Väzenská posteľ a ministerka spravodlivosti Kolíková

Tým, že ministerka Kolíková prešla vedome bez povšimnutia samotku s poschodovou kovovou posteľou, ktorá ako prostriedok mala byť použitá  na (samo)vražedný počin osoby generála  Lučanského je priamo spoluzodpovedná za účasť na jeho (samo)vražde. A to je závažný trestný čin.

Za účasť na (samo)vražde generála Lučanského musí dôjsť k vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti všetkých persón, ktoré pri prešetrovaní celej veci prišli v poslednom období do priameho styku s technickým vybavením samotky, kde bol nebohý ako obvinený sám umiestnený.

Samotné umiestnenie generála do samotky s vybavením, ktoré priamo umožňovalo sebapoškodenie je totálnym zlyhaním celého systému väzenstva, ktoré sa  v poslednom období prezentovalo ako vysoko profesionálne organizovaná skupina. Vždy predsa platilo, že na cele nesmú byť žiadne predmety, ktorý by boli spôsobilé umožniť sebapoškodenie zadržanej osoby.

Z tohto pohľadu železná pochodová posteľ s ostrými hranami na samotke je priamy prostriedok na to, aby pri vybičovaných emóciách týraného jedinca mohlo dôjsť  k jeho sebapoškodeniu.

Kto mal záujem takto vedome flagrantne porušovať základne bezpečnostné opatrenia, ak vydané predpisy striktne vylučujú také vybavenie samotky ako v prípade generála Lučanského? Bola to cielená príprava?

Tvrdené podanie teplákovej bundy ( z dôvodu zimy) by pri nízkej – drevenej prízemnej  prični v žiadnom prípade neumožňovalo zaujať takú polohu, pri ktorej by sa dal vyvinúť dostatočný tlak na hrdlo a dýchacie cesty, aby mohlo nastúpiť život ohrozujúce dusenie.

Je otázna aj skutočnosť, či sa  je vôbec vrchný diel teplákovej súpravy spôsobilý taký tlak vyvinúť.

Na krku obete musia byť viditeľné stopy.

Pri posudzovaní účasti na samovražde generála Lučanského sa však pozastavme nad oveľa podstatnejšou skutočnosťou:

Súvislosť kovovej postele a jej vedomé ignorovanie ako prostriedok na vykonanie (samo)vraždy Kolíkovou.

Pred dvomi týždňami  sme informovali verejnosť, že podľa verzie podanej ministerkou spravodlivosti  Kolíkovou si mal generál spôsobiť nepatrné zranenie oka svojou neopatrnosťou pri páde na hranu svojej železnej postele.

Po údajnom návrate do pôvodnej cely – samotky dňa 22.12.2020 tam táto železná posteľ zostala napriek tomu, že ju ministerka sama označila ako prostriedok spôsobilý na závažné poranenie osamoteného väzňa.

 Uvedenú závažnú skutočnosť ministerka osobne vnímala a komentovala

Vedomé konanie úradníka, akým ministerka spravodlivosti je, z titulu svojej pôsobnosti ju robí plne zodpovednou za život a zdravie voči osobám vo väzbe. A v tomto prípade nielen politickou zodpovednosťou  Jej trestuhodná nevšímavosť kovovej postele ako prostriedku, ktorý už raz umožnil vážne poranenie generála má všetky znaky činu uvedeného v § 15 trestného zákona, keďže bola priamo uzrozumená s tým, že svojim konaním (nekonaním) umožňuje ohroziť záujem chránený týmto zákonom. Nenariadila odstránenie kovovej postele, ako možného prostriedku ohrozujúceho život alebo zdravie zadržanej osoby napriek tomu, že bola uzrozumená, že tento prostriedok už vážne zranenie priamo spôsobil.

A takto dôvodne zachádzame priamo do trestnoprávnej roviny.

Podľa § 21  Trestného zákona je účastníkom na trestnom čine ten, kto:

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne

  1. a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
  2. b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
  3. c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
  4. d)poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

Trestný zákon za trestný čin stanovuje aj účasť na samovražde. Podľa § 154 Tr.zák.

(1) Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1

  1. a) spácha závažnejším spôsobom konania,
  2. b) na chránenej osobe, alebo
  3. c) z osobitného motívu.

Podľa komentára k zákonu:

Samovražda je úmyselné spôsobenie smrti sebe samému.

Pohnutím k samovražde je akékoľvek konanie, ktoré je spôsobilé vyvolať v inej osobe (samovrahovi) rozhodnutie siahnuť si (sám) na život. Môže ísť o prehováranie, poučenie, ale aj o schvaľovanie samovraždy u inej osoby v uvedenom úmysle. Zlé zaobchádzanie môže byť „pohnutím k samovražde“, ak je motivované vzbudením takéhoto rozhodnutia u iného. Možný je aj tzv. nepriamy návod prostredníctvom „živého nástroja“. Fyzické alebo psychické násilie smerujúce k donúteniu iného k samovražde je vraždou podľa § 145. Trestným činom vraždy podľa citovaného ustanovenia je aj usmrtenie osoby na jej vlastnú žiadosť (eutanázia) .

Pojem „pomáha“ treba vykladať obdobne ako pomoc [§ 21 písm. d) ], pričom aj tu môže ísť o pomoc fyzickú alebo psychickú.

Veríme, že vytvorenie nezávislej komisie vrátane nezaujatých nestranných odborníkov, ktorá prešetrí túto tragédiu umožní verejnosti zistiť skutočnú pravdu o tom, ako prebehli poslední dni života človeka, ktorému zneužívanie moci  súčasnou garnitúrou a priame vedomé vytvorenie podmienok  ukončilo to najcennejšie – vlastný život.

Milan Lučanský už nič nevysloví ústami. Jeho telo pri dôkladnej analýze stôp, ktoré sú na ňom, vie však vydať svedectvo o jeho skutočnom stave, v akom sa nachádzalo pred smrťou. Nezávislí odborníci z odboru patológie a súdneho lekárstva, bez skresľovania dokážu nielen presne slovne označiť, čo zistili pri pitve tela obete, ale aj dôsledne popísať mechanizmus ako k zraneniam došlo a odstrániť dohady o vzniku zranenia oka, lebky, modrín, stôp na krku. Zistia aj to, či zranenia vznikli hrubým útokom iných osôb.

Telo nebohého generála tie svedectvá vydá a  ukončí nielen spochybňovanie skutočných príčin tejto tragédie, alebo aj odhalí činnosť organizovanej skupiny, ktorá mohla vzniknúť na zakrytie justičnej (samo)vraždy.

A na to všetci čakáme.

Milan Lučanský nemal dôvod skončiť takto svoj život. Tí, čo ho bližšie poznali vedia, že to bol rovný chlap, ktorý v živote svojou prácou niečo dokázal.

Česť jeho pamiatke.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies