Lipšic má nevyšetriť Matovičov volebný podvod

To nie je žart. To je realita.

Podľa medializovaných informácii podozrenia týkajúce sa volebnej korupcie v rómskych osadách sa tieto bagatelizovali ešte počas prvých zistení tesne po voľbách. Následne však sa predsa našla odvaha a iniciatíva na podanie trestného oznámenia v tejto veci s podozrením, že Matovičov tím nielen sľuboval každému rómskemu voličovi 500 eur a tí na nich do dnes čakajú, ale aj priamo sa vyplatilo 100 tisíc eur voličom oproti fotografámi volebného lístka v mobile.

Trestné oznámenia Rómov  o volebnej korupcii Matovičovho Slovenska bude riešiť Lišpicov Úrad špeciálnej prokuratúry.

Takto znejú posledné informácie týkajúce sa trestných oznámení Rómov a ich Únie o volebnej korupcii smerujúcich na Matovičove Oľano a jeho satelity.  Krajská prokuratúra v Prešove, ako prijímateľ týchto trestných oznámení súvisiacich  s voľbami do parlamentu , ktoré sa konali dňa 30.9.2023 tieto postúpila na vybavenie Úradu špeciálnej prokuratúry.

Už aj tento fakt je ukážkovým príkladom toho, že zásah parlamentu do vytvorenej schizofrenickej dvojkoľajnosti prokuratúry ako zástupcu štátu je v tejto otázke usporiadania trestnej politiky plne dôvodný  s okamžitou potrebou, ktorá vyrieši tento nežiadúci stav.

 Je predsa absolútne nemysliteľné, aby mal  mať úrad špeciálnej  prokuratúry pod vedením bývalého Matovičovho politického supútnika  Lipšica zákonom zverenú právomoc vykonávať prokurátorský dozor nad  trestným konaním vo veci  rómskeho trestného oznámenia.  Bolo by to oveľa horšie ako to povestné – spraviť capa záhradníkom.

Všetci, ktorí stoja na strane pochybných zástancov kŕčovite sa držiacich súčasného stavu vlastne spochybňujú Slovensko ako právny štát, ktorý si  patrične nectí svoj základný zákon. Ústava SR jednoznačne kotví generálneho prokurátora ako jediného nositeľa zákonnej moci a povinnosti konať v mene štátu najmä v trestnoprávnej oblasti.  Vytvorenie chorého prvku dvojkoľajnosti,  ktorý  bol práve s účelovým cieľom  aby mal  samopôsobiaci orgán bez možnosti zásahu ústavným orgánom – generálnym prokurátorom  možnosť prispôsobovať svojmu politickému cieľu ohýbať zákon a procesné postupy trestného konania Tieto prvky priniesol a presadil vniesol  najmä súčasný šéf ÚŠP.

Vytvoril  sa tu  však vážny problém ktorý neumožňuje bez okamžitej zákonnej úpravy ďalej zákonne postupovať aj vo veci podaných trestných oznámení vo veci volebnej korupcie.

Natíska sa takto záver, či tento stav súčasného nastavenia procesných predpisov, ktoré boli riešené predvídateľne s cieľom potrebného ohýbania zákona a prispôsobenia  podľa potrieb bývalých politických činiteľov nebol súčasťou likvidácie právneho štátu a jeho prispôsobeniu vyšším záujmom na ovládnutie štátu, z úzadia snovaný aj zo zahraničia.

Povestná KARMA však dobieha súčasnú opozíciu a na ňu viazané protestujúce davy, ľudí, ktorí sú bez bližšieho poznania skutočného stavu  o čo tu vlastne ide. Alebo nechcú seriózne vnímať   predkladané argumenty. Prinajmenšom sa to týka pri zákonnej  potrebe aj vyriešenia vzniknutého právneho problému prokurátorského dozoru vo veci podozrenia z volebnej korupcie. Ak sa potvrdí, bude to mať fatálne následky.

Podľa § 31 Trestného poriadku (TP) je z vykonávania úkonov trestného konania vylúčený prokurátor u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k osobám, ktorých sa úkon priamo týka.

S určitosťou možno prehlasiť, že súčasný šéf špeciálnych prokurátorov Lipšic nemôže byť nezaujatý k osobe, ktorej sa trestné oznámenie Únie Rómov priamo týka, tou osobou aj napriek všetkým slovným   manévrom je nesporne nám všetkým v povedomí známy, a to  aj v anonymizovanej podobe tejto persóny, vedenej pod označením IM.

Je Lipšic Matovičovym vazalom alebo šedou eminenciou piatej kolonie?

Nemusíme sa čudovať, že opozícia nechce stratiť v Lišpicovi významného ochrancu svojich deliktov , ani tomu, že Lipšic z ÚŠP spravil sektársku organizáciu spojenú s NAKA a so špeciálnym súdom a v rámci boja proti korupcie sa vysoko špecializoval na kriminalizáciu bývalej opozície.

Lipšic s Matovičom zaviedli štbácky štát!

Treba preto aby sme všetci, ktorí si ctíme zákon a spravodlivosť veľmi nahlas vykríkli: ako je to možné, že sa na vylúčenom celom úrade špeciálnej prokuratúry vykonávajú ( alebo sa vôbec nekoná?) úkony trestného konania, ako je možná taká nezákonnosť.

Veď  pokiaľ títo vykonávajú úkony podľa zákona, ich platnosť je v každom ohľade dôvodne spochybniteľná až priamo v trestnom konaní nepoužiteľná.

Ako to vlastne je s oznámenou volebnou korupciou Matoviča z právneho hľadiska.

Podľa  zverejnených zistení, ktorým nie je dôvod neveriť,  je zjavné, že Matovič a jeho prívesky by  bez hlasov Rómov zjavne s najväčšou pravdepodobnosťou neboli prekročili zákonom stanovenú hranicu zvoliteľnosti.  Podľa bližšieho odhadu ide o viac ako 11 tisíc hlasov s tým, že hlavným motívom podľa podaných trestných oznámení, bol prísľub verejne pertraktovaný  Matovičom a spol. o vyplatení  500 eurového bonusu za každí voličský hlas. S prihliadnutím na skutočnosť, že cez účelovo zriadenú rómsku  platformu v rámci ktorej  operovali najmä oľaňácky Pollákovci v nadväznosti na verejne prístupné zábery na blilboardoch  priamo evokujúcich poskytnutie uvádzaného bónusu, pri verejných výstupoch propagátorov aj samotným mágom matovičovitým  je celkom dôvodná predstava, že sú naplnené všetky znaky trestného činu volebnej korupcie.

Podľa plenárneho uznesenia Ústavného súdu SR zn. PL.ÚS 5/2003. Všimnime si prosím, že nález bol prijatý ešte v čase keď bol  Smer v opozícii, čím sa nemôže spochybňovať jeho cielená prajnosť.

  1. Neplatnosť volieb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie volebného zákona, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej vôle voličov.
  2. Slobodné voľby a sloboda prejavu tvoria základ akéhokoľvek demokratického systému. Za istých okolností sa však môžu dostať do vzájomného konfliktu.

Verejnosťou preto právom lomcuje závažná pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej vôle rómskych voličov, teda či dlhodobé a opakované masírovanie tejto časti voličskej základne, pri ich vidine sľubovaného 500 eurového bonusu  boli prejavom skutočnej vôle týchto voličov, v tom zmysle, aby dali svoje hlasy  Matovičovej partii, ktorí sa takto, nedodržiac svoj verejný prísľub dostala do parlamentu. Ako oznamovatelia tvrdia, len vďaka verejným prísľubom o budúcom bónuse.

Na čom je založené podozrenie z volebnej korupcie?

Podľa § 336a trestného zákona (TZ) je volebnou korupciou: (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby  , a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, b) ako verejný činiteľ,  d) verejne.

  • 336 TZ rieši otázky tzv. nepriamej korupcie. Za takú stanovuje, pokiaľ niekto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok za to, že podplácaný bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom vplyvu iného pôsobiť, alebo za to, že pôsobil

na výkon právomoci verejného činiteľa, b) na výkon právomoci zahraničného verejného činiteľa, c) na osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo d) na osobu, aby konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

Otázka nepriamej korupcie sa priamo viaže na možnú trestnú činnosť právnických osôb, kam podľa zákona patrí aj Oľano na čele s Matovičom spolu so svojimi príveskami. Podľa § 4 zákona číslo 91/2016 Z.z. (1) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal  štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.

Verejnosť bude výsledok tohto procesu určite zaujímať, keďže to môže závažným spôsobom zasiahnuť celé politické spektrum súčasnej koalície ale najmä opozície.

Pri predstave, že s prihliadnutím na záväznosť uvádzaného stanoviska ústavného súdu by  preukázanie  volebnej korupcie či už politického subjektu ako právnickej osoby, alebo jeho štatutárneho orgánu, teda Matoviča, resp. aj Pollákovcov spôsobilo absolútnu neplatnosť voľby  celého tohto  subjektu do parlamentu. S následkom prerozdelenia ich mandátov na ostatné zvolené politické subjekty.

Pre nespochybniteľnosť vyšetrovania však nie je možné, aby dozor nad ním vykonávala sprofanovaná persona sediaca na šéfovskej stoličke  úradu špeciálnej prokuratúry. To by bol priamy výsmech spravodlivosti a právnemu štátu, to si  Slovensko nemôže dovoliť. Tu nemôžu do tohto procesu vstupovať ani žiadne zahraničné politické, alebo profesijné štruktúry, to by bolo priame zasahovanie do usporiadania činnosti štátnych orgánov suverénneho štátu, ktorý zastrešuje priamo Ústava republiky. Tajtiež si treba uvedomiť, že samostatnosť a nezávislosť akéhokolvek vyšetrovateľa ktorého dozoruje Lipšicov prvostupňový prokurátor je len iluzia a zdanie, lebo motivácia porkurátora a jeho  lojalita voči Lipšicovi nesmie zajsť až tak ďaleko, aby bol objektívny a nechal vyšetrovanie bez zásahu.

Svojim príspevkom sa snažíme popri otváraní očí širokej verejnosti  povzbudiť aj súčasnú koalíciu, aby neustupovala nezmyselnému tlaku tých, ktorí počas triapol ročného bašovania rozvrátili tento štát na všetkých jeho úrovniach.

Držíme palce nastúpenému trendu a vyslovujeme vieru, že po zadokumentovaní všetkých nezákonností partie Matoviča  a spol. na čele s inkvizítorom  Lipšicom a ostatnými požívateľmi z prešlej doby dôjde k okamžitej inventúre, jej zverejneniu a následnému spravodlivému trestu.

Nevzdávajte to a prerazte cestu smerom k lepšiemu Slovensku na prospech všetkých jeho obyvateľov.

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies