Poslanci rokujú o kyberšikane, školskom zákone a štátnom občianstve

 Poslanci prerokujú novelu zákona o štátnom občianstve, rozhodnú aj o zmenách v školskom zákone
Do Trestného zákona sa má doplniť nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania, ktorá pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany.

Zákonodarcovia v prvom čítaní prerokujú vládny návrh novely zákona o štátnom občianstve. Z navrhovanej právnej úpravy vyplýva, že osoby, ktoré od roku 2010 prišli v dôsledku prijatia iného občianstva o občianstvo SR, ho budú môcť získať späť. Štátne občianstvo SR možno podľa návrhu udeliť žiadateľovi, ktorý občianstvo stratil nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 30. júna 2021. Predpokladom je, že nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal v čase jeho nadobudnutia povolený pobyt, registrovaný pobyt, alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predloží doklady v listinnej podobe, ktoré tieto skutočnosti preukazujú.

Do Trestného zákona sa má doplniť nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania, ktorá pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. V novele Trestného zákona to navrhuje skupina koaličných poslancov. V dôvodovej správe uvádzajú, že osobitne v časoch pandémie koronavírusu sa stal obzvlášť vypuklým problém šikany v kybernetickom priestore, takzvanej kyberšikany alebo kybernetickej šikany. Stalo sa tak vzhľadom na presun pracovných aj súkromných aktivít obyvateľov SR do digitálneho priestoru.

Rokovania verejných schôdzí parlamentných výborov by mohli byť po novom zabezpečené online formou. Zatiaľ však výlučne počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rokovacom poriadku NR SR. Skupina koaličných poslancov tiež navrhuje zabezpečiť audiovizuálny prenos zo zasadnutí parlamentu a jeho výborov tak, aby boli dostupné verejnosti. Malo by to byť ako trvalé riešenie bez ohľadu na mimoriadnu situáciu a núdzový stav. Predkladatelia argumentujú tým, že posledné týždne a mesiace nebol parlament a jeho orgány, predovšetkým výbory, uznášaniaschopné z dôvodu ochorenia viacerých poslancov na koronavírus.

Plénum má definitívne rozhodnúť aj o novele zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Vďaka nej sa má Cannabidiol (CBD) vyradiť zo zoznamu zakázaných psychotropných látok. Novela zákona o obetiach trestných činov a zákona o Policajnom zbore, ktorá je momentálne v druhom čítaní, má zasa zakotviť, aby obete násilného trestného činu mohli požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR o odškodnenie už po začatí trestného stíhania. Súčasná právna úprava umožňuje obeti požiadať o odškodnenie až po právoplatnom skončení trestného konania.

V druhom čítaní je tiež novela školského zákona, ktorej cieľom je umožniť individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základnej školy (ZŠ). V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania „doma“ iba v prípade žiakov prvého stupňa ZŠ. Žiaci druhého stupňa môžu v súčasnosti plniť školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania, len ak im zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, ak je žiak vzatý do väzby, alebo je vo výkone trestu odňatia slobody a nemožno mu zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies