Pán Šikuta, povinnosťou predsedu Najvyššieho súdu SR je zabezpečiť neodkladné úkony vo väzobnej veci

Pán Šikuta, treba aj v réžii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rešpektovať platný zákon s urýchlene odstrániť jeho závažné porušenia v neprospech Ing. Norberta Bӧdӧra, ktoré zistil Ústavný súd Slovenskej republiky

Niekoľko dní v médiách prebieha búrlivá diskusia  o tom, že trestné oznámenie na sudcov Najvyššieho súdu SR Farkaša a Zeleňákovej je niečo, čo má zasahovať do ich nezávislosti. Predseda NS SR JUDr. Šikuta  považuje podanie trestného oznámenia na sudcov za neprimeraný tlak.

Predseda  JUDr. Šikuta nereaguje na podstatu problému a to je priam nepochopiteľné. Za Šikutovým alibizmom sa stráca dôvod, pre ktorý a v akej súvislosti obhajcovia obžalovaného Ing. Norberta Bӧdӧra prikročili ku krajnému, ale zákonom dovolenému právnemu prostriedku.

Nemožno spochybňovať, že ich zákonnou úlohou ako práva znalých advokátov bude vždy hájiť ústavou a zákonmi garantovaných práv osoby, ktorá až do právoplatného rozhodnutia nezávislého súdu je nevinná.

A to sa týka aj tejto, mimoriadne exponovanej trestnej veci, kde už jeden a pol roka je držaný vo väzbe človek, do ktorého práv je zasahované nebývalým spôsobom  zneužívania prostriedkov trestného práva.

Najmarkantnejšia je pravda, že uvedené politicky motivované trestné konanie sa nezákonne rieši väzbou bez toho, aby od samotného počiatku boli náležite preukázané jej zákonné dôvody.

V histórii vždy ku krajným riešeniam, bez rešpektovania prezumpcie neviny uchyľovali sa len všetkého schopní jedinci, ktorým svedomie a zákon nič nehovorilo.

Mali pocit, že sa zavďačia, že dosiahnu gloriolu najspravodlivejších, že po takto vyšliapanej cestičke dosiahnu splnenie svojho kariérneho sna, spoločenskej pocty a uznania.

Na začiatku tejto cesty zaznela veľmi zreteľným spôsobom nahlas vyslovená politická objednávka, aby každý videl, že sa tu budú stínať hlavy a aj za cenu ohýbania  zákona sa dosiahlo, aby osoby, ktoré nie sú naklonené zvráteným praktikám boli kruto postihnuté.

Prostriedky k naplneniu tohto zámeru si mohli vybrať tí, ktorých si politická suita  vopred vytypovala. Čím drakonickejšie tým lepšie, len aby to zamávalo celou verejnosťou, aby všetci videli, že nastúpila taká vláda, ktorá zlikviduje mafiu, očistí spoločnosť od všetkých nešvárov, zavedie novú kultúru a spoločenský reštart do života štátu.

Našli sa aj takí, ktorí mali tendenciu nezmyslom o očiste uveriť a dnes sa preberajú z  krutého omylu.

Matovičova vláda, zaviedla rétoriku stredovekých manierov.

Lámanie v pomyslenom psychokolese s cieľom sformovať použiteľnú legendu cez kajúcnikov dať z hrušky dole ďalších a ďalších bez ohľadu na pravdu, stačí aby bola vyšetrovacia verzia prispôsobená potrebám vládnej chunty.

V označenej kauze ide o neospravedlniteľné nekonanie senátu, v ktorom zjavne hrá prím mimoriadne kontroverzný sudca Hrubala.  Napriek tomu, že je už  dávnejšie  v tejto trestnej veci podaná obžaloba na súd,  senát Špecializovaného trestného súdu 9T, v ktorom sú aj sudcovia Giertli a Šutka nevykonal doposiaľ žiaden úkon smerujúci k rozhodnutiu, či sa obžalovaný dopustil žalovaného skutku alebo musí byť spod obžaloby oslobodený.

Po podaní zákonnej žiadosti obžalovaného na ukončenie väzby senát rozhodol, že jej nevyhovie pričom paradoxne z dôvodu, ktorý spôsobili samotní sudcovia svojou nečinnosťou, po dobu vyše štyroch mesiacov.

Obhajoba sa obrátila na Ústavný súd SR, ktorý rozhodol o závažnej nezákonnosti vo veci väzobného stíhania obžalovaného. Toto rozhodnutie bolo doručené dňa 23.12.2021 na Najvyšší súd SR. Pripadlo senátu 4T pod vedením sudcu Farkaša. Z tohto senátu sa s väčším  odstupom času ( nie bezprostredne) namietli ako zaujatí dvaja členovia senátu a to Dr. Farkaš a Dr. Zeleňáková.

Tu nastupuje potreba riešiť vzniknutú situáciu podľa litery zákona, k jej neriešeniu sa hľadajú neospravedlniteľné dôvody.

Predseda Najvyššieho súdu SR JUDr.Šikuta, ktorý považuje podanie trestného oznámenia za neprimeraný tlak na sudcov namiesto riešenia vzniknutého stavu v zmysle svojich povinností len zahmlene  pre médiáu viedol, že sa senát má … „ len vysporiadať  s konzekvenciami, ktoré vyplývajú z nálezu ústavného súdu v rámci väzobného rozhodovania o sťažovateľovej väzbe po podaní obžaloby“.

Základnou otázkou je nespochybniteľná skutočnosť, že sudcovia senátu 4T sú zákonní sudcovia.

Na ňu nadväzuje fakt, či sa dôvodne môže prihliadať  na sudcami vyslovenú zaujatosť vo veci, či z ich strany nejde o účelový krok a takto pri ich vedomom nekonaní o nedôvodné porušovanie zákonných práv Ing. Bӧdӧra.

Zákonom je tu daná priama povinnosť pokračovať bezodkladne aj v tejto väzobnej  veci. Nemôžu obstáť  výhovorky sudcov o ich zaujatosti, ktorá už bola riešená, ako to vyplýva judikatúry súdov.

Podľa  uznesenia NSSR 3Nc 3/2009 z 30.4.2009: Skutočnosť, že sudca sa zo svojich subjektívnych hľadísk „cíti zaujatý“, nezakladá bez ďalšieho dôvod pre jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania veci, ak povaha okolností, z ktorých vyvodzuje možnosť vzniku pochybností o svojej nezaujatosti, nemôže z objektívneho hľadiska viesť k legitímnym pochybnostiam o nestrannosti súdneho rozhodovania.

Ďalej aj podľa judikovaného výkladu: Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či možno usudzovať, že by sudca zaujatý mohol byť (k tomu pozri napr. rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 16/00). Nestrannosť sudcu je zvyčajne definovaná ako absencia predsudku alebo zaujatosti v konkrétnej veci.

Pre predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Šikutu je zákonom daný záväzný postup, ktorý je priamo určený Rozvrhom práce na rok 2021. V ňom, najmä v článku XVI. a v ďalších sú určené priame postupy, ktoré zakladajú jeho povinnosť zabezpečiť neodkladné úkony vo väzobnej veci aj za situácie, keď dôjde k vzneseniu zaujatosti sudcov. Tejto povinnosti sa ako predstaviteľ najvyššej súdnej inštancie zbaviť nemôže. Aj u neho platí povinnosť byť nestranný a konať podľa zákona a svojho svedomia. Povinnosť byť náročný k plneniu zákonných povinností ľudí, ktorých má vo svojej funkčnej zodpovednosti.

Účelové poukazovanie predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Šikutu na zdanlivý tlak na sudcov, ktorí sa zrazu cítia byť zaujatí nemôže ustáť v  situácii, keď sa najvyšší súd musí vysporiadať s dôvodmi, ktoré v rozhodnutí uvádza Ústavný súd.

Ústavný súd zistil závažné pochybenia v procesnom postupe Špecializovaného trestného súdu, kde evidentne neobjektívne posudzovali žiadosť o prepustenie z väzby.

V konaní viacerých osôb pôsobiacich v postavení sudcov sa postupne vynárajú závažné zistenia o porušovaní tých najzákladnejších práv ľudí najmä neobjektívnym posudzovaním dôvodov trvania väzby a jej  neúmerným predlžovaním.

Pán predseda Najvyššieho súdu SR by sa mal namiesto videnia údajného tlaku na sudcov pri pomenovaní zistených nezákonností kýmkoľvek, vrátane obhajcov  obvinených osôb zameriavať na plnenie zákonných povinností súdov spôsobom, aby nedochádzalo k ohýbaniu zákona nielen v prípravnom konaní, ale aj v konaní pred súdmi.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies