Policajti od vás nesmú požadovať informácie o vašom zdravotnom stave, ani o teste na COVID-19

Uznesenie vlády o tzv. lockdowne a karanténe v prípade odmietnutia predraženého, nezmyselného celoplošného testovania, je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a sankcie v ňom spomenuté nie sú v právnom poriadku Slovenskej republiky realizovateľné.

Podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy SR: ,,Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“

Z hľadiska komparatívneho výkladu je možné poukázať aj na nasledovnú judikatúru:

,,Z ústavního principu nedotknutelnosti integrity vyplývá zásada svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví; proto při aplikaci ustanovení umožňujících ve vyjmenovaných případech, určité medicínské výkony či vyšetření provézt i bez výslovného souhlasu občana (pacienta), je nutné šetřit podstatu této svobody a postupovat s maximální zdrženlivostí“. (nález Ústavného súdu ČR zo dňa 18.05.2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000)

Zamýšľané plošné testovanie na COVID 19 počas núdzového stavu so sankcionovanou neúčasťou by bolo obmedzením základných práv a slobôd. Preto s poukazom na čl. 51 ods. 2 Ústavy SR nie je možné bez zmeny ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. takéto testovanie osobám na území Slovenskej republiky uložiť pod hrozbou sankcie ako povinnosť.

Prípadné sankcionovanie neúčasti na plošnom testovaní na COVID 19 počas núdzového stavu povinnou karanténou alebo pokutou vylučuje dobrovoľnosť takého testovania, čo by bolo zároveň bez uvedenej zmeny ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. obchádzaním uvedeného čl. 51 ods. 2 Ústavy SR a v konečnom dôsledku protiústavné.

Policajti od vás nesmú požadovať informácie o vašom zdravotnom stave, ani o teste na COVID-19

Požadovanie informácií príslušníkom Policajného zboru SR o zdravotnom stave (vrátane požadovania výsledkov testov na COVID 19), by nemalo žiadnu oporu v právnom poriadku SR a bolo by v rozpore so základným právom na nedotknuteľnosť súkromia dotknutej osoby v zmysle čl. 16 ods. 1 Ústavy SR.

Požadovanie informácií príslušníkom Policajného zboru SR o zdravotnom stave (vrátane požadovania výsledkov testov na COVID 19) počas núdzového stavu obdobne ako bolo vysvetlené v bode 1. by bolo zároveň bez zmeny ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. (cit. zákon neupravuje ani túto otázku poskytovanie informácií o zdravotnom stave) obchádzaním uvedeného čl. 51 ods. 2 Ústavy SR a v konečnom dôsledku protiústavné.

Z rovnakých dôvodov nie je možné požadovať počas núdzového stavu bez zmeny ústavného zákona č. 227/2002 Z.z., aby sa osoby kedykoľvek preukazovali výsledkami testov na COVID 19 alebo potvrdeniami o ich absolvovaní.

Polícia vám nemôže dať ani pokutu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia: Predmetný zákon upravuje kompetencie orgánov verejného zdravotníctva a tiež (okrem iného) aj sankcie na úseku verejného zdravotníctva. V zmysle uvedeného zákona sú orgánmi verejného zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva…

Vláda SR medzi týmito orgánmi nie je. Polícia vám nemôže udeliť pokutu za priestupok na základe zákona č. 355/2007 Z.z., pre nedodržanie uznesenia vlády, pretože vláda nie je subjektom, ktorý môže opatrenia podľa tohto zákona vydávať!

Musí pri sebe občan nosiť certifikát o negatívnom teste na COVID-19?

Občan pri sebe neustále nemusí nosiť ani občiansky preukaz. Neexistuje žiadna právna norma, ktorá by prikazovala ľuďom nosiť pri sebe neustále výsledky testov. Neexistuje ani oprávnenie, ktoré by policajtom vôbec umožnilo si od vás pýtať výsledky testov. Takéto oprávnenie nemá ani Úrad verejného zdravotníctva, ani regionálne úrady verejného zdravotníctva, nakoľko povinnosť nosiť pri sebe výsledky testov nevyplýva zo žiadneho rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva.

 

 

 

Príslušníci polície a ozbrojených síl by si mali uvedomiť, že obmedzovaním občanov cez nezmyselné nariadenia vlády, ktoré nemajú oporu v zákone, páchajú trestnú činnosť

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies