Komentár Jany TELEKI: Trubanov zvrátený model princípov moci, alebo populizmus a senzácie?

Protiústavná snaha segregovať občanov podľa ich veku

Michal Truban predstavil svoj program reforiem. Jeho cieľom je „ odstaviť oligarchov a celú Kočnerovu generáciu ľudí“. Takto otvorene vyhlásiť, že chce odstaviť určitú vrstvu občanov na základe ich veku je niečo, čo sme tu doteraz nepočuli ani od najradikálnejších a najuletenejších fanatikov.

Truban zrejme nevie alebo mu je celkom jedno, čo hovorí.

 

Ústava SR v článku 12:
(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Truban je typický populista, ktorý dokáže z jednej konkrétnej kauzy vyprodukovať hlava-nehlava tie najvšeobecnejšie závery iba preto, že na prípad Kočner je dnes každý odborník, a akýkoľvek rozdielny názor na prebiehajúce konania voči Končnerovi sú dôvodom na mediálny lynč respondenta. Truban chce bez problémov spláchnuť jednu generáciu ľudí na princípe akejsi kolektívnej viny iba preto, že sú Kočnerovou generáciou.

Kde sa tá arogancia a zvrátenosť v politickom hochštaplerovi Trubanovi berie?

 

Trubanovi stačí Kočnerov prípad na úplnú demontáž právneho systému, ktorý nepochybne ani nepozná. Truban sa rozhodol prízemne postaviť kampaň na kauzách Kočnera, bez hlbšej znalostí systému fungovania štátu:

Musíme však tiež zabrániť tomu, aby namiesto Kočnerovej oligarchie naše bezpečnostné zložky ovládla nová oligarchia. Preto predstavujeme zmeny aj v ekonomickej sfére fungovania biznisu so štátom, aby náš systém získal ochranu pred novou oligarchiou:

-Reforma prokuratúry a zmena jej sovietskeho modelu fungovania

-Transparentná voľba generálneho prokurátora

-Zmeníme spôsob volenia policajného prezidenta na transparentný

– Zriadime nezávislú Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov

– Sfunkčníme a sprísnime zákaz krížového vlastníctva a dominantného postavenia v médiách a v zdravotníctve

-Posilníme nezávislosť a funkčnosť orgánov, ako je Protimonopolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré sú rozhodujúce v ekonomických závislostiach

Zmeníme systém rozdeľovania eurofondov tak, aby išli finančné zdroje skutočným malým a stredným podnikateľom.“

 

Prokuratúra najväčším tŕňom v oku

Poučenie z Kočnerovho prípadu je absolútne univerzálnym receptom na reformu štátu? Ktorý z menovaných právnych inštitútov vôbec Truban pozná?

Prečo si myslí, že akýkoľvek nový model nebude možné ovplyvniť a skorumpovať?

Vie Truban vôbec, že náš právny systém je odvedený od rímskeho práva a pokiaľ sme chceli neskorumpované súdnictvo a prokuratúru, musíme prejsť na americký model, v ktorom môže ktokoľvek podať žalobu aj v trestnej veci a súd vyslovuje závery malej alebo veľkej poroty?

 

Trubanovi uniklo, že slovenské zákony musia byť kompatibilné s legislatívou Európskej únie, ktorej sme členom.

Truban chce odstrániť ruský model, ale nepovedal, ktoré prvky mu prekážajú. Evidentne nezaregistroval fakt, že poslaním zastupiteľstva, prípadne prokuratúry, je dohliadanie nad dodržiavaním zákona – aj voči štátnym a správnym orgánom – a vykonávanie dozoru nad vyšetrovaním trestnej činnosti a zastupovanie poškodeného pred súdom, kde prokurátor podáva obžalobu.

Pokiaľ by sa o problematiku, ku ktorej hrdo vydáva vyhlásenia, zaujímal aspoň na úrovni konzultácií s právnikmi, bol by jeho názor nielen racionálnejší, ale vedel by aj to, že v súčasnosti je jednou z najžiadanejších zmien upravenie vzťahov poškodených v trestných procesoch a spolupráca s prokurátorom. Súčasné nastavenie komunikácie je skôr voľné a neviazané voči poškodenému v trestnom konaní aj pred súdom. Zároveň by vedel viac povedať o vymedzených povinnostiach, lehotách a spôsobe rozhodovania prokurátorov a hlavne ich verejného prejavu.

Najpodstatnejšou zmenou, ktorú prokuratúra potrebuje, je systém rotácie prokurátorov, ich losovanie do zložitých trestných konaní, verejná kontrola, vyvodenie trestnej a hmotnej zodpovednosti a najmä úplne nový model stíhania verejných činiteľov, ak spáchajú trestný čin.

Špeciálna prokuratúra bola dobrou ideou, ktorá však skostnatela na postupnom obmedzovaní a zužovaní kompetencií. Pravdepodobne najväčším dopadom bolo odstránenie Vojenskej prokuratúry, ktorá vykonávala dozor nad trestnou činnosťou policajtov a vojakov. V tejto súvislosti si treba všimnúť, že vďaka nekoncepčnosti, povrchnosti a neznalosti problematiky, Truban ani slovom nespomenul inštitucionálne postavenie Policajnej inšpekcie. Zmienka o Generálnej inšpekcii bez akéhokoľvek vymedzenia tohto pojmu je iba nezmyselným populistickým prehlásením osoby, ktorá nemá ani základné vedomosti o štruktúre a fungovaní brachiálnych zložiek štátu.

 

Všetko nové, revolučné a úplné popieranie systému

Je neuveriteľne naivné predpokladať, že zavedením nových názvov sa zmenia ľudia, prípadne sa tým vylúči Kočnerova generácia, a zo zásuvky sa vytiahnu mladí géniovia, ktorých nikto neskorumpuje. Truban si neuvedomuje, že technicky nie je možné plynule previesť právomoci do nových inštitúcii bez ľudí, bez súvislostí a bez zachovania kontinuálneho riešenia živých vecí.

Mnohí si ešte pamätáme, aká náročná bola príprava nových trestných kódexov. Vieme, ako súdy dodnes postupne riešia novoprijaté civilné kódexy pri uvádzaní do praxe, a že justícia rieši množstvo problémov aj po uplynutí prechodného obdobia, hoci sa jednalo len o preformulovanie nespočetných noviel a moderných princípov a nešlo o nič revolučné alebo kompetenčne absolútne odlišné.

Viem si predstaviť, že by sa možno za niekoľko rokov podobne napísali celkom nové zákony, že by sa postupne pripravovali odborníci, ktorí by mali mať možnosť sa uchádzať o miesto v systéme podľa svojich predpokladov. Ale to je zmena v horizonte jednej celej generácie. Turban si zvoli cestu českého modelu, ktorý vie najviac pochopiť. Ten čiastočne vymedzuje niektoré veci, ktoré sa týkajú korupcie, preto je na mieste otázka:

 

Pán Truban, nechcete nás náhodou opäť spojiť s Českom, aby bolo všetko rýchlo hotové?

Dovezieme si českých odborníkov, ktorí budú určite neskorumpovaní a oživíme situáciu spred 100 rokov, keď na vznikajúcej Slovenskej časti Československa okrem bývalých maďarských úradníkov, notárov, sudcov a učiteľov nikto nevedel nájsť, kto by komunikoval s národom. U Trubana neabsentuje iba zodpovednosť, ale najmä úcta a rešpekt k slovenským odborníkom.

 

Zákaz podnikania, vlastníctva, a populistické ohlupovanie podnikateľov

Ústava dáva každému právo vlastniť vec, ako aj právo na duševné vlastníctvo. Ústava taktiež dáva každému právo podnikať alebo vykonávať odbornú činnosť v akejkoľvek oblasti. Truban sa rozhodol, že bude kontrolovať a rozhodovať o tom, kto a čo bude môcť vlastniť cez nejaký krížový model v médiách a v zdravotníctve, čím mieri jasne voči Pente. Takýto spôsob súťaže schopností v zdravotníctve a slobody slova v médiách je predovšetkým nezmysel, ktorý navyše nemá šancu na získanie ústavnej väčšiny pri hlasovaní v parlamente. Truban si kopol do Penty, a neuvedomuje si ani to, že jeho tzv. riešenie prekračuje rámec ústavnosti.

Zostáva tu otázka, ako chce prerozdeľovať eurofondy pre malých a stredných podnikateľov, a z akého dôvodu?

Ako chce zabezpečiť rovnoprávnu súťaž na trhu, a prečo vôbec treba podporovať malých a stredných podnikateľov výberovým spôsobom a nie podľa ich predmetu činnosti, výrobného programu, či podnikateľského zamerania?

Nebolo by vhodné a potrebné radšej potrebné najskôr definovať, aké sú hospodárske priority Slovenska, a kde sa nachádza napríklad cestovný ruch, hoteliérstvo, infraštruktúra, obnova kultúrnych a historických pamiatok, alebo v princípe čokoľvek, čo vychádza z nejakej racionálnej potreby a typických možností Slovenska?

 

Populizmus, senzácie, náznaky veľkých zmien a odhalení

Keď sledujem prejavy tohto kontroverzného politika, neviem sa zbaviť pocitu, že všetky jeho vyhlásenia a projekty sú upečené niekoľko hodín pred ich zverejnením.

Trubanov štýl vyhlasovania revolúcie v právnom a spoločenskom systéme štátu vďaka tomu vyznieva nielen diletantsky, ale aj detinsky, a to na úrovni debatného krúžku stredoškolákov.

Aj keď Trubanove nezmyselné výkriky sú cielené práve na intelekt a naivitu mladých, nemali by sme podceniť najmä skutočnosť, že politik, ktorý otvorene prehlási, že chce segregovať skupinu občanov na základe ich veku, nie je vysporiadaný zo základnými hodnotami ľudskej spoločnosti, v ktorej žije a pôsobí.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies