V procese s kvetinárkou ktorá mala objednať vraždu manžela sa odkrývajú nové skutočnosti

V procese s kvetinárkou ktorá mala objednať vraždu manžela sa odkrývajú nové skutočnosti

 

V roku 2014 mala Eva Zámečníková, podnikateľka z Trenčína, podľa obžaloby objednať vraždu svojho manžela. V tejto veci rozhodoval Špecializovaný trestný súd celkom tri krát aj na základe rôznych uznesení Najvyššieho súdu.

Celý jej príbeh bol postavený na svedectve nezákonne pribraného agenta

Celé obvinenie  voči nej bolo postavené na základe veľmi iniciatívneho spolupracujúceho svedka, ktorý zázračnou rýchlosťou skontaktoval špecializované zložky NAKA, ktorá na základe rozhodnutí vtedajšieho riaditeľa Krajmera začala vo veci vykonávať veľmi pochybné úkony. Medzi nich patrilo aj ustanovenie tohto oznamovateľa za jediného svedka aj jeho pribratie za agenta. Agent bol opakovane vypočúvaný, menil svoje výpovede k plánovaniu vraždy, predkladal dôkazy , ale nie ku skutku ale z vlastnej zbierky obranných pomôcok SBSkára a telefonoval Zámočníkovej, kde rozsiahlo a detailne vysvetloval ako sa má niečo pripraviť. Tieto jeho vyjadrenia boli neskôr kvalifikované , ako by ich povedala obvinená. Na nezákonné pribratie svedka a nezákonnosť jeho svedectva v takomto postavení agenta upozornil  OČTK aj vtedajší obhájca obvinenej pri záverečnom preštudovaní spisu

Samotné pribratie agenta bolo nakoniec spochybnené aj v neskoršom uznesení Najvyššieho súdu, ktoré dokonca vyšlo aj v zbierke stanovísk Ako  Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2016, sp. zn. 2 To 15/2015

R 2/2017

Procesné postavenie svedka a agenta.
  1.  Procesné postavenie agenta (§ 117 Trestného poriadku) je oproti všeobecnému procesnému postaveniu svedka (§ 127 Trestného poriadku) osobitné, a to napriek okolnosti, že agent môže byť v trestnom konaní vypočutý ako svedok (§ 117 ods. 11 Trestného poriadku). Svedok vypovedá o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie, nad tento rámec sa však aktívne a s utajením svojho postavenia pred páchateľom nepodieľa na odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov trestných činov.
  2.  Ak došlo k oznámeniu páchania trestného činu v štádiu prípravy (zločinu) alebo pokusu (úmyselného trestného činu) polícii a oznamujúca osoba nebola použitá ako agent na základe príkazu podľa § 117 ods. 5 až 7 Trestného poriadku (pričom okrem výnimiek uvedených v § 10 ods. 20 Trestného poriadku môže byť agentom len príslušník Policajného zboru), nemôže táto osoba, a to ani v rámci spolupráce s políciou, predstierať pokračovanie v páchaní trestného činu na účel usvedčenia ďalšieho páchateľa, resp. spolupáchateľa dotknutého činu. Ak k takému postupu došlo, nie je možné výpoveď dotknutej osoby ako svedka vo vzťahu k okolnostiam týkajúcim sa predstieraného pokračovania v páchaní trestného činu po oznámení tohto činu polícii použiť v trestnom konaní ako dôkaz; nie je možné použiť v trestnom konaní ani ďalšie dôkazy, zabezpečené v súvislosti s činnosťou osoby vo faktickom, nie však právne (procesne) podloženom postavení agenta.
III. Za činnosť nesúladnú so zákonom v zmysle bodu II. sa nepovažuje, ak oznamujúca osoba následne umožní riadne ustanovenému agentovi priamo alebo nepriamo nadviazať kontakt s páchateľmi pripravovaného alebo páchaného trestného činu.

 

Kalvária rozsudkov a zrušujúcich uznesení

Špecializovaný trestný súd Evu Zámečníkovu najprv odsúdil, potom na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu znovu konal a ju v plnom rozsahu oslobodil, Zaujímavé okolnosti však nastali potom, keď Najvyšší súd oslobodzovací rozsudok zrušil a špecialzizovaný trestný súd ju opäť odsúdil,.

Najvyšší    súd    Slovenskej    republiky    na   neverejnom    zasadnutí    konanom    dňa 26.októbra   2016   v   Bratislave,   v   senáte   zloženom   z   predsedu   JUDr.   Petra   Paludu a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr.  Františka Moznera v trestnej veci proti obžalovanej Mgr.   Eve   Z á m ečn ík ov ej  

r o z h o d o l :

Podľa  §  321  ods.  1 písm.  a/, bi, cl  Tr. por.  napadnutý  rozsudok  sa   z r  u š u j e v celom rozsahu.

Podľa § 322 ods. 1 Tr. por. vec sa  v r a c ia  Špecializovanému trestnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

 

Najvyšší súd potvrdil tento rozsudok a 25.06.2018 potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu u odsúdil za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 odsek l, odsek 2 písmeno d),písmeno f) v štádiu prípravy a ďaľšie na trest odňatia slobody vo výmere 8 (osem) rokov.. Eva Zámečníková bola v tej dobe hospitalizovaná a neskôr tehotná a súd nevyhovel jej odkladu na výkon trestu, preto ani dodnes nenastúpila do väzenia a polícia po nej pátra.

V celom prípade rezonuje postavenie , úloha, vierohodnosť a spôsob spolupráce oznamovateľa , ktorý podľa dostupných materiálov bol aktívne riadený priamo vyšetrovateľom NAKA a ktorý postupne vytváral rôzne scenáre vraždy, ktoré iniciatívna sám oznamoval Eve Zámečníkovej. Jeho pribratie do postavní agenta a spôsob jeho kontroly a priameho riadenia políciou bolo nezákonné od samého začiatku, o čom hovorí aj  spomenutý judikát, ktorý ale súd 14.1.2020 neakceptoval pri rozhodovaní.

Čas pracuje proti krivde

Rodina Evy Zámečníkovej bola v dôkaznej núdzi a pracovala na tom, aby poukázala na nezákonný spôsob dokazovania, zhrormažďovania dôkazov, ako aj obnove celého procesu. Nitky viedli k personálnym prepojeniam polície, kde z hľadiska pridelenia spisu a veľmi náhlivého konania sa postupne potvrdzovali podozrenia aj v tom, že vec nebola pridelená na riešenie podľa zákonných pravidiel a nikto nerozhodol o osobitnej výberovej príslušnosti formou rozhodonutia prezidenta Policajného zboru. Načo aj, keď vec riešil priamo Krajmer, ktorý je známy v súčasnosti aj v iných kauzách. Investigatíva v tomto smere postupne vracala pozornosť a viedla do roku 2014, keď oznamovateľ- spolupracovník pani Zámečníkovej vo veľmi krátkych časových úsdekoch cez svojho známeno , operatívneho pracovníka NAKA sa skontaktoval priamo na výkonné zložky. Dostal nezákonným spôsobom štatút agenta a celé vyšetrovanie následne prebiehalo na základe výpovedí, ktorými vytváral rôzne scenáre vraždy a prezentoval to ako objednávku Evy Zámečníkovej. Čas pracuje naozaj proti krivde. Rodina oslovila známeho slovenského advokáta JUDr. Štefana Neszméryho, ktorý po zaobstaraní spisu a jeho analýze dospel k názoru, že existujú mimoriadne vážne dôvody na podozrenia, že policajné zložky vážnym spôsobom porušili zákon pri vyšetrovaní a angažovaní a riadení agenta, ale existujú aj okolnosti, aby v procese sa pokračovalo a aby súd okolnosti náležite a zákonným spôsobom objasnili.

Najvyšší súd SR a Inšpekcia MVSR sa bude rozhodovať

Vzhľadom na opakované rozhodnutia prvostupňového súdu a zrušujúcim uzneseniam odvolacieho súdu, ako aj záverečnému rozhodnutiu vo veci vydaným rozsudkom o vine a treste došlo k opakovaným kontroverzným hodnoteniam tých istých dôkazov, pričom tieto dôkazy dostávali iný význam jednotlivo aj v súvislostiach a reverznou analýzou dejovej osi prípravy skutku, predovšetkým procesných výpovedí oznamovateľa a konania príslušného vyšetrovateľa v prípravnom konaní sa preukazuje dôvodné podozrenie, že počas prípravného konania boli odstraňované dôkazy v neprospech obvinenej a súdu tieto dôkazy neboli predložené, že súdu boli predložené dôkazy, ktoré boli vydávané za predmety ktoré obstarala obvinená- pričom ich zinscenoval z vlastného držania oznamovateľ Martin A., ďalej že nezákonným ustanovením Svedka- oznamovateľa do funkcie agenta došlo k mareniu spravodlivosti a k zinscenovaniu takého priebehu údajnej objednávky a prípravy vraždy s ktorou obžalovaná nemá nič spoločného a je výslovným výsledkom doplňujúcich a upravených vyjadrení svedka , v spolupráci s policajnými orgánmi, ktoré takto moderovali v neprospech obvinenej celú legendu o objednávke a príprave vraždy akoby to bolo zistenou skutočnosťou. Naviac účelové a úmyselné konania svedka Martina A v prípravnom konaní z hľadiska jeho telefonátov s obvinenou boli neúplne a nesprávne vyhodnocované v súdnom konaní prvostupňovým súdom aj Najvyšším súdom akoby sa jednalo o jej výroky počas hovorov a tieto v skutočnosti boli účelové tvrdenia a manipulácia svedka Martina A  s úmyselným dosiahnutím krivého obvinenia.

Ostatné súvislosti a ustálenie uceleného reťazca ucelených a na seba nadväzujúcich dôkazov poukázali na to, že príbeh objednávky vraždy mal celkom iný priebeh, ako sa v obžalobe a na pojednávaniach prezentovalo. Obhajoba a súd sa držali faktov tak, ako to obžaloba prednášala a niektoré okolnosti, nadväznosti a kauzálne súvislosti neboli ani predmetom pochybovania, či skúmania. Nie jedinou ale vážnou procesnou prekážkou bolo pribratie oznamovateľa za agenta a teda tým aj celá jeho verzia, ktorá bola jediným a klúčovým momentom odsúdenia Evy Zámečníkovej. Tým, že súd toto svedectvo nakoniec nevysporiadal, zostala zachovaná krivda v celej verzii obžaloby.

Okolnosti však vyplávali na povrch a ukazujú na to, že objednanie vraždy bolo vskutku zinscenované nie Evou Zámečníkovou, ale  svedkom, ktorý bol inštruovaný a moderovaný tak, aby sa obraz a príbeh takejto objednávky vytvoril na základe jeho výpovedí, vyjadrení a komunikácie. Policajné orgány mali v tejto veci zohrať významnú úlohu, ale zlyhali, dokonca zneužilido takj miey inštitúty trestného práva a svoje právmoci, že advokát Evy Zámečníkovej dňa 28.11.2022 podal trestné oznámenie na skupinu ľudí z prostredia NAKA a samotného oznamovateľa za zneužitie ich právmocí a výraznú manipuláciu a zneužitie samotného inštittu agenta. Jedná sa o mimoriadne vážne podozrenia Marenia spravodlivosti a  podľa § 344 ods. (1) písm, b), ods. 2 písm.d),Krivej výpovede podľa § 345, ods. (1), ods. (3) v súbehu s § 375 TZ,Založenia , zosnovenia  a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 TZ,Nadržovania podľa § 339 TZ,Zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ,Marenia úlohy verejného činiteľa podľa § 327 TZ. V tetjo veci sa ešte očakáva vydanie rozdnonutia v súlade s procesnými pravidlami trestného poriadku.

Kauza pokračuje, spravodajské scenáre by mali byť preskúmané

Zároveň bol podaný nový opravný prostriedok na Najvyšší súd Sr vzhľadom na závažnosť zistené a reverznej analýzy celého súdneho spisu a vo veci sa očakáva rozhodnutie, ktorým by sa cwelá vec mala dostať opäť pred senát Špecializovaného trestného súdu

Okolnosti ukazujú, že niektorí mocní z prostredia polícia stále vyvolávajú rešpekt a strach svojim menom a nie je žiadúce rozoberať ich záujem, postup a mimoriadne pochybné konania v prípade, keď podnikateľka známu ako kvetinárka bola rozpracovaná spravodajským systémom a nasadením agenta bola predvlečená na súd a dostala trest 8 rokov väzenia.

O Elenu Zámečníkovú bojuje jej priateľ, ktorý vychováva jej dieťa. Podľa informácii Eva Zámečníková chce očistiť svoje meno a nabrala odvahu poukázať na mimoriadne okolnosti a spravodajský spôsob jej rozpracovania a účelového a konšpiratívneho spôsobu zneužitia oznamovateľa v postavení agenta.

Okolnosti v súčasnom štádiu poukazujú na kostlivcov NAKA, ktorí  nevieme z akých osobných, alebo iných korupčných dôvodov celý tento prípad riešili mimo zákonné a  procesné ustanovenia trestného poriadku. Súdy doteraz nemali poznatky, ktoré by mohli vyhodnotiť v inom svetle a reálne skonfrotovať motiváciu tejto spravodajskej hry, ani vyvodiť správne závery o tom, kto vymyslel tento príbeh, kto mal záujem o obvinení a odsúdení Evy Zámečníkovej.

Vďaka jej rodine Vám budeme prinášať postupne informácie, ktoré ukážu verejnosti nebezpečnosť zneužitia štátnej moci…

Pokračovanie

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies