Zinscenované vydieranie, 700 kg striebra, zlata a účelová väzba v Košiciach

Túžba po zlate dostala zelenú vďaka náhode

Andrej Mitterpák bol bývalým spolupracovníkom podnikateľa Miroslava Revaja. V Košických kruhoch meno Mitterpák je spájané s váženými právnickými autoritami – sudcami okresného a krajského súdu, preto najmä z tohto dôvodu Miroslav Revaj, ktorý obchodoval s investičným zlatom a mal ďaľšie podnikateľské aktivity v Košiciach  bez výhrad dôveroval  tomuto spolupracovníkovi a dlhšiu dobu mu sprístupňoval svoje obchodné tajomstvá a záležitosti. Ani netušil, že túžba po získaní zlata ho obráti voči nemu okolnosti do takej miery, že strávi jeden rok vo väzbe.

Stačilo spracovať jedinú osobu v postavení svedka, ktorá bola neskôr usvedčená práve z toho  skutku vydierania, ktorý sa kládol za vinu Miroslavovi Revajovi. Svedok, na ktorého krivom svedectve bol postavený návrh na väzobné stíhanie Revaja po dobu jedného roka, zmenil svoju prvú výpoveď.

Až na hlavnom pojednávaní 13.septembra 2018 sa potvrdilo, že nie Revaj mal napadnúť svojho obchodného partnera, prípadne ho vydierať ho, ale práve tento svedok Olejár. Vďaka svedectvu však deň po vzatí Revaja do väzby vnikol do priestorov jeho firmy Revajov spolupracovník Mitterpák, ktorý dôverne poznal  priestory a odviezol si 700 kg strieborných mincí a 7 kg investičného zlata patriaceho Revajovi. Túto krádež však dlho nikto nevyšetroval, predsa Revaj bol vo väzbe za vydieranie a nikdy sa odtiaľ nemal dostať…

Vymyslené vydieranie a zavádzanie polície

Revaj spolupracoval so skupinou podnikateľov, medzi ktorými bola aj firma STAPOL GR. Tá mala dvoch konateľov, pričom jeden z nich p. Kováč, ktorý dlhodobo spolupracoval s firmou N&M invest s.r.o. Mirolsava Revaja, a mal prísť za ním dňa 18.12.2015 za účelom vysporiadania pohľadávky vo výške 7o tisíc. Obidvaja mali dlhodobo dobré a fungujúce obchodné vzťahy a nebol dôvod ku vzniku žiadneho konfliktu.

Podľa rekonštrukcie udalostí však druhý spoločník tejto firmy p.Németh, previedol pohľadávku už pred stretnutím na spoločnosť Brava.

Uvedenú skutočnosť neoznámil ani svojmu spoločníkovi, ani svojmu dlžníkovi – teda Revajovi, čo sa potvrdilo v priebehu neskoršieho vyšetrovania,  že iba rôzne notársky overené výzvy existovali z januára 2016, ale vyšetrovatelia nepreverili ani účtovnú a daňovú evidenciu tejto pohľadávky.

Tvrdenia o jej odstúpení boli zavádzajúce. Na stretnutí ,kde prišiel práve Kováč za Revajom sa prerokovávali aj iné záležitosti z ich obchodného vzťahu a Kováč do dnes tvrdí, že nevedel o odstúpení tejto pohľadávky, rovnako o tom určite nevedel ani Revaj. Počas návštevy v ten deň v hoteli u Revaja však podľa vysvetlenia Kováča  malo dôjsť k vynúteniu podpisu rôznych dohôd pod nátlakom, lebo Revaj na neho mal kričať a vyhrážať sa mu že on nič nedlží a práve naopak, že on má pohľadávku z pôžičky voči Kováčovi.

Kováč údajne tieto dohody podpísal pod nátlakom a zo strachom a potom pokojne odišiel z hotela. Nie však on podal trestné oznámenie, ale jeho spoločník vo firme STAPOL GR- Ing. Németh a to 5. januára 2016.

Z kontextu jeho podania a následnej výpovede Kováča vyplýva, že ten len poslušne postupoval podľa jeho pokynov aj 18.12.2015, aj počas vyšetrovania. Pravdepodobne však Németh s Kováčom dostali strach a chceli pritlačiť na Revaja vymysleným príbehom a pripísali mu obmedzovanie osobnej slobody a vydieranie. Vyšetrovateľ začal v tejto veci na základe neoverených okolností a iba z podaného trestného oznámenia trestné stíhanie už 7. januára 2016 ! V tej dobe nebol vypočutý ani Revaj, ani žiadny iný svedok  a nemal k dispozícii ani listiny, ktoré mali byť predmetom  stíhania.

Ak nepodpíšeš, tak uvidíš…

V tejto dobe Miroslav Revaj ani netušil, že okolo neho začali krúžiť supy, ktoré sa snažili dostať k jeho majetku. Boli to ľudia skúsený v biznise, ale aj v rôznych machináciach, hraničiacich s porušením zákona. Revajovi sa stal osudným najslabší článok v reťazci,  práve jeho známy Olejár, ktorý v spomenutý deň bol miestnosti, keď tam prišiel  Németh na doriešenie obchodných vzťahov.  Németh pôvodne o ňom vypovedal ako o nejakej temnej siluete a tvrdil, že Revaj na neho tlačil s podpísaním nejakých listín a vraj mu nedovolil mu ani vziať ich kópie:

Neskoršie svedectvá potvrdili, že bol v aute pre pečiatku, zastavil sa v bare a teda nijak nebol ani obmedzený, ani vystrašený.

Mitterpákov záujem presadil Olejár v krivej svedeckej výpovedi

V zápisnici o obvinení , dôvodom začatia väzobného stíhania bola pozmenená výpoveď svedka Olejára, ktorý sa 7.júla 2016 vraj dobrovoľne dostavil k vyšetrovateľovi. V uznesení s uvádza:

Neskôr Olejár kompletne pozmenil svoju pôvodnú výpoveď a prakticky zopakoval verzie, ktoré vypovedali Németh a Kováč. Treba povedať, že Kováč si opakovane obstarával z kópie spisu a niektoré formulácie  vo výpovedi Olejára sú ich presnou replikou:

Vyšetrovateľ následne dňa 25.7.2016 vzniesol obvinenie Miroslavovi Revajovi za obzvlášť závažný zločin vydierania podľa § 189 ods. l , ods. 3 písm. b) Trestného zákona a za zločin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d) Trestného zákona a vzal ho do väzby.

Deň po vzatí do väzby Mitteprák ukradol 700 kg striebra a 7kg zlata

Podľa trestného oznámenia zo dňa 18.08.2016 „V priebehu dňa 26.7.2016 cca okolo 16.30 hod. sa dostavil do priestorov lounge baru hotela Ing.Andrej Mitterpák, vypýtal si telefónne číslo na mobil bratovho konateľa spoločnosti KARYN s.r.o. Jozefa Zalibera a objednal si kávu a usadil sa do priestorov pre hostí lounge baru. Následne niekomu zatelefonoval, načo prišla tretia, nám neznáma osoba, ktorá sa odobrala spolu s ním do priestorov salónika (do salónika sa vchádza priamo z priestoru lounge baru). Za pomoci tejto neznámej osoby spolu prekonali uzamknuté dvere tým spôsobom, že z nich vymontoval i pánty, čím získali prístup do chodbičky, ktorá spája barovú časť s garážou. „ Potom prekonali bezpečnostné dvere aspustila sa signalizácia napojená na políciu. Policajnej hliadke sa Mitterpák preukazoval rôznymi papiermi , ktoré mali preukázať že koná v mene spoločnosti ktorá má miestnosť v prenájme, pričom A.Mitterpak spoločnosť Financ M&R s.r.o. už odo dňa 14.7.2016 nezastupoval ani za ňu nekoná a teda nemal by ani vystupovať v jej mene a mal by sa zdržať akýchkoľvek úkonov. Následne po odchode polície:

V tejto veci je dodnes vedené trestné stíhanie na KRPZ Košice pod ČVS:KRP/139/1/VYS/KE/2016

Porušenie obžalovacej zásady podľa § 234 Tr. poriadku a podozrenia voči OČTK

Následne po obvinení Revaja a jeho vzatí do väzby si prokurátor uvedomil, že okolnosti, právna kvalifikácia skutku a dôkazy sú veľmi pochabé.

Dňa 22.8.2016 vydal pokyn vyšetrovateľovi na prekvalifikáciu skutku s cieľom mu priťažiť, pričom v dobe páchania skutku hoci Kováč ešte  nebol v postavení poškodeného a nebolo začaté ani trestné stíhanie !!!

Obvinenie je nezákonné preto by bolo nezákonné vzhľadom na presné vymedzenie takéhoto skutku !

Tento skutok sa mal prekvalifikovať na vydieranie, avšak malo byť postupované podľa ustanovené § 206 Tr. poriadku.

Z chronológie rôznych zmätočných úkonov polície a prokuratúry v prípravnom konaní vyplýva, že nastal absolútny chaos v právnych kvalifikáciách skutkov, že nenadväzujú na seba trestné stíhania, obvinenia a ani podaná obžaloba:

 

Porovnaním rôznych uznesení , ktoré vydával vyšetrovateľ a prokurátor v tomto konaní sa zistilo, že zistenia sú pre OČTK katastrofálne. Z chronológie rôznych zmätočných úkonov polície a prokuratúry v prípravnom konaní vyplýva, že nastal absolútny chaos v právnych kvalifikáciách skutkov, že nenadväzujú na seba trestné stíhania, obvinenia a ani podaná obžaloba:

Na základe týchto poznatkov bol podaný podnet na Inšpekčnú službu, MVSR, odkiaľ sa ale podnet nejakým zázrakom dostal priamo k dozorujúcemu prokurátorovi voči Revajovi, Mgr.. Sonderlichovi. Revaj sa o tom dozvedel nie z Inšpekčnej služby, ale od prokurátora:

 

Takýto postup je však v úplnom rozpore s povinnosťami OČTK pre vybavenie podnetu, lebo na základe podaného trestného oznámenia vecne príslušný policajt sa mal oboznámiť a preveriť uvádzané skutočnosti podľa § 2 ods. ( 10) Tr. poriadku a následne mal rozhodnúť podľa §197 ods. ( 1)  v zmysle kvalifikácie podľa jednotlivých ustanovení tohto  par. Podľa písmien a, alebo b) alebo d) alebo c) ( tieto dôvody neexistujú a nie sú súčasťou žiadneho odôvodnenia o rozhodnutí), prípadne mal postupovať podľa § 199 ods.(1) Tr. poriadku a vec odstúpiť podľa§ 199 ods. (4) Tr. poriadku, pričom v rámci odstúpenia mohol využiť inštitút osobitnej  príslušnosti a postup podľa čl.9 písm. e)Nariadenia ministra vnútra č. 175/2021.

Po podaní uvedeného trestného oznámenia oznamovateľ Revaj nebol vypočutý do zápisnice ani ako oznamovateľ, ani ako svedok, nebolo mu zaslané žiadne uznesenie vyšetrovateľa podľa § 197 ods. (1), ani podľa § 199 ods. (1), ods. (4) Tr. poriadku !

Uvedený záhadný postup bol oznámený priamo Ministrovi vnútra SR na preverenie postupu a zákonnosti Úradu inšpekčnej služby a očakáva sa vyjadrenie, pretože:

Podnet podaný a smerujúci voči spolupráci vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora zo zákona nemôže vybaviť prokurátor, ktorý je podozrivý z porušovania zákonov !

Šok na hlavnom pojednávaní

Miroslava Revaja po roku prepustili z väzby a po podanej obžalobe vec začal prejednávať Okresný súd Košice II.

Šok nastal na pojednávaní dňa 13.septembra 2018, kde bol vypočutý svedok – poškodený Kováč, ktorý bol dňa 4.5.2016 skonfrontovaný so svedkom Olejárom a ku ktorému sa  vyjadroval ako k neznámej osobe. Predmetom konfrontácie bol samotný priebeh udalostí v hoteli Bonaparte. Vtedy tento poškodený vypovedal nepravdivo, čo potvrdzuje jeho výpoveď z hlavného pojednávania. Kde opoznal Olejára ako osobu, ktorý mal na neho naliehať a fyzicky inzultovať, čím premenil svoju výpoveď voči Revajovi naruby:

Záhadnou osobou, ktorá sa mu vyhrážala  bol Olejár, s ktorým bol predtým skonfrontovaný 4.5..2016, no vtedy ho údajne nepoznal, lebo nezvyšoval hlas na neho.

Aby bola vylúčená pochybnosť v osobe páchateľa, prokurátor aj sudkyňa opakovane preverovali, či touto sobou bol skutočne Olejár a nie Revaj:

V podstate tieto okolnosti by boli postačovali na oslobodenie Miroslava Revaja spod obžaloby, ale tá mala byť preverená súdom aj v kontexte iných tvrdení a úplnom vykonaní dôkazov. Z tých doteraz vyplýva to, že Olejár sa stretol  s Mitterpákom a potom sa rozhodol pozmeniť svoju výpoveď, keď sa 7.júla 2016 dobrovoľne dostavil k vyšetrovateľov a potom sa spustila lavína voči Revajovi. Revaj bol obvinený a  zadržaný.

 Mitterpák si odviezol 700 kg striebra a 7 kg investičného zlata patriaceho Revajovi.

Hlavné pojednávanie pre rôzne komplikácie a prekážky vyplývajúce z pandémie sa odročovalo až doteraz a je predpoklad, že dôkazy ktoré sa vykonajú budú smerovať k potvrdeniu organizovaného útoku a zneužitiu polície a prokuratúry na obmedzenie osobnej slobody a trestného stíhania na základe krivých svedeckých výpovedí zorganizovaných skupinou ľudí, ktorá sa potrebovali dostať k podnikateľským aktivitám Miroslava Revaja.

Prípad smeruje k očiste, ale škody zostávajú a skutoční páchatelia unikajú zodpovednosti

Revaj sa po celý čas zbytočne bránil tým, že jemu kladené obvinenia a skutky sa nezakladajú na pravde. Až odhalenie svedkom poškodeným Kováčom, ktoré odznelo na súde, potvrdilo zázemie a prvky organizovanosti v zosúlaďovaní výpovedí na tento účel.

Naďalej ostávajú nevyjasnené pritom aj také otázky:

Akým zázrakom postupovala polícia mimoriadne rýchlo a začala trestné stíhanie v deň podania oznámenia a to bez výsluchu podozrivého a skúmania listín?

Prečo v konaní sa triblovalo s právnou kvalifikáciou skutkov a nepreverovali sa údaje z tvrdení svedka Olejára, ktorý pozmenil svoju výpoveď a ktorý nakoniec bol označený poškodeným ako skutočný páchateľ?

Bude sa vedieť súd vysporiadať s týmito poznatkami nielen vo veci obžaloby Miroslava Revaja, ale aj voči svedkom ,ktorí krivo svedčili?

Čo bude robiť minister vnútra s inšpekciou, ktorá nevyšetruje, ale vybavuje podnety nezákonným spôsobom?

Čo bude s vyšetrovaním trestnej činnosti ľudí, ktorí sa zamerali na Revajove podnikanie a v priebehu jeho väzby ho celkom vykradli?

Kto bude hradiť tieto škody ktoré by nenastali ak by zákon a spravodlivosť fungovali správne?

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies