Parlament schválil zmeny vo voľbe generálneho prokurátora

Poslanci ukončili 9. schôdzu odsúhlasením zmien v zákone o prokuratúre

Stredajším hlasovaním o novele upravujúcej výber generálneho aj špeciálneho prokurátora a o zákone proti byrokracii ukončili poslanci deviatu schôdzu Národnej rady (NR) SR.
Po šiestich dňoch rokovania, na poslednej riadnej schôdzi pred letnou prestávkou, poslanci počas júlovej schôdze schválili viaceré vládne návrhy v tzv. skrátenom legislatívnom konaní, ktoré reagovali na pandémiu nového koronavírusu. Išlo napríklad o tzv. podnikateľské kilečko, teda balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.
V zrýchlenom režime poslanci upravili dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Poslanci tiež odobrili novelizáciu štátneho rozpočtu na tento rok. Hotovostný schodok štátu sa zvýši o 9,2 miliardy eur. Tiež majú vzrásť celkové výdavky štátu o takmer 7,8 miliardy eur.
Plénum definitívne odobrilo zmeny v zákone o prokuratúre. Rozšíriť sa má okruh uchádzačov na funkciu generálneho i špeciálneho prokurátora. Na obe funkcie by už nemusel kandidovať len prokurátor. Rozšíriť by sa mal tiež okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Schválená legislatíva tiež upravuje dôvody na odvolanie špeciálneho i generálneho prokurátora.
Poslanci mali počas júlovej schôdze na stole viaceré návrhy upravujúce oblasť potratov. Do druhého čítania posunuli novelu z dielne poslancov OĽaNO, ktorí navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu. Zaviesť chcú tiež potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch. Plénum by malo o novele definitívne rozhodnúť v septembri. Návrhy ĽSNS, ktoré by obmedzili vykonávanie potratov, poslanci odmietli.

Ako sa bude voliť generálny prokurátor

Podstatnými zmenami v zákone o voľbe generálneho porkuráotra sú okolnosti, za ktorých sa môže vyberať kandidát na tento post:

Mení sa § 7 odsek 3 zákona takto:

„(3) Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.“
Rozširuje sa aj spôsob návrhu kandidáta úpravou zákona tak, že za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Návrh na voľbu jedného kandidáta na generálneho prokurátora môžu podať národnej rade
a) poslanec národnej rady,
b) minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
c) verejný ochranca práv,
d) rada prokurátorov,
e) profesijná organizácia právnikov,
f) vedecká inštitúcia pôsobiaca v oblasti práva.
Často diskutovaná bezúhonnosť práve kvôli označkovaniu zmeny zákona ako Lex Lipšic sa vyriešil šalamúnsky s takouto úpravou:
(7)“ Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe registru trestov generálnej prokuratúry na vydanie odpisu registra trestov.“
Z tohoto znenia vyplýva rozpor v tom, že vymedzuje ktoré trestné činy vylučujú kandidatúru, ale zároveň tam pridáva aj všeobecnú podmienku zahľadenia trestu a čistý odpis z registra trestov. Tieto dva právne inštitúty sa síce nevylučujú, ale v tejto úprave má inštitút čistého odpisu z registra trestov právnu prioritu.
Osobitne jednoduchým spôsobom sa vyriešil problém so stavovským pôvodom kandidáta, ktorý podľa doterajšej právnej úpravy mal byť aktívnym profesionálnym prokurátorom :
V § 7 ods. 10 sa na konci pripojila táto veta: „Ak je za generálneho prokurátora vymenovaná osoba, ktorá nie je v čase vymenovania prokurátorom, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry; uplynutím funkčného obdobia generálneho prokurátora alebo zánikom funkcie generálneho prokurátora mu funkcia prokurátora generálnej prokuratúry zaniká.“
Zákon, ktorý je účinný od jeho vyhlásenia upravuje aj spôsob vypočutia a preskúmania podmienok kandidátov:
Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov na generálneho prokurátora a prezidenta republiky; prezidenta republiky môže na schôdzi ústavnoprávneho výboru zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. So súhlasom výboru môže vystúpiť splnomocnený pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu generálneho prokurátora, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát na generálneho prokurátora odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru a prezidenta republiky, prípadne jeho zástupca.“

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies