Generálna prokuratúra dementovala článok denníka N

Generálna prokuratúra dnes poskytla svoje stanovisko k tendenčným vyjadreniam šéfredaktora Denníka N v článku „Svedok je potrestaný, vinníci sú voľní“, uverejnenom na webe denníkN.sk dňa 16. januára 2023.
Generálna prokuratúra SR sa ohradzuje voči komentáru zástupcu šéfredaktora Denníka N

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa dôrazne ohradzuje voči komentáru zástupcu šéfredaktora denníkaN pod názvom „Svedok je potrestaný, vinníci sú voľní“, uverejnenom na webe denníkN.sk dňa 16. januára 2023.
Zástupca šéfredaktora neobjektívnym, vecne nepodloženým a sugestívnym spôsobom navodzuje u čitateľa dojem porušovania zákona zo strany Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Je zároveň absolútne neprijateľné, aby zástupca šéfredaktora nerešpektujúc elementárnu slušnosť a úctu označoval prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky za „poskoka generálneho prokurátora“. Takýto spôsob komunikácie nemá nič spoločné s novinárskou etikou a prieči sa základným princípom práce novinára.
Ak by sa zástupca šéfredaktora dôsledne oboznámil s rozhodnutím generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 28. novembra 2022 v trestnej veci „Súmrak“, ktoré je uverejnené na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, a následne aj s rozsudkom Okresného súdu Poprad zo 16. januára 2023, musel by pri zachovaní objektívnosti a profesionality dospieť k záveru, že medzi týmito rozhodnutiami nie je žiaden rozpor. Zároveň by zástupca šéfredaktora musel zistiť, že predmetom trestného stíhania v uvedených dvoch trestných veciach neboli totožné skutky.
Zo samotného porovnania skutku v uznesení zo dňa 28. novembra 2022, ktorým bolo v kauze „Súmrak“ zrušené uznesenie o vznesení obvinenia obvineným R. F. a spol., so skutkom v rozsudku zo 16. januára 2023, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste v trestnej veci obv. T. R. a spol., je zrejmé, že uznesenie o vznesení obvinenia obv. R. F. a spol. trpelo závažnými chybami v opise skutku, nejasnosťami ohľadne daňového subjektu, vo vzťahu ku ktorému mali byť vyzvedané informácie, ako aj nedostatkami pri zistení skutkového stavu, ktorých nápravu nebolo možné zabezpečiť inými právnymi prostriedkami, ako zrušením napadnutých rozhodnutí orgánov prípravného konania.
V uznesení o trestnom stíhaní R. F. a spol., na rozdiel od trestnej veci už odsúdeného T. R. a spol., informácie podliehajúce daňovému tajomstvu, ktoré mali byť vyzvedané (čo z opisu skutku ani nevyplýva) a následne zverejnené, neboli v skutku žiadnym spôsobom uvedené a identifikované. Konštrukcia skutku právne posúdeného ako zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, uvedeného v skutkovej vete uznesenia o vznesení obvinenia bola natoľko neurčitá, že obvineným neumožňovala realizovať ich právo na obhajobu. Dôvodnosť vznesenia obvinenia za tento skutok, bola naviac posudzovaná v kontexte obvinenia, ktoré bolo obvineným vznesené za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. V zhode s rozhodovacou činnosťou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, skutková veta (opis skutku v rozhodnutí) musí odrážať faktické okolnosti, ktoré sú právne relevantné z hľadiska skutkovej podstaty trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona.
Pri zachovaní princípu objektívneho informovania by zástupca šéfredaktora neopomenul fakt, že uznesením generálneho prokurátora Slovenskej republiky bolo zrušené iba uznesenie o vznesení obvinenia pre trestný čin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva a uznesenie o začatí trestného stíhania v tejto veci zrušené nebolo a nič nebráni tomu, aby po odstránení zistených závažných porušení zákona bolo v trestnom stíhaní pokračované.S pozdravom PhDr. Dalibor Skladan
hovorca Generálnej prokuratúry SR

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies