„Agresívnu schizofreničku“ na psychiatrii v Levoči vyliečili vysadením liekov predpísaných spádovou psychiatričkou

V kauze Mozolová nie je podstatná posttraumatická porucha, na ktorú sa liečila po fyzických napadnutiach, ale diagnostika a liečba schizofrénie , ktorou netrpela. Svinstvo spáchané na Mozolovej klinika riešila izoláciou na uzavretom oddelení.

Orgány činné v trestnom konaní, psychiatrická komora lekárske združenie ako aj klinika držia bobríka mlčanlivosti. Problém Mozolová nespočíva v postraumatickej psychickej poruche, na ktorú sa po fyzických napadnutiach liečila, ale v konaní spádovej psychiatričky a následnej nezákonnej hospitalizácii.

Po fyzickom napadnutí políciou 20.1.2015 Ing Mozolová navštívila ambulanciu spádovej psychiatričky MUDr. Adriany Dračkovej – Mudrákovej – súdnej znalkyni z odboru zdravotníctvo – odvetvie psychiatria, u ktorej sa liečila na posttraumatickú poruchu po fyzickom napadnutí a dôrazne ju požiadala, aby nepodsúvala informácie o jej zdravotnom stave polícii a nevyrábala bez zbavenia mlčanlivosti súdom posudky o jej zdravotnom stave.   MUDr. Mudráková posttraumatickú poruchu zmenila 20.1.2015 na diagnózu schizofrénia a psychofarmaká prispôsobila stanovenej diagnóze!

Niekoľko dní po zmene diagnózy a po zhoršení zdravotného stavu sa rozhodla Mozolová pre zmenu ošetrujúceho lekára.

Dňa 29.1.2015 po návšteve Ing. Mozolovej v ambulancii vydala MUDr. Mudráková lekársku správu, v ktorej uvádza: Opakovane nás kontaktuje polícia, že píše sťažnosti, vyhráža sa a máme avízo, že napáda slovne aj fyzicky okolie bez príčiny. Pri opakovaných poruchách jej správania prevoz na PO Levoča, prosím aj o asistenciu polície. Diagnóza schizofrénia.

Lekárka v správe nekonštatuje, že by ju slovne, či fyzicky napadla, vedomá si toho, že Mozolová disponuje so záznamom z komunikácie. Vie aj to, že je viazaná lekárskym tajomstvom a nemôže informácie o pacientovi podsúvať polícii, nakoľko porušiť lekárske tajomstvo je možné iba so súhlasom pacienta, alebo na základe rozhodnutia súdu. Keďže rozhodnutie súdu nemá, v lekárskej správe sa odvoláva na kontaktovanie políciou!

Lekári štandardne v lekárskej správe popisujú stav pacienta, nie komunikáciu s políciou.

MUDr . Adriana Dračková – Mudráková ako lekárka vie, že pri svojej práci je viazaná mlčanlivosťou, ktorej ju môže zbaviť iba súd rozhodnutím a pacient písomným vyhlásením o zbavení mlčanlivosti.

MUDr. Mudráková vie, že lekársku správu o zhoršení zdravotného stavu môže vydať iba po vyšetrení zdravotného stavu pacienta, a falšovanie dokumentácie je trestným činom.

Ako súdny znalec z odvetvia zdravotníctvo – odbor psychiatria vie, že jej konanie je viazané § 142 a § 148 trestného poriadku , podľa ktorých vykonať znalecké skúmanie duševného stavu a vydať posudok je možné iba na základe rozhodnutia súdu o pribratí znalca. V prípade skúmania duševného stavu v zmysle legislatívy musia byť pribraní pre objektívnosť dvaja znalci.

Dňa 2.2.2015 hoci lekárka Ing. Mozolovú nevidela, čiže nemala možnosť posúdiť či došlo k zhoršeniu zdravotného stavu alebo nie, vydala lekársku správu o zhoršenom zdravotnom stavev ktorej uvádza, že pacientka je dekompenzovaná s výraznými poruchami v správaní, nebezpečná voči sebe aj okoliu a prosí o prevoz do nemocnice za asistencie polície, diagnóza schizofrénia. Práceneschopná Mozolová policajtov nevpustila do bytu a prevoz sa nekonal.

Kladiete si otázku prečo polícia nepožiadala okamžite o vydanie príkazu na zatknutie fyzicky agresívnej Mozolovej?

Polícia koná na základe podnetu. Na Ing. Mozolovú nebolo podané trestné oznámenie, nebola obvinená zo žiadneho trestného činu ani z priestupku, nebola pristihnutá pri žiadnej protiprávnej činnosti, nebola spísaná žiadna zápisnica, do ktorej by sa mohla vyjadriť, nebolo vydané súdne rozhodnutie o pribratí znalcov na skúmanie jej duševného stavu, nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na skúmanie duševného stavu v zariadení na liečbu psychických chorôb, voči ktorému by sa mohla odvolať. Aj excelentný zločinec , či sériový vrah má právo po zadržaní kontaktovať svojho právnika. Za predpokladu žiadosti o jej zatknutie a eskortovaní by rozhodoval súd v prítomnosti právnika. Takúto blamáž si polícia nemohla dovoliť. Keďže vedeli, že zo strany Ing. Mozolovej žiadna fyzická agresivita nehrozí, rozhodli sa zadržanie odložiť po ukončení práceneschopnosti.

Dňa 16.2 2015 bola Ing. Mozolová zadržaná policajnou hliadkou a následne násilím eskortovaná na psychiatrické oddelenie do Levoče. MUDr. Juliana Rusňáková – lekárka na príjme, ktorá údajnú agresívnu schizofreničku prijala na oddelenie, pri vyšetrení zistila, že Ing. Mozolová privezená políciou, nie je agresívna, netrpí schizofréniou, okamžite pri prijatí zmenila diagnózu na afektívnu poruchu a odstránila z jedálnička pacientky nezanedbateľnú časť psychofarmák na liečbu schizofrénie. V čase dodania na psychiatriu mala Ing. Mozolová za sebou niekoľko týždňovú liečbu na diagnózu schizofrénia, ktorou evidentne nikdy netrpela!

Napriek tomu, že vylúčili diagnózu schizofrénia, nepotvrdila sa slovná ani fyzická agresivita, pre ktorú bola na oddelenie privezená, Ing. Mozolovú hospitalizovali na uzavretom oddelení, bez možnosti osobného kontaktu s právnikom, či príbuznými a nemocnica požiadala súd o vydanie rozhodnutia o pribratí opatrovníka do konania o prípustnosti hospitalizácie.

Deň po prijatí Ing. Mozolovej klinika požiadala súd o ustanovenie opatrovníka a podala na súd návrh na začatie konania o prípustnosti hospitalizácie, nutnosť hospitalizácie odôvodnila paranojou a fyzickou agresivitou pacientky. Klinika súbežne s návrhom požiadala súd, aby upustil od doručenia uznesenia Ing. Mozolovej, pretože podľa vyjadrenia lekára by mohol obsah rozhodnutia vážne narušiť zdravotný stav s odôvodnením, že je v stave, ktorom nie schopná chápať zmysel tohto uznesenia.

Keď sa 20. 2.2015 opäť dostavil brat a otec do budovy psychiatrickej kliniky v Levoči, od personálu sa dozvedeli, že nie je možné s Ing. Mozolovou hovoriť pretože údajne prebieha súdne pojednávanie. Okamžite kontaktovali právnikov a aktivistov zo združenia SOS, ktorí im vysvetlili , že „uznesenie súdu“ musia príbuzným vydať.

V stave, v ktorom podľa lekárov údajne nebola schopná chápať zmysel uznesenia … bola Ing. Mozolová niekoľko hodín vypočúvaná. Zo štvorstranovej zápisnice z výsluchu Mozolovej vykonaného na oddelení psychiatrie vyplýva, že presne vedela k čomu rozhodnutie smeruje, žiadala aby jej bolo vysvetlené na základe čoho bola zadržaná a prečo jej nebolo umožnené kontaktovať právnika. Zdôrazňovala, že nesúhlasí hospitalizáciou a niekoľko krát požiadala sudkyňu aby zapisovala do zápisnice jej presné vyjadrenia.

Zaujímavosťou je, že agresívnu pacientku na uzatvorenom oddelení liečili vysadením psychofarmák predpísanými ošetrujúcou lekárkou . Podľa všetkého liečba zabrala, pretože v rámci výsluchu Ing. Mozolová zdôraznila, že sa po odbúraní liekov cíti oveľa lepšie.

Dňa 20.2. 2015 bola v priestoroch psychiatrickej kliniky zároveň vypočutá ošetrujúca lekárka MUDr. Rusňáková… Do zápisnice uviedla iba dôvody, pre ktoré bola Ing. Mozolová na kliniku eskortovaná. Pani MUDr. Rusňáková pred sudkyňou zamlčala zistenia pri preberaní pacientky, dokonca neuviedla súdu, že privezená agresívna pacientka diagnózou schizofrénia netrpí. Netrpí ani paranojou a nie je agresívna ako uviedla klinika na žiadosti o prípustnosti hospitalizácie. O odbúraní psychofarmák pacientke v zápisnici z výsluchu nie je ani zmienka. Nutnosť hospitalizácie odôvodnila dôvodmi pri prijatí.

Prečo lekárka zamlčala tak závažné dôvody pre konanie súdu?

Prečo neozrejmila súdu, že sa nepotvrdili dôvody, na základe ktorých bola pacientka privezená?

Bol skutočne pobyt na psychiatrii nevyhnutným pri liečbe pacientky odbúraním nevhodnej liekovej terapie?

Vari nestačilo povedať Mozolovej, ktoré lieky má vysadiť?

Špinavá hra so psychikou pacienta sa nemocnici vymkla z rúk, keď vydala bratovi Ing. Mozolovej rozhodnutia vydané JUDr. Dubjel. Psychiatrická klinika v Levoči sa tak veľmi zasadila za svoju kolegyňu, že neváhala nielen ohroziť zdravie pacienta , ale aj uviesť do omylu sudkyňu.

Hospitalizácia Ing. Mozolovej bola ukončená  necelé dva týždne po prijatí na oddelenie .

Nesprávna diagnostika psychiatrických pacientov spádovými psychiatrami , nie je nič neobvyklé … tvrdí psychiater v diskusii

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies