Spravodlivosť podľa sudkyne Kresl

Kto je JUDr. Eva Kresl ?

V októbri 2016 bola Eva Kresl ambiciózna advokátka uchádzajúca sa o post sudkyne. Podľa motivačného listu  sa venovala predovšetkým trestnému a obchodnému právu, chcela prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva a podporiť vieru spoločnosti v spravodlivosť a justíciu, čo je pre ňu základným poslaním sudcu.

Začiatkom roku 2017 ako  civilná sudkyňa odmietla pojednávať žalobu podanú za nezákonné trestné konanie a otvorila päť rokov právoplatne skončenú trestnú vec, pre ktorú bola žaloba o náhradu škody podaná.  Po roku pôsobenia na Okresnom súde Bratislava 1 vyrobila zápisnicu z pojednávania, ktoré niekoľko dní pred  termínom zrušila.

Falšovanie spisov na Okresnom súde Bratislava 1

Kto absolvoval konanie na OS Bratislava 1 nepochybne vie, že aby jeho podania boli vôbec zaevidované, musí ich doručiť osobne do podateľne súdu a nesmie zabudnúť pri podaní žaloby dať potvrdiť kópiu podania, pretože by sa odstupom času mohol dozvedieť, že žiadnu žalobu nepodal. Po začatí pojednávaní vo veci musí v pravidelných intervaloch nahliadať do spisu, pretože pravidelne budú v spise chýbať nejaké listiny, prípadne listiny ním podané budú nahrádzané inými listinami. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si účastník konania, z času načas, dal vyhotoviť rovnopis spisu a trval na riadnom zakladaní listín do spisu aj ich číslovaní. Nie je totiž výnimočnosťou, keď jedna strana spisu je niekoľkokrát prečíslovaná.

Civilná sudkyňa vedie civilné konanie

Slovenské súdy sú rozdelené do troch odborov – civilný, obchodný, trestný odbor. JUDr. Eva Kresl z Okresného súdu Bratislava I je zaradená od roku 2017 na civilnej sekcii, kde ako zákonná sudkyňa posudzuje civilné spory, čiže rozhoduje o podaných žalobách. Vie, že jej nemôže napadnúť do agendy obchodný spor a v žiadnom prípade trestné konanie, ktoré je vedené v zmysle trestného zákona a trestného poriadku. Z tohto pohľadu je nevysvetliteľné, prečo po prevzatí mojej žaloby voči generálnej prokuratúre odmietla prejednávať podanú žalobu a rozhodla sa opätovne riešiť trestnú vec, právoplatne skončenú v auguste 2014 zrušením obvinenia z dôvodu nezákonnosti. V ľudskej reči, civilná sudkyňa JUDr. Eva Kresl sa rozhodla hrať na trestnú sudkyňu a posudzovať jednotlivé rozhodnutia z trestného konania, čo je v civilizovanom svete neprípustné.

Argumentácia bez odozvy

Takmer rok sme sa pokúšali zákonnej sudkyni vysvetliť, že nie je trestná sudkyňa, nepojednáva trestnú vec, že by vo veci právoplatne skončenej po uplynutí lehoty na podanie mimoriadneho opravného prostriedku zo zákona mohol rozhodnúť iba generálny prokurátor do troch rokov, že žalované konanie bolo ukončené generálnym prokurátorom po podaní mimoriadneho prostriedku v roku 2014…
Keďže civilná sudkyňa skúmala zákonnosť jednotlivých rozhodnutí vydaných prokurátormi v trestnom konaní v rokoch 2008 – 2014 právoplatne skončenom, za ktoré bola žaloba podaná, pokúšali sme sa jej vysvetliť, že v zmysle zákona je jej svätou povinnosťou, akceptovať bez reptania rozhodnutie generálneho prokurátora, vykonať riadne dokazovanie a skúmať rozsah ujmy spôsobenej nezákonným šesťročným konaním.
Keď sa po roku pani sudkyňa rozhodla ukončiť konanie bez dokazovania, doložili sme s advokátom do spisu znalecké posudky zdravotného stavu, podľa ktorých bola mne a dcére spôsobená konaním ťažká ujma na zdraví. Táto evidentne nepredpokladaná okolnosť sudkyni nabúrala pôvodný scenár natoľko, že začala zmätkovať, respektíve falšovať.

Sfalšovaná zápisnica

Problém s falšovaním zápisnice začal v roku 2018 bezprostredne po dodaní odborných lekárskych posudkov. Pri náhodnom nahliadnutí do spisu v spisovej kancelárii pred pojednávaním som zistila, že v spise je založená zápisnica z pojednávania, ktoré pani sudkyňa zrušila niekoľko dní pred vytýčeným termínom. Pani z kancelárie ma dôrazne upozornila, že nie je vybavená na vyhotovovanie kópií spisu účastníkom konania a vraj si mám objednať spis. Ofotila som si spornú zápisnicu na mobil a odkráčala objednať spis do informačnej kancelárie.

Zápisnica z pojednávania, ktoré nebolo…

Pri najbližšej návšteve súdu, po nahliadnutí, svietil v súdnom spise úradný záznam sudkyne Kresl, v súvislosti so spornou zápisnicou.

Úradný záznam, v ktorom sa zamotala do vlastných klamstiev

Pani sudkyňa celkom plytko zaklamala, že zápisnica bola do spisu založená omylom, a nesúvisí s mojim konaním hoci nebolo možné spochybniť, že sa týka nášho konania. V chaose totiž nepostrehla, že v uznesení vydanom údajne na pojednávaní 5.3.2018, ktoré nebolo, rozhodla o novom termíne a účastníkom zaslala predvolanie s termínom  pojednávania na  8.6.2018, uvedenom na spornej zápisnici.

Predvolanie vytýčené na pojednávaní, ktoré neprebehlo

Pri pozornom prezretí zápisníc, každý gramotný zistí, že zápisnica súvisí s civilným konaním 20 C/187/2015 o náhradu škody s príslušenstvom, vedenom sudkyňou JUDr. Kresl, ktorých účastníkom je Jana Teleki a Generálna prokuratúra SR. Rozdiel v zápisniciach je iba v tom, že pojednávanie dňa 30.10. 2017 riadne prebehlo a druhá zápisnica z údajného pojednávania zo dňa 5.3.2018 bola vyrobená bez toho, aby vôbec nejaké pojednávanie bolo.

Zápisnica z pojednávania, ktoré nebolo a zápisnica z pojednávania, ktoré riadne prebehlo

Ak by sme sa aj pokúsili uveriť pani sudkyni, že zápisnica nesúvisí s naším konaním, čo v tomto prípade vyžaduje osprostieť nadobro, jej druhý výrok, podľa ktorého nebola v ten deň v práci ju diskvalifikuje o veľa viac.

Sudca nemôže spísať zápisnicu z pojednávania, ktoré nevykonal

Po prevalení škandálu so sfalšovanou zápisnicou, podala som voči sudkyni JUDr. Kresl námietku zaujatosti a žiadala som ju vylúčiť z konania pre zaujatosť. Je predsa logické, že sudca, ktorý odmieta vykonať dokazovanie a falšuje spis pravdepodobne nemá záujem rozhodnúť objektívne.

Poplatky od buka do buka

Za podanie námietky mi Okresný súd vyrúbil súdny poplatok 66 eur. Poplatok za podanie námietky mi pripadal minimálne neštandardný, ale keďže je úhrada súdneho poplatku prvou podmienkou na odstúpenie spisu krajskému súdu na rozhodnutie, zaslala som na účet súdu poplatok a čakala na rozhodnutie krajského súdu o námietke. Normálny človek iba ťažko pochopí ustanovenie CSP, podľa ktorého súd predloží spis do siedmych dní od podania námietky nadriadenému súdu, ak súd uloží účastníkovi pätnásťdňovú lehotu na zaplatenie poplatku.

Mimochodom v konaní o námietke zaujatosti jediným poplatkom uvedeným v civilnom súdnom poriadku je pokuta 500 eur, ktorú môže súd vyrubiť, ak nadriadený súd šikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie. Odhliadnuc od všetkých zvráteností po úhrade poplatku predsedníčka Kašajová odstúpila moju námietku voči sudkyni ako aj vyjadrenie sudkyne Kresl na krajský súd. Keďže súd žiadne rozhodnutie o mojej sťažnosti nezaslal ani mne, ani právnej kancelári opäť som navštívila súd.

Rozhodnutie bez rozhodnutia a odstránenie časti prípisu krajského súdu

V spise som zo štvorstranového rozhodnutia našla iba dve strany – prvú a tretiu stranu evidované pod číslom 598, 599. Keďže druhá a štvrtá strana sa pri prenášaní z jedného poschodia budovy na druhé stratila nebolo možné ani zistiť, ktorá sudkyňa krajského súdu o podanej námietke zaujatosti prípisom – Vrátenie veci bez rozhodnutia o námietke zaujatosti – sp. zn.20C/187/2015 rozhodla.

Až neskôr sa podarilo zistiť, že o námietke rozhodovala JUDr. Bianka Gelarčíková – sudkyňa KS Bratislava, ktorá námietku o vylúčení sudkyne z konania vrátila na OS Bratislava bez rozhodnutia o námietke. O námietke zaujatosti voči sudcovi, sudca nadriadeného súdu rozhoduje spravidla uznesením, voči ktoré je možné v prípade rozporov namietať opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Keď to nejde, tak to nejde

V tomto prípade, ale neprichádza do úvahy zaslať spis na rozhodnutie na najvyšší súd z niekoľkých dôvodov. Sudkyňa Kresl sa nevyjadrila totiž k dôvodom, ktoré viedli k podaniu námietky zaujatosti, nakoľko jej konanie nie je možné riešiť ako pochybenie.

Nikto totiž neuverí, že by mohla byť tak hlúpa, aby nevedela, že právoplatné rozhodnutia vydané v trestnom konaní sú pre záväzné pre všetky štátne orgány vrátane súdov. Podobne Nikto neuverí, že sudca nevie, že zápisnica zo súdu zachytáva obsah pojednávania a spisuje na pojednávaní.

Sudkyňa Kresl nepocítila potrebu mi vyrozumenie Bianky Gelarčíkovej – sudkyne Krajského súdu Bratislava ako účastníkovi konania zaslať. Celé rozhodnutie mi pravdepodobne zaslať nemôže a keď mi zašle iba dve strany, ktoré založila do spisu bude ďalší škandál na svete a ďalšie falšovanie spisu …

Prečo bolo potrebné upratať zvrátený postup sudkyne ako aj námietku zaujatosti na úrovni kraja som pochopila, keď som zistila, že JUDr. Eva Kresl je manželkou dlhoročného sudcu momentálne pôsobiaceho na Krajskom súde v Trnave.

Dôvodom falšovania spisu sudcom nemusí byť zaujatosť …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies