Európska komisia: Predbežná dohoda o finančnej podpore opatrení v oblasti životného prostredia a klímy

Európska komisia víta predbežnú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, o Programe pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE ako súčasti ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Finančná podpora je zameraná na ochranu životného prostredia a zmierňovanie vplyvov zmeny klímy a tiež na podporu prechodu na čistú energiu zvýšením energetickej účinnosti a zvýšeného podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Pôjde o jeden z nástrojov, ktorý EÚ umožní dosiahnuť jej klimatické ciele a stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050.

V snahe zlepšiť kvalitu života Európanov a investovať do udržateľnejšej budúcnosti vyvíja Junckerova Komisia nemalé úsilie na ochranu životného prostredia a klímy, konkrétne navýšením rozpočtu programu LIFE a zaradením boja proti zmene klímy do všetkých hlavných programov finančnej podpory EÚ. Vďaka tomu si bude môcť Európa splniť záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, a tým vyriešiť viacero dôležitých problémov tohto storočia. Dohodu, ktorú sa včera večer podarilo uzavrieť, musí formálne schváliť Európsky parlament a Rada.

Vítajúc dohodu komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „Každý deň vidíme tisíce mladých Európanov, ktorí protestujú za budúcnosť našej planéty a žiadajú od nás viac. Vďaka zvýšenej finančnej podpore dokážeme lepšie riešiť tieto obavy, urýchliť prechod na obehové hospodárstvo a pri tom znížiť náš vplyv na prírodu a biodiverzitu.“

Komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: „Posilnený program LIFE bude zohrávať dôležitú úlohu pri rozšírení investícií do opatrení v oblasti klímy a udržateľnej energie v Európe. Prostredníctvom programu LIFE sa aj naďalej bude podporovať zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na ňu, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľov a záväzkov EÚ v oblasti zmeny klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody a cieľov OSN týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja.“

Program LIFE patrí medzi finančné programy EÚ, v prípade ktorých Komisia navrhuje najväčšie pomerné zvýšenie financovania na roky 2021 až 2027. V súlade s touto ambíciou intenzívnejšie financovať opatrenia v oblasti zmeny klímy Komisia navyše navrhla výdavky vo výške najmenej 25 % zo všetkých programov EÚ na boj proti klimatickým zmenám.

Okrem priamych príspevkov bude program LIFE stimulovať aj ďalšie zdroje.

Hlavné prvky nového programu LIFE (2021 – 2027):

  • Pokračujúca podpora obehového hospodárstva a posilnenie zmiernenia zmeny klímy: Jej súčasťou je finančná podpora určená na dosiahnutie kľúčových politických cieľov v rámci dlhodobej strategickej vízie dosiahnuť do roku 2050 prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo. Opatrenia podporia úplný prechod na obehové hospodárstvo, ochranu a zlepšenie kvality ovzdušia a vody v EÚ, vykonávanie rámca politík v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030 a plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej dohody o zmene klímy;
  • Zvýšená podpora prechodu na čistú energiu: Nový špecifický podprogram, ktorý stimuluje investície a podporuje činnosti zamerané na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä v regiónoch Európy, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu;
  • Zvýšená podpora ochrany prírody a biodiverzity: Ide o tradičnú zložku programu LIFE, ale teraz jej súčasťou budú nové, osobitné „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“, ktoré umožnia všetkým členským štátom začleniť ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a programov financovania, ako sú napríklad poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a zabezpečiť ucelenejší prístup vo všetkých odvetviach;
  • Jednoduchý a flexibilný prístup so zameraním na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia výziev v oblasti životného prostredia a klímy.

Ďalšie kroky

Predbežnú dohodu musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Podmienkou zavedenia rozpočtových aspektov a príslušných horizontálnych ustanovení návrhu o budúcom programe LIFE je celková dohoda o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Komisia predložila v máji 2018.

Súvislosti

Program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE existuje od roku 1992 a je jedným z hlavných nástrojov EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Financovalo sa z neho viac ako 4 600 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách vo výške takmer 10 miliárd eur, pričom 4,3 miliardy eur išlo na ochranu životného prostredia a boj proti zmenám klímy. Súčasný program LIFE sa začal v roku 2014 a potrvá do roku 2020. Jeho rozpočet je 3,4 mld. EUR.

Tento program zohráva významnú úlohu pri vykonávaní najdôležitejších environmentálnych právnych predpisov EÚ vrátane smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Návrh nového programu na obdobie 2021 – 2027 vychádza z výsledkov hodnotenia v polovici trvania súčasného programu, ako aj posúdenia vplyvu.

Súvisiace články

Bezpečnostná únia: Európsky informačný systém registrov trestov príslušníkoch tretích krajín

Peter Králik

Búrka v šerbli alebo strata suverenity Slovenska?

Jana Teleki

Spravodlivosť podľa sudkyne Kresl

Jana Teleki
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy