Médiá otvorili rok 2022 kampaňou voči ex- riaditeľovi kontrarozviedky SIS – Ľubomírovi Arpášovi -pokračovanie

Prednedávnom vo verejnom priestore prebehla informácia, že na Slovensku máme päťkrát viac ľudí odsudzovaných na veľmi dlhé nepodmienečné tresty odňatia slobody ako vo Francúzsku, čo je na zamyslenie, najmä ak sa vie, že ani ukladanie drakonických trestov nemá prakticky žiaden dopad na znižovanie kriminality.

Médiá otvorili rok 2022 kampaňou voči ex- riaditeľovi kontrarozviedky SIS – Ľubomírovi Arpášovi

Násilný akt vniknutia do bytu porušujúci ústavou garantovanú nedotknuteľnosť obydlia 

Do bytu uvedených manželov vniklo policajné komando napriek tomu, Hoci príslušný súd nedal súhlas na tento úkon, do bytu uvedených manželov vniklo policajné komando. Konkrétni prokurátori špeciálnej prokuratúry a vyšetrovateľ PZ  napriek výslovnému, písomnému nesúhlasu súdu vniknutím do bytu zneužili svoje právomoci.

Ako vyplýva z podkladov, ktoré máme k dispozícii, postup vyšetrovateľa  v plnej miere zapadá do kontextu opakovane zverejňovaných zistení o nezákonných konaniach časti vyšetrovateľov NAKA, ktoré sa v plnej miere objavili v kauzách bývalého policajného prezidenta neb. generála Lučanského, ale aj gen. Gašpara a s ním aj ďalších vrcholových predstaviteľov polície, bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika, ale aj ľudí z podnikateľského prostredia

Podobne ako v uvedených trestných konaniach, aj v tomto prípade Ľ. Arpáša sú dôkazy konštruované výlučne na tvrdeniach kajúcnikov, ktorí za osobné zjavné výhody predali pravdu a svoje svedomie na naplnenie politickej objednávky súčasnej vládnej chunty.

V každej slušnej spoločnosti musia fungovať zákonné mechanizmy určené na spravodlivé a nezávislé prešetrenie podaných trestných oznámení so záverom, či došlo alebo nie k zneužitiu právomoci. Aj v tomto prípade existuje konkrétna snaha dotknutých manželov  o  zákonné zistenie.

Podali trestné oznámenie s uvedením konkrétnych zistení o nezákonnosti vniknutia do ich bytu. V očakávaní, že štát cez svoje inštitúcie zabezpečí seriózne zistenie skutočného stavu a pravdu.

Keďže ide o ľudí, ktorí už vo svojom živote mali do činenia s rôznymi formami boja neznámych síl, aj napriek tomu žili a žijú aj naďalej s predstavou, že aj ich pravda zvíťazí. Ak nie v súčasnej dobe, keď sa krivenie zákona na likvidáciu vytypovaných oponentov používa na dennej báze, tak tá doba raz príde, určite musí prísť.

Konkrétni štátni úradníci – vyšetrovateľ PZ a špeciálni prokurátori si upravili zákon

Keďže na vstup do obydlia – vytýčený na 24.11.2020 – napriek  predchádzajúcemu písomnému vyžiadaniu nemali súhlas súdu.

protiprávny čin vykonali pod zámienkou, že hľadajú osobu Ľ. Arpáša, pretože sa skrýva ( vo vlastnom byte). A keďže ho bolo treba previesť, tak priam drakonickým ( a Slovensku zdomácnelým) spôsobom – rozbitím vchodových dverí „ vošli“ o 4,47 hod. do bytu manželov a hľadali podozrivého, ktorý v byte vôbec nebol, nič netušiac, zdržiaval sa spolu s manželkou viac ako 200 km od miesta trvalého bydliska.

Predtým si u susedov riadne vyjasnili všetky  potrebné zistenia. Zdá sa však, že  akosi nedocenili údaj, že v byte nik nie je, pretože manželia sú odcestovaní.

V rámci podaného trestného oznámenia boli konfrontované udalosti zo dňa 24.11.2020

Nevedno, ale môžeme si myslieť, že za vybavením je vzájomná lojalita vyšetrovateľa, ktorý prešetroval tvrdenia manželov podopreté konkrétnymi  argumentami o nezákonnom postupe a vyšetrovateľa, ktorý nezákonný vstup nariadil. Niet tu totiž záujmu o zistenie pravdy. Ako spornú je môžné označiť výslovne  účelovo modifikovanú argumentáciu konajúceho vyšetrovateľa PZ.

Argumentácia manželov o bezdôvodnom a teda nezákonnom vstupe do ich bytu stojí na ich tvrdení a náleze

Ústavného súdu SR (ÚS) sp.zn. I.ÚS 382/06 s tým, že kroky, ktoré boli použité  pri postupe zodpovedného vyšetrovateľa ukazujú závažné nezákonnosti,  nielen pri súčasnom zdôvodňovaní nezákonného vniknutia do ich bytu,  aj pri následnom zadržaní a uvalenej väzbe.

ÚS: „… z ustanovenia § 75 Trestného poriadku je zrejmé, že pre zadržanie obvineného musia byť splnené rovnaké podmienky, aké sa vyžadujú pre vzatie do väzby, pričom k zadržaniu dochádza v tých prípadoch, v ktorých pre neodkladnosť veci nemožno rozhodnutie o väzbe vopred zadovážiť. Najzákladnejšou podmienkou pre zadržanie a vzatie do väzby je existencia dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu vyjadrená v uznesení o vznesení obvinenia. Zadržaná osoba má právo na to, aby mohla spochybňovať, resp. vyvracať dôvodnosť podozrenia zo spáchania trestného činu, a tým namietať dôvodnosť zadržania a väzby. To však nemá možnosť urobiť, ak v čase zadržania jej nebola poskytnutá úplná informácia o trestných stíhaniach vedených proti nej.

Uznesením UIS-269/OISV-2021 z 6.12.2021 došlo vyšetrovateľom PZ zamedzeniu zákonného prešetrenia trestného oznámenia manželov

Nielen z textu napadnutého uznesenia, ale najmä z účelového tvrdenia vyšetrovateľa PZ jednoznačne vyplýva, že nebola splnená uvádzaná podmienka zákonného postupu v tomto trestnom konaní tak ako to ukladá trestný poriadok.

Bezdôvodne nebol dodržaný postup, ktorý zákon v § 65 ukladá pri doručovaní uznesenia o vznesení obvinenia.

Bezdôvodnosť v použitom postupe vyšetrovateľa sa dá vidieť najmä v tom, že za vymyslené skutky, ku ktorým malo dôjsť pred viac ako tromi rokmi neboli splnené podmienky na zásah, aký vymyslel a pripravil zodpovedný vyšetrovateľ PZ.

Pokiaľ by bolo došlo k doručovaniu uznesenia o vznesení obvinenia zákonným spôsobom, tak ako to konajúcemu vyšetrovateľovi ukladá § 65, teda  cestou príslušného policajného orgánu OO PZ Levice, nebol vôbec dôvod na zásah komanda tak, ako to bol vykonané.

Na dosiahnutie politického cieľa pravdepodobne bolo potrebné vyvolať vo verejnosti náladu úspechu v boji proti verejne známym osobám.

Plytká proti argumentácia, že išlo o organizovanú skupinu, čo bol dôvod na použitý postup nemôže obstáť vzhľadom na značný časový odstup od údajného protiprávneho konania.

Uvedenú argumentáciu je možné použiť ( ako k tomu došlo aj v tejto veci) len v stave, keď nie sú iné, zreteľa hodné,  zákonné a  dôvodné skutočnosti alebo v čase, keď sa má ( musí) napĺňať politicky motivovaná snaha za každú cenu dosiahnuť   dôvodnosť politikmi tvrdeného nového prístupu v proklamovanom boji za očistu spoločnosti.

Toto však nie ja žiadna očista, skôr opak. Metódami zneužívania trestného práva na vyvolávanie pocitu domnelej zmeny a tým aj utvrdzovania verejnosti, že dochádza k náprave a odstraňovaniu nezákonných praktík minulej vládnej garnitúry.

Aj v  tejto veci sa zásadným spôsobom porušuje jedna zo základných téz, na ktorých stojí možnosť štátu konať vo veciach protiprávnych činov konkrétnych páchateľov. Ide o rovnosť zbraní. 

V označenom prípade nezákonného vstupu do obydlia manželov konali štátni úradníci v postavení konkrétnych policajtov a prokurátorov špeciálnej prokuratúry  v rozpore so zákonom stanovenou podmienkou o rozhodnutí súdu na vstup do chráneného obydlia.

Vyššie uvádzané uznesenie o zamedzení prešetrenia nezákonností pri vstupe do bytu manželov sa opiera o účelovú argumentáciu

Týka sa neobhájiteľného záveru, že … „ ani súd doposiaľ nekonštatoval porušenia práv na obhajobu, čo by v prípade mnou namietanou nezákonnou domovou prehliadkou určite konštatované bolo“.

Súd predsa  rozhoduje zákonom stanoveným spôsobom, bez toho aby  meritórne čiastkovo riešil akúkoľvek dielčiu otázku, vrátane nezákonnosti vstupu do obydlia, na to nemá procesný priestor.

Ďalšie tvrdenie, že vstup do bytu je zdokumentovaný zápisnicou urobenou v zmysle § 103 Tr.por. pre dôvodné podozrenie, že sa v „dome“ zdržiava obvinený a že podľa § 120 ods. 3 Tr.por. môže byť obvinený predvedený pred vyšetrovateľa aj bez predchádzajúceho predvolania ak je to potrebné na úspešné vykonanie úkonu je neudržateľné.

Ukážkový spôsob ako sa dá argumentačne zdôvodniť  akákoľvek nezákonnosť

Podľa § 103 Tr.por. však aplikácia vstupu do obydlia prichádza do úvahy len vtedy, keď príkaz súdu podľa § 1001/ nemožno vopred obstarať a je vo verejnom záujme vstúpiť do obydlia.

Toto ustanovenie však priamo ukladá orgánom skúmať naliehavosť záujmu na vstup. Ten predpokladá fakt, že vec neznesie odklad a vstup d obydlia je nevyhnutný na ochranu života alebo zdravia osôb, ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku, ochranu práv a slobôd iných.

Zákon výslovne uvádza, že aj pri splnení zákonných podmienok nie je umožnené nahrádzať domovú prehliadku vstupom za účelom predvádzania osoby

Stav bytu, ako ho zanechali vyšetrovateľom PZ usmerňovaní policajti jednoznačne preukazuje, že bola vykonaná nezákonná domová prehliadka, že tu bol cieľ so záujmom dostať sa k veciam, od ktorých vyšetrovateľ PZ zrejme očakával, že nájde nejaké dôkazy použiteľné proti podozrivému.

Predvádzanie osoby tiež zo zákona predpokladá podmienku „ neznesie odklad“ s tým, že vstup do obydlia za týmto účelom je  riešený v § 99 ods. 4 Tr. por.

V uvádzanom uznesení o odmietnutí trestného oznámenia sa vyšetrovateľ vôbec nevysporiadal s touto závažnou skutočnosťou a formálne ju zdôvodnil, že „ postup bol zdôvodnený zápisnicou“.

1/§ 100 Tr.por. znie:

Nariadiť domovú prehliadku je oprávnený predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie. V neodkladných prípadoch tak môže namiesto príslušného predsedu senátu a v prípravnom konaní sudcu pre prípravné konanie urobiť predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, v ktorého obvode sa má prehliadka vykonať. Príkaz na domovú prehliadku musí byť vydaný písomne a musí byť odôvodnený. V príkaze sa uvedie opis veci alebo opis osoby, ktorá sa má zaistiť pri domovej prehliadke, ak je známa. Doručí sa vlastníkovi alebo užívateľovi obydlia pri prehliadke, a ak to nie je možné, najneskôr do 24 hodín po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu.

V uznesení nie je tento zákonom určený postup vôbec uvádzaný, čo len preukazuje svojvôľu konajúcich orgánov a najmä vyšetrovateľa PZ.

Rozhodujúcou skutočnosťou však zostáva fakt, že súd sa nestotožnil s potrebou vstupu do obydlia, nevidel v tom žiaden zákonný dôvod a preto tento vstup nepovolil, čím takto ešte pred vstupom do  bytu manželov súd určil ako mal vyšetrovateľ PZ postupovať aj pri predvádzaní podozrivého.

Aj ďalšia skutočnosť, ktorou je zdôvodňované odmietnutie trestného oznámenia, že podľa § 120 ods. 3 Tr.por. mohol byť podozrivý predvedený aj bez predchádzajúceho predvolania s tým, že vstup do bytu bol potrebný na úspešné vykonanie úkonu je účelová a zavádzajúca.

Podozrivý Ľubomír Arpáš nebol v čase vstupu v postavení obvineného., neskrýval sa, má trvalé bydlisko, nemal doručované predvolanie.

Preto zvolený postup vyšetrovateľa PZ  priamo usvedčuje z nezákonnosti a účelového konania, keď sám zorganizoval pohon na podozrivého celou skupinou policajných zložiek, hoci ustanovenie § 99 ods. 4 Tr. por. mu jednoznačne ukladalo požiadať o predvedenie útvar OO PZ Levice.

Slušní ľudia by sa mali proti tejto forme zneužívania štátnej moci postaviť.

Každý občan by si mal uvedomiť, že raz sa všetky nezákonnosti posledného obdobia  dostanú na svetlo sveta a cestou nestranných a nezaujatých orgánov štátu sa podarí dosiahnuť spravodlivé  a zákonné riešenie trestných vecí bez zneužívania zverených právomocí konkrétnymi osobami.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies