Odpojenie energie ohrozilo 400 zamestnancov východoslovenskej firmy NEXIS

Humenská spoločnosť Nexis Fibers patrí medzi významných zamestnávateľov v Prešovskom kraji. Ako nástupca bývalého Chemlonu má viac ako 60 ročnú tradíciu vo výrobe priemyselných vlákien, ktoré vyváža do celého sveta najmä výrobcom pneumatík, airbagov, lán a sietí. Priamo zamestnáva viac ako 400 zamestnancov a na jej činnosť sú nepriamo naviazané ďalšie stovky pracovných miest u subdodávateľov.

V dnešnej krízovej dobe samozrejme aj subdodávatelia automobiliek majú obmedzenú výrobu a zápasia s vlastnou existenciou, so zachovaním pracovných miest v prechodnom období, keď ich produkcia je obmedzená alebo zastavená. Firma NEXIS sídli v priemyselnom areáli patriacom spoločnosti CHEMES, ktorá v rámci infraštruktúry si zmluvne zabezpečila aj distribúciu energií.

Medzi oboma firmami podľa dostupnej komunikácie existujú dlhoročné rozpory vyplývajúce z určenia výšky cien za energie a ich platenia, či vyúčtovania podľa spotreby. Spoločnosť NEXIS mala naviac aj vlastné hospodárske problémy – v roku 2016 skončila v reštrukturalizácii, kvôli krokom vtedajšieho švajčiarskeho akcionára, ktorý bol napokon v zahraničí odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť. Vďaka následnej finančnej podpore súčasného akcionára a tvrdej práci sa jej však  darilo udržať si zákazníkov, odvrátiť hroziaci konkurz, pripraviť reštrukturalizačný plán, ktorý napokon podporilo takmer 95% veriteľov a potvrdil ho aj súd a zachrániť tak spoločnosť a ňou vytvárané pracovné miesta.

Ekonomické vzťahy s dodávateľom energií však sú dlhodobo na konfliktnej úrovnií, z ktorej ťaží výhodnejšiu pozíciu samozrejme CHEMES, ktorý má monopolné postavenie  a drží ruku na kohútiku energetických tokov, čím existenčne ohrozuje prevádzku a výrobu NEXISU.

V liste zo dňa 6.4.2020 s rozsiahlym komentárom CHEMES tvrdí, že zo strany spoločnosti Nexis Fibers a.s. bolo na základe zmluvy uhradených 997.306,68 EUR namiesto spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné žiadaných 1.962.253,71 eur. Rozdiel žiadaných a reálne zaplatených čiastok predstavuje podľa CHEMESU sumu 964.947,03 EUR. V uvedenom liste sa však uvádza aj to, že: „po spotrebovaní reálne zaplatených množstiev energií a médií v mesiaci apríl roka2020 (predpokladáme od 17.4.2020) spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné pristúpi k obmedzovaniu dodávky energií a médií; za týmto účelom Vás žiadame, aby spoločnosť Nexis Fibers a.s. sama, 60 hodín pred týmto dňom pristúpila k odstavovaniu svoje j prevádzky a svojich strojov a zariadení alebo aby sama špecifikovala v akom poradí majú byť jednotlivé energie a médiá obmedzované vzhľadom na zabezpečenie výroby, resp. vzhľadom na nepoškodenie technických zariadení spoločnosti Nexis Fibers a.s.“

Zo stanoviska jednoznačne vyplýva, že z hľadiska zúčtovania energií ku dňu 6.4.2020 zálohy prevyšovali skutočnú spotrebu a po dosiahnutí spotreby na CHEMESOM požadovanej úrovni záloh dôjde k odstaveniu dodávok energií a médií.

Je zaujímavosťou, že oproti bežným zvyklostiam doručovať korešpondenciu poštou a aj elektronicky tento list prišiel len bežnou poštou. Z obsahu listu pritom vyplýva, že NEXIS rozporuje kalkuláciu nedoplatku 964.947,03 EUR nielen kvôli výške cien, ohľadom ktorých je medzi stranami dlhodobý spor. CHEMES totiž zároveň do kalkulácie nepoužil reálne množstvá energií odobraté NEXISom v roku 2020, ale množstvá, ktoré im NEXIS na rok 2020 nahlásil vopred ešte v auguste 2019 ako predpoklad spotreby. Tento predpokladaný objem však NEXIS podľa zmluvy nemá povinnosť odobrať a môže odobrať aj menej, čo je prirodzené najmä počas aktuálnej krízy vyvolanej koronavírusom. CHEMES pritom nemá nárok požadovať zálohu ani odplatu za tie energie, ktoré NEXISu vôbec nedodal.

Na  základe listu  došlo k podaniu návrhu na súd už 9.4.2020 a súd 14.4.2020 vyhovel firme NEXIS a nariadil spoločnosti CHEMES pokračovať v dodávkach energií a zároveň ustálil výšku poskytovaných záloh za dodávky energií:

 

 

 

Okrem povinnosti zabezpečiť nerušenú dodávku elektrickej energie, súd uložil aj zákaz obmedzenia prerušenia,či zastavenia dodvák aj iných médií:

 

 

 

 

Rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia (súd vydal rozhodnutie 14.4.)  NEXIS si ho 14.4. aj prevzal (rovnako právnici CHEMES u, ktorým však predtým bolo odvolané plnomocenstvo v danom konaní – v množstve ďalších súdnych konaní aj pri rokovaniach však CHEMES zastupujú aj naďalej) a ešte v ten deň s ním NEXIS oboznámil CHEMES a zaslal mu ho aj mailom. Súd následne doručoval neodkladné opatrenie aj priamo CHEMESu, najskôr elektronicky a od 17.4. aj prostredníctvom útvaru Policajného zboru. K prerušeniu dodávok došlo 17.4.2020 v dobe, keď už CHEMES si neodkladné opatrenie napokon formálne prevzal 20.4. podvečer z elektronickej schránky – v tomto momente sa stalo voči CHEMESu záväzné a vykonateľné.

Ešte v deň vydania rozhodnutia NEXIS doručil CHEMESu kópiu rozhodnutia a list, v ktorom píše:

„Opakujeme, že energie a médiá od Vás odoberáme na základe platných právnych titulov a v súlade s našimi záväzkami (ktoré by sme odstavením prevádzky bez právneho dôvodu mohli porušiť), pričom za ich dodávku Vám aj naďalej (rovnako, ako tomu je už od augusta roku 2016) uhrádzame zálohové platby na týždeň a v prípade elektrickej energie dokonca na mesiac vopred.“  „Vaše požiadavky, ktorých uspokojenie požadujete pre „ustálenie a zoštandardizovanie“ dodávok energií a médií pre rok 2020, neoprávnené. Vaša spoločnosť nemá právny nárok na uhrádzanie zálohových platieb vo výške 143.081,- EUR týždenne ani na doplatenie sumy 964.947,03 EUR.““ Vaša spoločnosť nie je oprávnená jednostranne stanovovať jednotkové ceny energií a médií. Na túto skutočnosť Vás okrem našej spoločnosti upozornili aj konajúce súdy, ktoré o. i. (i) zamietli Vašu žalobu o zaplatenie sumy 591.809,EUR s príslušenstvom, ktorej ste sa domáhali titulom ,,nedoplatku…“ Vo svojom liste sa snažíte účelovo navodiť dojem o zásadnom rozpore vo výške požadovaných skutočne uhrádzaných platieb. Neuvádzate však, že tento rozdiel je spôsobený tým, že ste našej spoločnosti neoprávnene zadržali preplatok na zálohových platbách za rok 2019 v celkovej výške 1.1 71 .296,18 EUR s DPH a tento ste nám odmietali vvplatiť““ Vaša spoločnosť nemá právny nárok ani na zaplatenie „neodberov“ energií a médií v roku 2019, na čo sme Vás rovnako opakovane upozornili

 CHEMES  17.4.2020 prerušil dodávku energií, napriek tomu, že mal vedomosť o existencii uznesenia súdu

 Napriek tomu, že od 20.4.2020 sa stalo uznesenie právoplatné a vykonateľné, nedošlo k obnove dodávok energií, čo zo strany NEXISu bolo predpokladané.

Vzhľadom na obsah listov CHEMESu, ich neoprávnené požiadavky, hrozby prerušením dodávok energií a médií a ohrozenie výroby NEXISU, k čomu CHEMES pristúpil napriek mimoriadnemu stavu a zavádzaných  opatrení Vlády SR na zamedzenie dopadov krízy vyvolanej ochorením COVID-19, bolo podané trestné oznámenie, a to dňa 16.4.2020 (t. j. deň pred prerušením dodávok zo strany CHEMESu), pre podozrenie zo spáchania trestného činu vydierania, prípadne iných trestných činov. Oznámenie bolo podané na neznámeho páchateľa. Trestné oznámenie bolo doplnené dňa 18.4., t. j. deň po prerušení dodávok. V súčasnosti by zo strany OČTK mala byť preskúmaná aj kvalifikácia trestného činu marenia úradného rozhodnutia v pokračujúcej trestnej činnosti prerušením dodávok napriek doručenému rozhodnutiu súdu od 20.4.2020.

Konanie CHEMESu sa podľa všetkého stalo predmetom preskúmavania aj Protimonopolnému úradu SR, ktorý z vlastného podnetu začal správne konanie. Na stránkach tohto úradu sa už 21.4.2020 objavila správa, ktorá sa pravdepodobne týka práve tejto spoločnosti:

„Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 4. 2020 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa ustanovení § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok.
Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že mohol byť porušený zákon. Porušenie zákona môže spočívať v konaní podnikateľa, ktorý v priemyselnom parku uplatňuje voči svojim odberateľom energií a médií také obchodné podmienky, v dôsledku ktorých títo odberatelia musia odoberať od podnikateľa všetky energie a médiá, ktoré vyrába a zároveň im je znemožnené, aby si niektoré energie a médiá vyrábali sami alebo odoberali od tretích strán.
Podľa § 38 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie.
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.“

Je zjavné, že firma NEXIS sa bráni logickými právnymi argumentmi, ktoré podporujú aj vydané súdne rozhodnutia, pred nátlakom  monopolizovaného dodávateľa, ktorý chce zaplatiť aj neodobrané dodávky energií a má svojskú predstavu vyúčtovania poskytovaných záloh. Používa k tomu nátlak a svojvôľu a ignoruje nielen svoje záväzky zo zmluvných vzťahov, no dokonca porušuje aj povinnosti uložené rozhodnutím súdu.

Spôsobuje tým značné majetkové škody a znemožňuje chod firmy, ohrozuje 400 pracovných miest a dá sa očakávať, že bude musieť niesť následky za svoje konanie nielen v podobe náhrady spôsobenej škody v civilnom konaní, ale aj možnú trestnoprávnu zodpovednosť.

Firma NEXIS a 400 zamestnancov očakáva, ako na túto okolnosť bude reagovať aj vláda SR vzhľadom na zavádzané opatrenia, moratória a zákazy, ktorými sa majú počas krízy vyvolanej ochorením COVID-19 sprísniť a v niektorých prípadoch zakázať zásahy do chodu firiem, ktoré štát potrebuje čo v najväčšej miere udržať v chodu, aby nemusel za následky vis major udalostí znášať sám škody. Logickým by preto bol exemplárny postup a koordinácia nielen Protimonopolného úradu ale napríklad aj Slovenskej obchodnej inšpekcie a  urýchlené konanie OČTK, ktoré by mali zabrániť vzniku ďalších škôd a  pokračovanie v možnej trestnej činnosti, ktorou sa ohrozuje 400 pracovníkov.

Z vlastnej skúsenosti a zo sledovania mnohých podobných prípadov viem, že cesta k získaniu  majetku  vedie často cez fingované konkurzy, výpalnícke obmedzovanie dodávok energií alebo prístupu k vlastnému majetku, pričom toto je všetko len príprava na chvíľu, keď dôjde k ovládnutiu a prebratiu podniku. Konkurzná mafia 90-ich rokov presne týmito metódami v spolupráci so súdmi získavala majetok za zlomok ceny. Doba sa však posunula a OČTK už poznajú tieto modely a dokonca poznajú aj vlastné kompetencie voči tým, ktorí právoplatné rozhodnutia súdov porušujú zámerne a úmyselne a vo väčšine prípadov aj zakročujú. V tomto prípade ak nedôjde k splneniu povinností vyplývajúcich zo zákona, NEXIS čaká dlhá a tŕnistá cesta, formou núteného výkonu rozhodnutia súdu. Okrem 400 ohrozených pracovných miesta však vznikajú mimoriadne ekonomické škody.Podľa vyjadrenia šéfa NEXISu sa jedná o predpokladané priame škody vyčíslené  takto: asi na 100 tis.€ – škody na výrobkoch pri odstavení výroby + 300 tis.€ – prevádzkové náklady po dobu odstávky od 17.4.2020 za prvých 10 dní, čo bude denne naviac o 30 tisíc €. Do strát zatiaľ nezapočítali ušlý zisk a hrozbu straty biznisu, poškodenie obchodného mena a stratu spoľahlivosti zavedeného dodávateľa.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies