Parlament schválil dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt

Poslanci Národnej rady SR včera podvečer schválili vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci návrhu presadilo dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb.

Vzhľadom na široký dosah prijatých opatrení prinášame ich stručný prehľad.

1. Pozastavené alebo posunuté plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt

Podobne ako počas prvej vlny pandémie dochádza k dočasnému zastaveniu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, a to až do 28. februára 2021. Taktiež lehoty, ktoré plynuli od 1. januára 2021, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona. Toto opatrenie má prispieť k zníženiu mobility na nevyhnutné minimum tým, že občania a podnikatelia nebudú musieť nevyhnutne vykonávať úkony potrebné na uplatňovanie svojich práv v súkromnoprávnych vzťahoch v čase pandémie a nemuseli sa tak obávať o to, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie.

2. Pozastavené procesné lehoty v civilných súdnych konaniach

Ďalším opatrením je pozastavenie plynutia procesných lehôt, ktoré vyplývajú z procesných právnych predpisov alebo z rozhodnutí súdov, a to až do 28. februára 2021. Neplynú teda zákonné lehoty ani lehoty určené súdom, napr. lehota na podanie opravného prostriedku, lehota na doplnenie podania či lehota na vyjadrenie sa k podaniu protistrany. V prípade, že z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania vec neznesie odklad, je však súd naďalej oprávnený aplikovať pôvodnú procesnú lehotu alebo určiť novú lehotu.

3. Pozastavené lehoty na opravné prostriedky v trestných konaniach

V rámci trestného konania dôjde k pozastaveniu lehôt do 28. februára 2021 na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby. Na strane obžaloby je legitímne očakávať, že prokuratúra ako orgán verejnej moci bude riadne fungovať aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

4. Dočasné upustenie od dražieb

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

5. On-line zasadnutia veriteľských orgánov

Podobne ako v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb sa umožňuje aj v prípade veriteľských orgánov v konkurznom konaní počas núdzového stavu korešpondenčné hlasovanie, ako aj účasť na ich zasadnutiach elektronickými prostriedkami.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies