Slováci bdite…

Ktosi tu zasieva nepokoj a zlobu a cielene vytvára vážne spoločenské napätie.

Verejnosť zreteľne vníma, že po voľbách istá časť politického spektra začala využívať demokratické inštitúty, ktoré umožňujú slobodné vyjadrovanie svojho politického názoru na takú nežiadúcu aktivizáciu, ktorá úmyselne smeruje k vyvolávaniu vážneho znepokojenia značnej časti obyvateľstva.

A toto konanie majúce všetky znaky verejne šíreného klamstva je už celé roky ako trestné  zakotvené v trestnom zákone, ktorý v ustanovení § 361 tento stav označuje ako šírenie poplašnej správy.

Zákon stanovuje:

(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

 (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2
  1. a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo
  2. b) a spôsobí ním vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti právnickej osobe alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.

 

Naviac, ako sa javí, má okrem takto označeného konania vykazujúceho uvedené znaky zámer jeho aktérov aj vážnejšie ciele, ktoré možno zradiť pod znaky úkladov proti Slovenskej republike a  jej ústavnému zriadeniu

Ktosi sa tu pokúša zistiť hranicu pokiaľ si môže dovoliť šponovať toleranciu tej časti spoločnosti, ktorá voľbami dosiahla zmenu politickej moci.

Ako sa vlastne prejavuje šírenie poplašnej správy ústami súčasnej opozície

Tí z nás. ktorí pozorne sledujeme  vystupovanie konkrétnych poslancov v parlamente niekedy neveriaci krútime hlavou nad ich  absolútne nezmyselnými  výplodmi, ktoré postrádajú   aj tú minimálnu argumentačnú hodnotu. Používajú populistické frázy ktoré nie sú postavené na žiadnom konkretizujúcom podklade. Využívajú fakt, že pri najhrubšom spôsobe argumentácie, ktoré do parlamentného  prostredia priniesol choromyseľný vagabund z Trnavy sa neštítia vypúšťať do éteru nepravdivé, hrubo skreslené a populistické vyjadrenia s jediným cieľom. Ním je  ohurovanie verejnosti, vytváranie zlého obrazu súčasnej vládnej moci. Používajú označenia, ktoré nepatria do verejného priestoru nie preto, že naň nie sme zvyknutý, ale pre to, že nie sú pravdivé.

Dohodnime sa, že za pravdu sa  vydávajú len také právoplatné rozhodnutia súdov, ktoré už nie je možné napadnúť zákonnými prostriedkami!

Už vidíme, že kolíkovokrupodostalovopročkovité komando za asistencie žlčovitého matokápu  a ďalších vykladačov  ( neprajná klika) zaručenej pravdy  by hneď vyskočila, že súčasná moc si prispôsobí výsledky súdnych rozhodnutí tak, aby vyšli zo začatých trestných konaní úplne čistý.

To jasne naznačuje, že disponujú zázračnou kryštálovou guľou v ktorej vidia veci a budúci dej bežným smrteľníkom skryté.

Videnie budúceho deja v kryštálovej guli neprajnou klikou týkajúce sa tisíckrát opakovanej nepravdy, že cieľom zrušenia špeciálnej prokuratúry a úpravách  trestov v navrhovanej zmene trestných kódexov je zabezpečenie priaznivého vybavenia prebiehajúcich trestných konaní „ľudí súčasnej koalície“.

Nepredbiehajte

Tu by sa žiadalo aj v mene verejnosti tejto neprajnej klike dôrazne zakričať, nepredbiehajte. Budete mať predsa dosť času a mediálneho priestoru aby ste na konkrétnych trestných veciach jednotlivých páchateľov mohli s potrebou argumentačnou silou poukazovať na konkrétne pochybenia súdov.

 Veď tu priamo zasahujete do nezávislosti súdov, o iných orgánoch trestného konania nehovoriac

 Takto už vopred odsudzujete nezávislé súdy, že budú konať zaujato. To už vám vôbec nevadí, že takto priamo zasahujete do nezávislosti súdov, nakoľko priamo cez spriaznené média verejne pôsobíte na všetkých sudcov, aby neplnili svoju zákonnú povinnosť rozhodovať nestranne a nezaujato bez ohľadu na to o koho pri ich rozhodovaní ide. Týmto politickým tlakom vytvárate, aby sa cez buntošenie spoločnosti  dosiahol stav neistoty  jasne vykazujúci znaky hrozby psychického násilia pôsobiaceho v prebiehajúcich konaniach, čím takto priamo maríte spravodlivosť.

 

Demontáž špeciálnej prokuratúry ako chorého prvku nepotrebného k výkonu spravodlivosti

Špeciálna prokuratúra zanikne k 1.marcu 2024 !

 

Za hlavný dôvod sústredeného zavádzania verejnosti otvorenými klamstvami súčasnou opozíciou  sa v jej konaní uvádza rýchle rušenie úradu špeciálnej prokuratúry.

Opozícia zabalená do nepreniknuteľnej bubliny svojho videnia reality nechce vnímať reálne argumenty, pred ktorými však niet úniku, lebo tu sú a vidieť ich v plnej nahote. Inak povedaná, len ten kto nechce tieto argumenty nevidí a podľa toho sa aj správa.

Je predsa evidentné, že úrad špeciálnej prokuratúry vznikol a existuje ako súčasť  generálnej prokuratúry. Generálna prokuratúra je  ústavou vytvorený orgán štátu s poslaním, aby zabezpečoval  zákonnosť aj v oblasti trestného práva štátu. Z argumentov používaných pri vzniku tohto odčleneného  článku generálnej prokuratúry sa zrazu za  podpory spriaznenej vtedajšej štátnej moci  cielene vyprofiloval politický orgán využiteľný pri správnej personálnej obsadenosti na likvidáciu ktoréhokoľvek človeka podľa osobného záujmu a sledovaného zámeru.

Je priam do očí bijúce, že pri cielene presadenej právnej úprave sa vedome a zámerne nastavili kritériá fungovania toho chorého článku tak, aby sa využili na presadzovania konkrétnych  jasných politických zámerov. Pod rúškom boja  proti mafii, likvidácie korupcie na najvyšších miestach sa za veľmi krátky čas zostavili účelové útvary štátnej moci.  Z povoľných osôb, ktoré pri vidine nadštandardných výhod, najmä finančných boli ochotné sa prepožičať na tie najzákernejšie nezákonné aktivity tváriac sa že im ide o spravodlivosť.

Právnicka obec podporuje  zrušenie ÚŠP

 

Sami sa odhalili, sami si vystavili glejt pravdy o zneužívaní zverenej právomoci, sami  pred verejnosť postavili kardinálnu otázku, či má taká svorka požívať spoločenskú úctu a uznanie.

Postavili otázku, či sa majú zatvárať oči nás všetkých nad odpornými prechmatmi v podobe vedomých prekrúcaní pravdy, jej krivenia so zámerom za akúkoľvek cenu pred verejnosťou farizejsky ukazovať  zmrzačenú spravodlivosť, ktorú si cielene upravili, tváriac sa ako vyvolení spasitelia národa.

Verejnosť právom očakáva, že sa na svetlo sveta dostanú všetky konkrétne činy týchto úradníkov z NAKA, špeciálnej prokuratúry a špecializovaného súdu vrátane súdu najvyššieho. Nech sa náležite preukáže kto a ako konkrétne sa podieľal na nezákonnostiach.

Aby tieto pomýlené persony mohla verejnosť náležite spranierovať a nájsť im ďalšie také umiestnenie  aké si zaslúžia.

Ochrana oznamovateľov cez špeciálneho prokurátora

 Je to ďalší  zo zázračných cieľov účelovej ochrany „ našich chlapcov“ narýchlo ušitých cez zákonnú úpravu minulým poslušným parlamentom.

Verejnosť preto tento inštitút vníma ako cielenú manipuláciu so zákonom a stým spojenú  aj účelovo poskytovanú ochranu tzv. oznamovateľom.

Všimnime si, že temer pri každej úprave spoločensky potrebných riešení  týkajúcich sa právnych nárokov nestotožnených osôb sa týmto vo  všeobecnosti  poskytujú svojimi napadnuteľnými rozhodnutiami  nezávislé súdy.

Takto je zabezpečená dvojinštančnosť v rozhodovaní a verejné prejednávanie uplatneného nároku. Také riešenia má všetky znaky nestrannosti a objektivity.

To sa však nedá povedať o konaní, ktoré po príslušných úpravách boli cielene posunuté do kompetencie úradu špeciálnej prokuratúry. Prečo asi?

Lipšic a jeho partia zakrývaná vládnucou kamarilou čapu- mat-heg-ód partie na poslednú chvíľu vymyslela ako sa pokúsiť zneužiť cez zákonnú úpravu ochranu tých, ktorí  počas posledného obdobia porušovali zákon.

Aby mali všetko pod patričnou kontrolou, tak to zaklincovali v tejto otázke cez úpravu oprávnenia špeciálnej prokuratúry.

A ajhľa, špeciálny prokurátor Harkabus, známy to porušovateľ ľudských práv, jeden z tých, ktorým sa pod lipšicovým  dohľadom a odbornej úprave ohromne darilo kriviť zákon zhliadol ako dôvodné všetky žiadosti o poskytnutie ochrany chlapcom čurillovcom. Vôbec ho nezaujímalo, že je tu zákonná úprava, ktorá zaväzovala aj jeho postup ako prokurátora, ktorá postavila čurillovcov mimo štátnu službu aj bez účelovej nečinnosti ministra Mikulca.

Kompetenčný konflikt ministra vnútra a šéfky úradu pre ochranu oznamovateľov

 

Tu sa napriek vedomému ignorovaniu zákona a zjavnému zneužitiu právomoci exministra Mikulca  s ohromným mediálnym povykom používa vzniknutý stav neprajnou opozičnou klikou cez verejnosť na vytváranie mediálneho tlaku, že má dochádzať k porušovaniu práv chudákov čurillovcov.

Mainstreamové médiá priamo masírujú verejnosť vypúšťaním „senzačných správ“ o tom, ako minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prehráva, keď niektorí pomýlení sudcovia si prisvojili viac oprávnení ako im zákon zveril. Nemajú ani toľko slušnosti aby vyčkali na právoplatnosť súdnych rozhodnutí, nakoľko sa musí jednoznačne ustáliť, či mali tí sudcovia, ktorí rozhodovali mali vôbec právo v podaniach čurillovcov konať, alebo takú právomoc nemali. Jedno je isté, že sa takto konkrétni sudcovia priamo zapojili do politického ringu a to je na zamyslenie a vyvodenie patričnej zodpovednosti.

Priam úsmevné je aj masírovanie verejnosti  istými médiami o tom, že vydaním platobného rozkazu Okresným súdom v Banskej Bystrici jednému z čurillovcov je minister vnútra povinný doplatiť  zadržiavanú časť mzdy. Také tvrdenie len usvedčuje ich autorov z totálnej neznalosti zákona pri vydaní platobných rozkazov. Nič sa nebude doplácať, naopak Mikulec by mal hradiť škody, ktoré boli  štátu vedome spôsobené…

Už len z tejto časti poznatkov je zrejmé, že neprajná časť opozície úmyselne zasieva v tejto spoločnosti zlobu a nepokoj. Robí  tak pod rúškom tzv. zastavenia krádeže právneho štátu. Koná tak vedome, napriek tomu, že šíri nepravdu o všetkom čo sa týka nastúpeného trendu súčasnej vládnej moci. Táto demokratickým spôsobom, ako legitímny víťaz volieb začína postupne presadzovať do spoločenského života také prvky, ktoré boli bývalou vládnou garnitúrou značne potláčané. Boli dehonestované. Tieto konkrétne kroky dostali spoločnosť na pokraj zrútenia, nielen hospodársky, ale najmä spoločenskými vzťahmi a ich dopadmi.

Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry alebo veľa kriku pre nič

 

Je preto zarážajúce, aby túto pravdu nevnímali terajší opozičníci. Ak ju nechcú vidieť tak ako bola v našom každodennom reálnom živote, nechcú vnímať ako temer 40% slovenského národa, ktorý cez svoje hlasy a prejavenú dôveru vnímal dehonestovanie demokracie  bývalými disponovateľmi zverenej štátnej moci. Tí skončili ako porazený na smetisku dejín. Slovač sa náležito poučila a veríme, že už nikdy nepripustí návrat tejto spoločensky škodlivej  matovičovskej zrúdy.

Slováci bdite… nedovoľme to!!!

Eurorešpekt

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies