Európska komisia: Predbežná dohoda o finančnej podpore opatrení v oblasti životného prostredia a klímy

Európska komisia víta predbežnú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, o Programe pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE ako súčasti ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Finančná podpora je zameraná na ochranu životného prostredia a zmierňovanie vplyvov zmeny klímy a tiež na podporu prechodu na čistú energiu zvýšením energetickej účinnosti a zvýšeného podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Pôjde o jeden z nástrojov, ktorý EÚ umožní dosiahnuť jej klimatické ciele a stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050.

V snahe zlepšiť kvalitu života Európanov a investovať do udržateľnejšej budúcnosti vyvíja Junckerova Komisia nemalé úsilie na ochranu životného prostredia a klímy, konkrétne navýšením rozpočtu programu LIFE a zaradením boja proti zmene klímy do všetkých hlavných programov finančnej podpory EÚ. Vďaka tomu si bude môcť Európa splniť záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, a tým vyriešiť viacero dôležitých problémov tohto storočia. Dohodu, ktorú sa včera večer podarilo uzavrieť, musí formálne schváliť Európsky parlament a Rada.

Vítajúc dohodu komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „Každý deň vidíme tisíce mladých Európanov, ktorí protestujú za budúcnosť našej planéty a žiadajú od nás viac. Vďaka zvýšenej finančnej podpore dokážeme lepšie riešiť tieto obavy, urýchliť prechod na obehové hospodárstvo a pri tom znížiť náš vplyv na prírodu a biodiverzitu.“

Komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: „Posilnený program LIFE bude zohrávať dôležitú úlohu pri rozšírení investícií do opatrení v oblasti klímy a udržateľnej energie v Európe. Prostredníctvom programu LIFE sa aj naďalej bude podporovať zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na ňu, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľov a záväzkov EÚ v oblasti zmeny klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody a cieľov OSN týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja.“

Program LIFE patrí medzi finančné programy EÚ, v prípade ktorých Komisia navrhuje najväčšie pomerné zvýšenie financovania na roky 2021 až 2027. V súlade s touto ambíciou intenzívnejšie financovať opatrenia v oblasti zmeny klímy Komisia navyše navrhla výdavky vo výške najmenej 25 % zo všetkých programov EÚ na boj proti klimatickým zmenám.

Okrem priamych príspevkov bude program LIFE stimulovať aj ďalšie zdroje.

Hlavné prvky nového programu LIFE (2021 – 2027):

  • Pokračujúca podpora obehového hospodárstva a posilnenie zmiernenia zmeny klímy: Jej súčasťou je finančná podpora určená na dosiahnutie kľúčových politických cieľov v rámci dlhodobej strategickej vízie dosiahnuť do roku 2050 prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo. Opatrenia podporia úplný prechod na obehové hospodárstvo, ochranu a zlepšenie kvality ovzdušia a vody v EÚ, vykonávanie rámca politík v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030 a plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej dohody o zmene klímy;
  • Zvýšená podpora prechodu na čistú energiu: Nový špecifický podprogram, ktorý stimuluje investície a podporuje činnosti zamerané na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä v regiónoch Európy, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu;
  • Zvýšená podpora ochrany prírody a biodiverzity: Ide o tradičnú zložku programu LIFE, ale teraz jej súčasťou budú nové, osobitné „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“, ktoré umožnia všetkým členským štátom začleniť ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a programov financovania, ako sú napríklad poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a zabezpečiť ucelenejší prístup vo všetkých odvetviach;
  • Jednoduchý a flexibilný prístup so zameraním na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia výziev v oblasti životného prostredia a klímy.

Ďalšie kroky

Predbežnú dohodu musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Podmienkou zavedenia rozpočtových aspektov a príslušných horizontálnych ustanovení návrhu o budúcom programe LIFE je celková dohoda o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Komisia predložila v máji 2018.

Súvislosti

Program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE existuje od roku 1992 a je jedným z hlavných nástrojov EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Financovalo sa z neho viac ako 4 600 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách vo výške takmer 10 miliárd eur, pričom 4,3 miliardy eur išlo na ochranu životného prostredia a boj proti zmenám klímy. Súčasný program LIFE sa začal v roku 2014 a potrvá do roku 2020. Jeho rozpočet je 3,4 mld. EUR.

Tento program zohráva významnú úlohu pri vykonávaní najdôležitejších environmentálnych právnych predpisov EÚ vrátane smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Návrh nového programu na obdobie 2021 – 2027 vychádza z výsledkov hodnotenia v polovici trvania súčasného programu, ako aj posúdenia vplyvu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies