Lipšicove argumenty a Šantove podvádzanie o zmenkách sú v rozpore s pravidlami o zročnosti zmeniek

Spor pokračuje predvádzaním právnej negramotnosti

Druhý deň v pojednávania kauzy zmenky mal pokračovať výsluchom svedkov, ktorí sa na súd nedostavili, pretože im nebolo doručené predvolanie. Súd pokračoval vypočutím bývalého riaditeľa TV Markíza Václava Miku.

Prečo neboli zmenky evidované?

Mika ako svedok uviedol, že nemal vedomosť o sporných zmenkách. Nenachádzali sa medzi záväzkami spísanými v protokole a ani v účtovníctve Markízy. Samozrejme toto vyjadrenie je základom obrany Markízy o nepravosti zmeniek v civilnom procese, kde boli v rámci zmenkového platobného rozkazu uplatnené. Mikove vyjadrenia k možným okolnostiam vzniku zmeniek, ako aj jeho vlastný výklad pojmu zmenky ozrejmil najmä jeho dramatickú neznalosť práva.

Zmenky

Štyri zmenky, ktoré sú predmetom obžaloby, považuje Šanta aj zástupca Markízy za nepravé, nielen na základe formálnych znakov, ale najmä preto, že neboli nikdy zaúčtované.

Na Slovensku sa zmenky ako platobný nástroj začali využívať po zmene režimu – začiatkom 90-tych rokov ako ručiteľský nástroj. Všeobecne známym faktom je, že v tom období neprebehol zmenkový obchod, ktorý by nebolo možné spochybniť. Zmenková prax produkovala množstvo chýb nielen pri samotnom vystavení, podpisovaní, ale aj pri vyplnení, použití, či preplatení zmenky. Podstatou jednoznačnosti a možnosti uplatniť zmenku je bezchybnosť celej operácie. Obvykle boli vystavované ručiteľské zmenky, ktoré boli bianko zmenkami. Obsahovali iba podpis a údaje vystaviteľa. Čas, miesto a sumu na základe podmienok ručiteľskej zmenky vyplnil vlastník zmenky. Často chybne a v rozpore so zmluvou, čo znamenalo okamžité anulovanie zmenky. Nepomohlo ani následné súdne konanie.

Zmenka je precízny platobný nástroj, buď je perfektná alebo nulitná. O tom, kto a za akých podmienok môže nakladať so zmenkami presne pojednáva zákon č. 191 z roku 1950 zbierky. Medzi rôznymi veľmi presnými a pre laika nezrozumiteľnými podmienkami je však jedna podmienka veľmi zrozumiteľná a tá je uvedená v § 33 odsek (1) o zročnosti zmenky, kde sa uvádza že zročnosť môže byť aj na videnie, čo je v zmenkovom styku veľmi vážny inštitút.

Lipšicove argumenty a Šantove podvádzanie o zmenkách sú v rozpore s pravidlami o zročnosti zmeniek

Ak odhliadneme od pochybností o pravosti podpisu Pavla Ruska v zastúpení TV Markíza na zmenke, obžalobe a právnemu zastúpeniu poškodeného dochádzajú argumenty. Tvrdenia o tom, že zmenka nebola zúčtovaná v účtovníctve a preto je neplatná, je číry právny amaterizmus. Ak tieto zmenky boli vystavené zročnosťou na videnie, do predloženia nemali dôvodom v účtovníctve byť. V účtovníctve by mohli figurovať iba v prípade, keby sa jednalo o obchodnú zmenku, ktorou sa ručí a zabezpečuje platba za iné plnenie v tejto hodnote. V tom prípade plnenie by muselo byť zdokladované a zúčtované.

Tu začína kolotoč nezrozumiteľných argumentov, ktoré nech sa pri dokazovaní vysvetlia akokoľvek, nikdy nenahradia kroky, ktoré vystaviteľ zmenky mohol, ale vôbec nemusel pri evidencii zmenky urobiť.

Prokurátor JUDr. Šanta kópiu piatej zmenky predkladá úplne zbytočne, pretože kópia nie je relevantným dokumentom. Navyše, ak predkladaná piata zmenka nie je zročná, uplynula lehota po zročnosti, nebola predložená na určenom mieste v určenom čase, prípadne nespĺňa ďalšie možné podmienky naloženia so zmenkou výlučným vlastníkom zmenky, prokurátor Šanta podvádza.

Predstava, že by prokurátor Šanta očakával prejednávanie piatej zmenky v rámci žaloby a skutku, je absolútne nepochopiteľná, pretože by tým trval na zásadnom porušení obžalovacej zásady, podľa ktorej bez vznesenia obvinenia nie je možné vzniesť obžalobu.

Rusko vysvetľuje

Senát ŠTS napriek rozčúleniu a nedôstojnému trieskaniu prokurátora Šantu do stola počas pojednávania, vypočul si vysvetlenie Pavla Ruska, prečo zmenky neboli evidované ako aj prečo nebol dôvod zmenky zaevidovať.

Bežní občania poznajú podobné situácie z ručiteľskej praxe pri ručení úverov. Ako ručitelia nemajú v registri dlžníkov žiadnu poznámku za dlžníka, ktorému ručia na úver. V evidencii ručiteľa vznikne dlh až vtedy, keď sám dlžník nespláca dlh. Preto na ručiteľovi nie je možné dlh vymáhať do momentu, kým na základe právoplatného rozsudku nevznikne z dôvodu ručenia dlh spoločne s dlžníkom. V prípade zmenky je to podobné. Ak dlžník nezaplatí, ručiteľ zmenky má po predložení zmenky povinnosť zmenku uhradiť. Ručiteľ nemá povinnosť účtovať zmenku, kde niekto ako avalista ručí za zmenku, pretože nie je zjavné, či nastane aj voči nemu zročnosť zmenky.

Judikáty a ustálená prax

Pri skúmaní, obžaloby a vyjadreniach Pavla Ruska bude sa súd musieť pridŕžať judikátov a ustálenej právnej praxe. Ak by súd ustálil, teóriu obžaloby, dostal by sa do konfliktu s množstvom judikátov vydaných v priebehu posledných 25 rokov. Argumentácia obžaloby v tomto smere je veľmi vágna až diletantská.

Zaujímavejšie bude sledovať vývoj súvisiaci s pravosťou podpisov, prípadne iných argumentov prokurátora, na ktorých postavil zásadnú časť obžaloby.

Nepredbiehajme však udalosti, najbližšie dni nepochybne prinesú ešte mnohé prekvapenia.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies