sú schopné riadne viesť disciplinárne konanie a rovnako tak v súčasnosti prevláda do značnej miery veľká rozštiepenosť a nejednoznačnosť existujúcej právnej úpravy, ktorou sa disciplinárne konania spravujú. „Predkladateľ má preto za cieľ prostredníctvom navrhovanej zákonnej úpravy tento stav odstrániť, právnu úpravu zjednotiť a predovšetkým zaviesť funkčný a efektívny mechanizmus spôsobu vedenia disciplinárnych konaní spolu s jednotnou a zrozumiteľnou právnou úpravou,” dodal retort.

Nový zákon by mal byť predložený do medzirezortného pripomienkového konania vo februári 2021.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies