ZMOS má zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP) zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Celkovo bolo k tomuto návrhu uplatnených 304 pripomienok, z ktorých je 166 zásadných. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Ako dodal, k novele je nekorektne spracovaná doložka vplyvov, keďže predkladaná novela zákona bude mať výrazné finančné dopady na rozpočty miest a obcí. Doložka vplyvov však neobsahuje žiadne vyčíslenie dopadov návrhu na rozpočty miest a obcí, ani celej verejnej správy.

ZMOS zdôrazňuje, že v súvislosti so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení ústredných orgánov štátnej správy a iných materiálov predkladaných na rokovanie vlády a parlamentu musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy. A to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov. ZMOS zároveň rezort životného prostredia upozorňuje na potrebu zosúladiť niektoré definície v texte so zákonom o vodách.

Z dikcie návrhu vyplýva, že sa zavádza povinnosť vytvorenia finančnej (peňažnej) rezervy na obnovu (výmenu častí) vodovodných a kanalizačných sústav. Zavedenie tohto typu „rezervy“ by v podmienkach miest a obcí bolo podľa ZMOS-u chápané ako zásah do ich originálnych rozhodovacích pôsobností. „Je v rozpore s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že zavádza povinnosť tvorby ďalších zákonných rezerv bez ohľadu na rozpočtové výsledky a finančné krytie ostatných zákonných povinností obcí. Povinne tvoriť (odkladať) finančné prostriedky v podmienkach miest a obcí, ktoré sú zároveň vlastníkmi a prevádzkovateľmi sústav, stráca svoje opodstatnenie aj tým, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je možné vytvárať rezervný fond v požadovanom rozsahu na základe rozhodnutia zastupiteľstva,“ ozrejmilo združenie v stanovisku. Doplnilo, že okrem toho navrhovaný mechanizmus tvorby rezerv nie je previazaný na ustanovenia zákona o daniach z príjmov, nejde teda o daňovo uznateľný výdavok ani v prípade obchodných spoločností.

ZMOS zároveň rezort životného prostredia upozorňuje, že o prevodoch majetku, ktoré sa riadia inými právnymi normami, rozhodujú v prípade obchodných spoločností orgány spoločnosti, v prípade miest a obcí rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Preto ustanovenie formulované predkladateľom považuje za nadbytočné. „ZMOS na základe poznania reálneho stavu veci žiada ponechať v tejto časti súčasné znenie zákona, alebo prepracovať navrhované znenie tak, aby boli odstránené zásadné riziká, keď by banky po schválení navrhovanej úpravy mohli žiadať predčasné splatenie všetkých úverov z dôvodu ohrozenia budúceho výkonu záložného práva,“ uzavrelo združenie.

VšZP = poisťovňa pre občanov druhej kategórie

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies