V kauze Mariatchi odsúdil páchateľov nezákonný sudca Sopúch – a to je dôvod na obnovu konania

Ešte v júli 2018 bola zverejnená táto informácia v tlači: Ako informovala hovorkyňa nitrianskeho súdu Lena Kiradžiev, „termín pojednávania je vytýčený na 3. septembra o 8:30, vec je pridelená JUDr. Vladimírovi Sopúchovi“. Tento sudca mal kauzu Mariatchi pridelenú aj pôvodne, potom dostal spis pre jeho dlhodobú práceneschopnosť iný sudca a teraz sa vrátil Sopúchovi.

Menovaný sudca okresného súdu Nitra vo veci vyniesol rozsudok až dňa  25.5.2020 . Odvolací krajský súd v Nitre dňa 29.4.2021 popri zmene prvostupňového rozsudku tento správoplatnil s tým, že sudca Sopúch nekonal dostatočne rýchlo v zmysle zákona.

Odvolací súd však zámerne obišiel závažnú nezákonnosť spočívajúcu vo výbere zákonného sudcu Sopúcha, čím zaťažil svoje rozhodnutie neodstrániteľnou vadou, zakladajúcou dôvod na obnovu konania.

Neodstrániteľná vada tkvie ( ako sa to dá nespochybniteľne zistiť z verejne prístupných zdrojov) vo vedomom nedodržaní zákona predsedkyňou Okresného súdu v Nitre pri vypracovaní dodatku č. 7 k Rozvrhu práce na rok 2018, vyhotoveného dňa 29.5.2018. Sudca Sopúch bol dlhodobo práceneschopný v čase od 4.12.2017 do 14.5.2018. Preto musela predsedkyňa súdu prikročiť k prerozdeleniu ním vybavovaných vecí medzi ostatných sudcov. Takto sa okrem iných dostala aj kauza Mariatchi inému sudcovi, ktorý sa týmto aktom stal zákonným sudcom.

Po nástupe sudcu Sopúcha po skončení PN  bolo potrebné  znovu spracovať dodatok k rozvrhu práce. Tu nastúpila jeho platnosť dňom od 29.5.2018. Popritom došlo  na trestnom úseku o jedného sudcu k ich navýšeniu, takto pri rozdeľovaní pôvodne pridelených trestných vecí vybavovaných pred PN sudcom Sopúchom sa mali rozdeľovať tieto veci v počte 97 vecí rovnomerne formou „náhodného výberu“ elektronickými prostriedkami  najmenej medzi dvoch sudcov.

Spôsob prideľovania vecí podľa rozvrhu práce  presne stanovuje § 51 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, takto:“  veci určené podľa predmetu konania sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým senátom alebo samosudcom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Podmienka náhodného výberu podľa odseku 1 je splnená vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch senátov, samosudcov alebo súdnych úradníkov.“

 Predsedkyňa súdu však konala v rozpore s § 51 ods. 1,2,4 cit.zák. keď (ako je to uvádzané v rozvrhu práce) vedome ( citát):

„Nerozdelené  a nevybavené veci z oddelenia 21T, pôvodne pridelené sudcovi JUDr. Vladimírovi Sopúchovi a dňa 4.12.2017 s poukazom na  § 51 ods. 4 písm.a) zák.č.757/2004 Z.z. prerozdelené náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov medzi sudcov Mgr. Alexandru Osadskú, Mgr. Moniku Farkašovú, Mgr. Pamelu Záleskú, JUDr. Máriu Ondrejovú a JUDr. Dušana Špirka, každému v pomere 1/5-ina, ktoré zostali ku dňu 29.5.2018 nerozhodnuté a nevybavené, budú prerozdelené náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov  medzi sudcov nasledovne: pre  JUDr.Vladimíra Sopúcha 9/10,  ( teda deväť z desiatych vecí) a pre agendou rovnako nezaťaženého JUDr. Jána Kanása 1/10.“( teda jednu z desiatych vecí).

Naviac však došlo k ovplyvneniu pridelenia vecí, keďže došlo k „výberu“ vecí, a to medzi pôvodne pridelenými vecami novým sudcom ( pôvodne to bolo 144 vecí) a vecami, ktoré sa vrátili pôvodnému sudcovi Sopúchovi ( 93 vecí) a novému sudcovi ( 4 veci). Takto došlo k  absolútne nezákonným spôsobom prideleniu 50 vecí, lebo nie je zjavné podľa akého kľúča tieto zostali u nových sudcov, ktorým boli pridelené po 4.12.2017 a kto vyberal 97 vecí ktoré sa pomerom 9 ku 1 znovurozdeľovali medzi  dvoch sudcov. Fakt, že dotknutí sudcovia vedeli o tejto nezákonnosti ich posúva do role nevieryhodných spolupáchateľov nezákonností, pričom napr. sudkyňa Záleská sa ide hrdiť svojim neomylným a zákonným sudcovským majestátom, má však na to morálne právo?

Aj keď ide o zjavnú nezákonnosť, po poukázaní na tento fakt reagovala predsedkyňa okresného súdu Dr.Koscelanská, opakovane predseda Krajského súdu v Nitre Dr. Ján Vanko a aj minister spravodlivosti SR Dr. Gál záverom že nebol porušený zákon pri náhodnom výbere zákonného sudcu pokiaľ sa z 97 veci pridelilo „náhodne“ 93 vecí pôvodnému sudcovi Sopúchovi a 4 veci novému sudcovi Dr. Kanásovi.

Či je táto účelová matematika použitá aj vo vzťahu ku kauze Mariatchi v poriadku ponechávame na úvahu čitateľov s tým, že pokiaľ sa  budú o tento nezákonný postup zaujímať dotknuté osoby, odsúdené  konaní vedenom pod sp.zn. 21T  po 29.5.2018 Okresným súdom v Nitre, budú mať dôvod na podanie návrhu na obnovu konania, prinajmenšom so záverom, že budú stáť pred zákonným sudcom tak ako to určuje ústava a platné zákony.  Rešpektovanie zákona a z neho odvodené základné práva občana by v právnom štáte mala byť úplná samozrejmosť.

Ako spoluautorka tohto príspevku spracovaného z poznania a  podkladov bývalého prokurátora JUDr. Júliusa Gogu z Nitry si kladiem otázku aký význam pri bezbrehosti v postupe konkrétnych osôb v postavení sudcov má napr. Nález ústavného súdu SR zn. I. ÚS 448/2016 z 31.8.2017: „Zmena v osobe zákonného sudcu po pridelení veci nie je vylúčená, no musí sa udiať jedine v súlade so zákonom ustanovenými podmienkami a pri dodržaní zákonom ustanoveného postupu“.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies