Polícia Slovenskej republiky šíri strach bez náležitého legislatívneho podkladu.

Pred pár dňami zverejnila Polícia SR status s názvom :

„Covidoví študenti práva si prídu na svoje“,

Prinášame paragrafové okienko k protipandemickým opatreniam

Slovenskú dezinformačnú scénu si v posledných dňoch získali „internetoví hrdinovia“, ktorí sa pri kontrole záväzných epidemiologických opatrení často ohradzujú tým, že opatrenia pre nich neplatia a reagujú otázkami „Na základe akého zákona?“ a dožadujú sa, aby im boli vysvetlené. Žiadny problém.“

Komentár k facebookovej stránke Polície SR

Poďme ku každému údajnému priestupku dať komentár od advokáta, nie od covidového študenta práva. A nezľahčujme situáciu, ako sa o to snaží prevádzkovateľ FB stránky (ktorý tým potenciálne pácha trestný čin schvaľovania trestného činu podľa § 338 Trestného zákona) , lebo toto nie je žiadna srandička. Policajti, ktorí budú postupovať podľa výkladu facebookovej stránky Polície SR si môžu reálne zavariť. Vyslúžiť si môžu úplne pokojne trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súbehu s inými trestnými činmi, napríklad nátlaku podľa § 192 Trestného zákona (v núdzovom stave ide o sadzbu až do 25 rokov odňatia slobody).

Takže komentáre pekne poporiadku.

„Porušenie zákazu vychádzania“

Polícia: Ide o priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – porušením povinnosti uvedených v uznesení vlády SR č. 77/2021 v znení uznesenia vlády SR č. 88/2021, ktorým je ustanovený zákaz vychádzania. Porušenie zákazu vychádzania, ak osoba nepreukáže výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade vám môže príslušník PZ uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na okresný úrad.“

Advokát: Citované uznesenie vlády SR treba vnímať v kontexte ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR. Viď napríklad uznesenie Ústavného súdu SR č. I. ÚS 756/2016:

K záväznosti Uznesení vlády SR …Uznesenie nemá všeobecnú záväznosť, je to individuálny správny akt, ktorý zaväzuje len adresátov uznesenia vo vnútri štátnej správy (právny záväzok nemôže plynúť pre fyzickú alebo právnickú osobu mimo sústavy štátnej správy. Tento výklad je konformný so znením často pertraktovaného nálezu Ústavného súdu č. PL.ÚS22/2020-104, ktorý sa vyjadril výlučne k formálnej stránke vyhlasovania núdzového stavu, nie k samotným obmedzeniam základných práv a slobôd, vrátane slobody pohybu.

Slobodu pohybu, združovania a zhromažďovania upravuje naraz niekoľko samostatných základných súborov noriem, ktoré majú prednosť pred zákonom. Napr. čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 20 ods. 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ústava SR upravuje slobodu pohybu v čl. 23. Tá sa zaručuje a obmedziť ju možno len zákonom (nie nariadením ani uznesením vlády ani iným aktom vlády sui generis).

Už samotný pokus o uloženie pokuty v blokovom konaní definovaním neexistujúceho priestupku je pokusom o zneužitie právomoci policajtom v postavení verejného činiteľa.

V kontexte judikatúry ústavného súdu treba pripomenúť aj neznalým starostom obcí, že testovanie v obciach je výlučne samostatným rozhodnutím obce so všetkými následkami, ktoré k tomu prislúchajú. Testovanie nie je preneseným výkonom štátnej správy, preto nemôže byť predmetom úpravy v uzneseniach vlády. Že si je toho vláda vedomá, vyplýva aj z textácie v uzneseniach, kde samosprávy testovanie nedostávajú vo forme úlohy, ale odporúčania. To má za následok aj následnú legálnu nemožnosť požadovať kompenzácie za vykonané testovanie, inak by šlo o porušenie viacerých predpisov v oblasti verejných financií.

Porušenie zákazu pohybu bez rúška

Polícia: Ide o priestupok § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – porušením povinnosti podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (ústa a nos) je uložená podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z.z. na základe § 1 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 11/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Príslušník PZ môže uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.“

Advokát:

Úžasná kváziprávna formulka hodná podľa vlastných slov autora príspevku na FB „covidového študenta práva“.

Priestupok podľa zákona na základe vyhlášky? Jednoducho právne nemožné. K tomu azda vyštudovaným právnikom netreba viac dodať. A covidoví študenti, nech si pohľadajú, aj tak zrejme nenájdu. Začať treba čl. 13 ods. 1 Ústavy SR a potom všeobecnou úpravou v zákone o priestupkoch. Prosím nevynechať zákon o policajnom zbore (hľadajte v texte prísahy a ustanoveniach o konaní policajta na základe podzákonných predpisov).

A mimochodom, keď sme pri vyhláškach ÚVZ. Jedna dôležitá právna informácia pre občana:

V akomkoľvek správnom alebo trestnom konaní, v ktorom sa štátny orgán odvoláva na znenie vyhlášky ÚVZ uverejňovanej vo Vestníku vlády SR úplne postačí deklarovanie nevedomosti textácie danej vyhlášky. V takom prípade Vám dotyčný úrad musí nepochybne preukázať, že ste sa s jej textáciou oboznámili pred tým, ako ste ju mali údajne porušiť. A to je takmer nemožné. Prečo je tomu tak? Fikcia znalosti právnych predpisov každým zakotvená v zákone o Zbierke zákonov sa totiž vzťahuje výlučne na predpisy uverejnené v tejto zbierke. Nie na Vestník vlády. To nie je žiadne navádzanie, to je holý právny fakt. Kto sa k vyhláške ÚVZ slobodne neprihlási, ten nie je jej textom viazaný. Ale to len na okraj.

K tomu viď § 15 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov v znení:

O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.

A § 5 zákona č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je upravené zverejňovanie vyhlášok orgánov miestnej štátnej správy vo Vestníku vlády SR (bez uvedenia fikcie vedomosti).

Izolácia pozitívnych osôb ( porušenie karantény )

Polícia: „Ide o priestupok podľa § 56 ods. 1, písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. – aj v tomto prípade vám môže príslušník PZ uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.“

Advokát:

Nuž, tu sa treba zamerať na testy. Že sú qRT-PCR testy podvodom a vlastne ani nie sú testami, sme už písali viackrát (a podložili sme to vedeckými štúdiami a súdnymi rozhodnutiami). Tu je to pomerne jasné, pozitivita qRT-PCR vonkoncom neznamená chorobu. Pokiaľ má niekto pozitívny antigénový test, avšak nejaví klinické príznaky choroby, ide podľa inštrukcií WHO o prípad, ktorý sa nemá posudzovať ako prípad infekčný (autor statusu evidentne nerozoznáva pojem pozitívny a infekčný a nepozná aktuálnu úroveň vedeckého poznania, ktorá sa už pomerne jasne vyjadrila aj k asymptomatickému prenosu).

A chorý človek (s klinickými príznakmi) nemá vonku čo hľadať (ak však práve nesmeruje k lekárovi).

Nuž ale keďže policajti nechodia spolu so všeobecnými lekármi, tak aj táto ich „kompetencia“ na tomto úseku neprinesie žiaden výnos z blokových pokút do štátneho rozpočtu.

Obmedzovanie prevádzok a hromadných podujatí

Polícia: Ide o iný správny delikt podľa § 57 ods. 33, písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba – porušením povinnosti podľa § 52 ods. 1 písm. a). Povinnosť zákazu alebo obmedzenia prevádzky je uložená podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, pričom sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby. Výnimky v § 1 ods. 2 vyhlášky.
Uvedeného iného správneho deliktu sa dopustí len fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba (majiteľ, konateľ prevádzky). Príslušník PZ môže v zmysle § 60 ods. 3 písm. c) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch odovzdať na prejednanie na miestne príslušný regionálny ÚVZ.“

Platí uvedené pri bode 2.

Akademicky sa zamýšľam, čo by sa stalo, keby sa prevádzkovatelia trebárs v segmente gastro alebo fitness združili pod jednou zahraničnou osobou so sídlom v USA alebo Paname. Len pokiaľ ide o prevádzku. Majetok by si ponechali na svojich firmách v SR. Asi by sme dospeli k zaujímavým situáciám, kedy by prevádzku nebolo možné objektívne vykonateľným spôsobom sankcionovať a uzavrieť. Ale to naozaj len akademicky.

Povinnosť registrácie pri vstupe na územie Slovenskej republiky a povinnosti izolácie

Ide o priestupok podľa § 56 ods. 1, písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. – porušením povinnosti podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Povinnosť registrácie je uložená podľa § 48 ods. 4 písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z. a povinnosť izolácie podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona č. 355/2007 Z. z. na základe § 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 64/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.“

Advokát:  Ako pri bode 2. Sloboda prekročenia hraníc zo Slovenskej republiky a do Slovenskej republiky je garantovaná Ústavou SR.

Na základe vyššie uvedeného žiadame Políciu SR, aby nešírila strach bez náležitého legislatívneho podkladu. To je to posledné, čo v tejto situácii má robiť. Takto sa kooperácia s obyvateľstvom nedosahuje. Naše doterajšie skúsenosti s hliadkami sú naopak veľmi dobré. Vaši policajti stavu legislatívy doposiaľ vo väčšine prípadov veľmi dobre rozumeli, drvivá väčšina z nich sú ľudia znalí a na správnom mieste. Pri riešení krízových situácií s nami ako advokátmi vyjadrovali bežne názory, ktoré skôr zodpovedajú tlaku z pozície nadriadených. Tam obráťte svoju pozornosť.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies