Eti­ka ob­ha­jo­by –  2. časť

                           

Ok­rem tr­va­lé­ho pnu­tia me­dzi stra­nou za­stú­pe­nou štá­tom, kto­rá ria­diac sa zá­sa­dou ofi­cia­li­ty vy­šet­ru­je všet­ky tres­tné či­ny, o kto­rých sa doz­ve­de­la, a stra­nou po­doz­ri­vou ale­bo už ob­vi­ne­nou z ich spá­chania za­stú­pe­nou neš­tát­nym sub­jek­tom, vy­ko­ná­va­jú­cim slo­bod­né po­vo­la­nie, exis­tu­je aj tr­va­lé pnu­tie me­dzi štá­tom a ad­vo­ká­ciou, v otáz­ke vy­me­dzenia roz­sa­hu jej slo­bo­dy a ne­zá­vis­los­ti.

Bude môcť byť generálnym prokurátorom aj bežný advokát? | Právne Noviny

V rie­še­ní tej­to otáz­ky má pa­ra­doxne hlav­né slo­vo tiež štát, av­šak za­stú­pe­ný inou ne­zá­vis­lou mo­cou, kto­rú rep­re­zen­tu­je súd­na moc, napĺňa­jú­ca  pre de­mok­ra­ciu dô­le­ži­tý sys­tém bŕzd a proti­váh iným dvom mo­ciam – zá­ko­no­dar­nej a vý­kon­nej.

Po­ku­sy o „vtr­hnu­tie“ do sfé­ry ne­zá­vis­los­ti ad­vo­ká­ta sa zin­ten­zív­ni­li za os­tat­nej vlá­dy, kto­rej člen­kou je sú­čas­ná mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti JUDr. Má­ria Ko­lí­ko­vá, pa­ra­doxne, tiež ad­vo­kát­ka s po­zas­ta­ve­ným vý­ko­nom ad­vo­ká­cie z dô­vo­du pod­ľa § 8 od­sek 1 pís­me­no a) zá­ko­na čís­lo 586/2003 Z. z. o ad­vo­ká­cii,  te­da pre vý­kon fun­kcie v štát­nej sprá­ve.

Naj­zá­sad­nej­ším po­ku­som o, ak nie oh­ro­ze­nie, tak zá­sad­né zní­že­nie, roz­sa­hu ne­zá­vis­los­ti od štát­nej mo­ci, je po­kus o od­ňa­tie ale­bo pod­stat­né zú­že­nie dis­cip­li­nár­nej prá­vo­mo­ci Slo­ven­skej ad­vo­kát­skej ko­mo­ry, ako ne­zá­vis­lej sta­vov­skej or­ga­ni­zá­cie nad jej vlas­tný­mi člen­mi. Ak opo­me­niem úva­hy o zru­še­ní po­vin­né­ho člen­stva v ad­vo­kát­skej ko­mo­re, er­go jej zru­še­ní.

 Pre in­for­mo­va­né­ho či­ta­te­ľa len zhr­niem zná­me fak­ty.

V prog­ra­mo­vom vy­hlá­se­ní, kto­ré pri­ja­la vlá­da 30.4. 2020, sa uva­žo­va­lo o zria­de­ní Naj­vyš­šie­ho správ­ne­ho sú­du SR, „kto­rý bu­de pl­niť aj fun­kciu dis­cip­li­nár­ne­ho sú­du pre sud­cov, pro­ku­rá­to­rov, exekú­to­rov, no­tá­rov, správ­cov, prí­pad­ne aj pre iné práv­nic­ké pro­fe­sie..“Slov­né spo­je­nie „iné práv­nic­ké pro­fe­sie“nab­ra­lo reál­nej­šie kon­tú­ry kon­com ro­ku 2020, ke­dy bo­lo v návr­hu zne­nia dis­cip­li­nár­ne­ho po­riad­ku da­né­ho do pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia pod čís­lom PI 2020/277 v ob­do­bí nah­ra­de­né slo­vom ad­vo­ká­ti.

Keď­že si ad­vo­kát­ska sa­mos­prá­va pop­ri uží­va­ní via­noč­ných sviat­kov pov­šim­la aj tú­to le­gis­la­tív­nu ak­ti­vi­tu ini­cio­va­nú vý­kon­nou mo­cou (pri­po­mien­ko­vé ko­na­nie pre­bie­ha­lo od 17.12.2020 do 19.01.2021) a ve­rej­ne sa vo­či navr­ho­va­né­mu zne­niu oh­ra­di­la, mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti v bez­pros­tred­nej reak­cii, vo feb­ruári 2021 pred mé­dia­mi uvied­la, že sa s otáz­kou (čias­toč­né­ho) od­ňa­tia dis­cip­li­nár­nej prá­vo­mo­ci ad­vo­kát­skej sa­mos­prá­ve ob­rá­ti­la na Be­nát­sku ko­mi­siu.

To­to vy­hlá­se­nie sa sta­lo prav­di­vým, až v má­ji 2021, ke­dy vý­kon­ná moc in­for­mo­va­la ad­vo­kát­sku sa­mos­prá­vu lis­tom pred­se­do­vi zo dňa 3.5.2021 o tom, aké otáz­ky mie­ni po­lo­žiť Be­nát­skej ko­mi­sii, ok­rem od­ňa­tia dis­cip­li­nár­nej prá­vo­mo­ci, pri­bud­la aj úva­ha o zru­še­ní po­vin­né­ho člen­stva ad­vo­ká­tov v ad­vo­kát­skej ko­mo­re.

zdroj: Právne listy

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies