Aj slovenské lesy majú svoju gorilu. Rozhovor s Dušanom Lukášikom, CSc.

LES, AKO ODRAZ MORÁLKY

Dostal sa mi do rúk materiál, ktorý spracoval Ing. Dušan Lukášik, CSc. Jediné, čo ma po jeho prečítaní napadlo je, že sa jedná o jedinečný súhrn analýz, faktov a postojov k jednému z najzávažnejších problémov súčasnosti, a tým je les. Ak sa to,čo z neho zostáva, dá nazvať lesom. Tento vynikajúci materiál, poukazuje na tieto aspekty spoločenskej, ekonomickej a samozrejme ekologickej katastrofy, spôsobenej ľuďmi, vydávajúcimi sa za odborníkov a ochranárov prírody. Bohužiaľ za masívnej podpory štátnych inštitúcií a zákonodarného zboru, ale taktiež členov vlády nevynímajúc.

Dovoľte mi teda položiť vám zopár otázok, ktoré vyplývajú z preštudovania si vášho materálu: „LES, AKO ODRAZ MORÁLKY“…

Ak som to všetko správne pochopil, tak les ako taký, má niekoľko dôležitých funkcií, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života na Zemi a teda aj v našej krajine. Pomáha tvoriť zásobu vody, vlhkosť pôdy, poskytuje drevnú hmotu, pocitovú teplotu upravuje v horúcich dňoch na znesiteľnú. Poskytuje prirodzené prostredie pre flóru i faunu. Vo vašom materiály som sa dočítal, že les je v podstate súhrnom individuálneho vlastníctva, ktoré zároveň slúži krajine, t.j. štátu. Podľa môjho názoru bezhranične. Môžete mi prosím bližšie vysvetliť tento vzťah, t.j. individuálne vlastníctvo verzus štát? Ako to v súčasnosti funguje, resp. ako je nastavená legislatíva?

K tejto otázke bol vecne spracovaný material, ktorý je prierezový a rozsiahly pánom Koreňom k správe TANAPu. V zásade ale ide o jeden a ten istý problém – po roku 1992 sa rozdelilo riadenie lesa na dve časti – časť hospodársku a časť ochrany prírody. Minimálne tak sa tento system deklaruje medzi dvomi rezortami. Prirovnal by som riadenie lesa k istému typu exorcizmu s heslom, čo aj telo zničíme ale dušu zachrániť musíme. Tak mi pripadá celý systém riadenia lesa. Nastavenie systému riadenia je založené na princípe rozdeľuj a panuj. V riadení nie je určená zodpovednosť a hierarchia tak, aby bolo možno jednoznačne povedať, kto je zodpovedný za les a kto komu je podriadený. Tak je realizovaná aj legislatíva – umelo vytvárané spory vyplývajúce z prijatej legislatívy. Snáď iba naivný si myslí že je to náhoda. Tento princíp plne kopíruje Zimbardov efekt Lucifera s distribuovanou zodpovednosťou tak, aby nebolo možné nájsť zodpovednú osobu aj keby škoda vznikla rozsiahla. Ale je to len zdanie. Predsa existuje zodpovednosť verejného činiteľa pri správe cudzieho majetku. Nejedná sa o princíp kolektívnej viny, ale o individuálne konania alebo aj nekonania v čase, kedy malo dôjsť ku kvalifikovanému zásahu a rozhodnutiu. Na to majú ministri celé tímy, aby pripravili kvalifikované podklady pre rozhodovanie. A tie zásahy majú prísť v primeranom čase príslušného javu. Ak dôjde k rozhodovaniu po takomto čase, tak napriek tomu, že je rozhodnutie správne vecne, ale po čase, kedy bolo efektívne, tak je rovnaké pochybenie ako keby rozhodnutie obsahovo bolo chybné. Je proste neúčinné. Ak vieme, že na reprodukciu lykožrúta máme k dispozícii 8 až 10 týždňov, tak voľakedy lesník vedel, že ak naďabí na strom, ktorý je napadnutý lykožrútom, do troch dní strom likvidoval. Ak bude likvidovať odumretý strom z ktorého už lykožrút vyletel v novej generácii, síce strom zlikviduje, ale procesu šírenia lykožrúta nezabráni. No a takto sú nastavené procesy – umožňujú vstupovať do rozhodovacích procesov a zablokovať ich, až sú neúčinné z hľadiska šírenia reprodukcie lykožrúta. Jeden z procesov, ktorý je potrebné preveriť, je čas od vzniku kalamity po rozhodnutie o jej likvidácii. Je to zákerný proces, síce zákonný ale mimo reálny účinok zabránenia šíreniu lykožrúta. Ono ak chcete sabotovať proces, tak vám stačí účelovo dodržiavať zákon. Vždy nájdete ustanovenie, ktoré Vám zabráni konať a máte argument, prečo práve vy nie ste vinný. Že medzičasom les padol a teda hodnota sa zničila, za ktorú nesiete primerane zodpovednosť je nezaujímavé. Je to vtedy, keď postavíte formu nad obsah. Je to jedna zo známych hier Diabla – vyzdvihne formu nad obsah a pomocou formy obsah zničí, alebo ho zmení tak, že mu časť hodnoty a často značná pritečie na jeho účet.

Vo svojom materiály popisujete les, ako komplexný ekosystém. Pri čítaní som si uvedomil dôležitý fakt a tým je, že les má pre obyvateľov krajiny obrovský význam, ktorý, ak sa podcení a znehodnotí jeho vážnosť, spôsobí nedozierne následky pre mnohé generácie. Bohužiaľ tento stav nastal a budeme sa s ním musieť veľmi vážne zaoberať. Povedzme si teda, aká je prognóza pri súčasnom tempe ničenia našich krásnych lesov? Čo môže nastať a zhruba za aký dlhý čas?

Už v prvej polovici roku 2012, kolega Tkáčik vo svojom prejave v máji na konferencii v Tatrách upozornil pána profesora Laszló Miklosa, že kapacity elektrární na biomasu sú vystavané nad možnosti zásobovania biomasou lesmi v SR. Pokiaľ dôjde k nadmernej ťažbe pre zásobovanie elektrárňami, bude dochádzať k poklesu zásob dreva jednoducho preto, lebo sa bude ťažiť nad hodnotu etátu stanoveného inventarizáciou lesa NIML-1. A vyjadrili sme, ako bude degradovať les a spoločnosť. Okrem toho, že sa pán profesor zmohol vyjadriť, že nevedel, že je to tak vzájomne prepojené som sa nedozvedel, žeby sa nejak angažoval v riešeniach. Nuž a načo je vám potom výskumný ústav, veda či ministerstvo, keď sú to jasné fakty dlhodobo známe a ministri nekonajú. Otázka znie, či nie sú v konflikte záujmov, ale to je otázka na iných.

Vo svojej analýze sa opierate o množstvo literatúry a autorov. Zaujala ma myšlienka p. Hardina – „Neexistuje technické riešenie problému. Problém má svoju príčinu v morálke človeka a spoločnosti“. Vo svojej knihe sa tiež snažím čitateľom vysvetliť, že hlavnou príčinou všetkých problémov sú morálne zásady jednotlivca, ktoré tvoria morálku spoločnosti. Dovolím si tvrdiť, že morálka našej spoločnosti má devastačné účinky nielen na les. Samozrejme ľudia sú hlavne ovplyvnení tým, aké morálne zásady preferujú vrcholní predstavitelia štátu. Degenerácia morálky zamoruje priestor zhora nadol. Čo tak zmeniť tok a začať vplývať opačne? Aký je váš názor?

Je všeobecne známy fakt, že budúcu morálku určujú súčasné rozhodnutia súdov. Sú to súdy, ktoré interpretujú zákon a sú to súdy, ktoré s konečnou platnosťou prijímajú verdikty. Je to Ústavný súd, ktorý sa vyjadruje k zhode ústavy s prijatými zákonmi. Spoločnosť prijala tézu, že rozhodnutia Ústavného súdu sa nekomentujú ale rešpektujú. To platí v skutočnej demokracii. Ale keď sú rozhodnutia Ústavného súdu v zjavnom rozpore s realitou, tak v demokratickej spoločnosti by takéto niečo nemohlo vzniknúť.

Na túto tému sa už popísalo veľa. Fakt je ten, že súdy nerozhodujú v primeranom čase. Kým v USA sudca v druhom stupni rozhoduje často do 30 dní, u nás je štandard rozhodovať roky a navyše, často sú rozhodnutia už mimo svoj účinok. Ak sudca nerozhoduje v primeranom čase, tak jednoducho pomáha jednej zo strán sporu. Taký sudca by mal byť pokutovaný a netreba hovoriť v eufemizmoch pojmov ako sú prieťahy v konaní – je to jednoducho sabotáž spoločnosti.

Druhou stránkou problému je kvalita rozhodovania. Nakoniec známy agent z kontrašpionáže v publikácii Komando 52 napísal jasne – sudca rozhoduje na pokyn SIS. No a tým kompletne sudcovia a agenti informačných služieb zničili férovú súťaž na trhu a tým aj demokraciu. Stav korupcie dosiahol hranicu, kedy si tu zatiaľ neznáme osoby objednávajú vraždy. Nôta písal o 14tich vraždách na objednávku, kauza novinára je známa, taktiež aj ďalších osôb. Keby nebolo korupcie, novinár Kuciak by nemal o čom písať a teda by ešte žil.

Takže systémovo za vraždu Kuciaka sú zodpovední vyšetrovatelia, prokuratúra a sudcovia, lebo nedokázali udržať spoločnosť bez bezbrehej korupcie. Tým nehovorím, že sú zodpovední právne. Len v rovine morálky. Ale o to viac. Dnes je značne znížené spoločenské postavenie týchto pracovníkov a podľa môjho názoru oprávnene. Dakedy mi pripadajú, ako keby nevedeli prečítať tri listy papiera a dať im interpretáciu v súlade so zákonom. A tak rezignujete na štát. Načo je vám taký štát, ktorý je schopný postaviť obeť strelcovi a čakať kým ho zastrelia?

Mal som jednu skúsenosť. V Kanade na Investičnom výbore II. piliera dôchodkového systému sa mladý kolega spýtal predsedu výboru, čo sa stane, ak mu zavolá minister financií a požiada ho, aby investoval zdroje penzijného systému do ministrom vybranej investície.

No v prvom rade sa to nestane. A ak by hypoteticky k takej situácii došlo, podal by som demisiu. Do 24 hodín by novinári zistili o čo išlo a po publikovaní v médiách by minister podal demisiu. No a po 24 hodinách by som bol späť na funkcii. Takto funguje reálna demokracia – ľudia si ju jednoducho nedajú vziať.

Ďalšou zaujímavou témou vo vašej analýze je otázka aplikovania vedomostí a znalostí. Píšete, že vo väčšine prípadov sa vedomosti zamieňajú za znalosti. Ak som tomu správne porozumel, tak ste mal na mysli, že vedomosti neoverené praxou a skúsenosťami sa vydávajú za fakty a jedinú neodškriepiteľnú pravdu. Autorov takýchto tvrdení nazývate MAJITEĽMI PRAVDY. Toto pomenovanie sa mi veľmi páči. Naopak lesník, ktorý pracuje so znalosťami (skúsenosťami a praxou) predávajúcimi sa z generácie na generáciu cca 300 rokov, sú MAJITEĽMI PRAVDY udupávaní. Pochopil som to správne?

Stretávame sa s týmto javom a akoby ho dokonca akademická obec podporovala. Uvediem príklad. Prvú vedeckú myšlienku ohľadom fyzikálnych dejov v tepelnom čerpadle zistil Carnot v roku 1824. Trvalo viac ako sto rokov, kým bol uvedený prvý prototyp do reálnej prevádzky (v Ženeve v roku 1928). Ohromná práca fyzikov a technikov. Pre chladničky sa začalo tepelné čerpadlo vyrábať v 50tych rokoch, ale pre vykurovanie až v 90tych rokoch minulého storočia. Proste vedecký poznatok musel byť overený, dotvorený či doplnený, aby sa z neho stal produkt určený pre spotrebiteľa. Napriek tomu, že poznatok, či vedomosť bola získaná vedeckým postupom. Tragédia je, ak sa rozsiahly základný a aplikovaný výskum preskočí a poznatok sa zavedie bez overenia rovno do praxe. Okrem katastrofy nie je možné čakať nič inšie. Takýto skokani zožnú síce, ako autori svojich päť minút slávy, ale nakoniec majú problém zachovať zdanie svojej odbornosti. Často sa snažia dostať do pozície, v ktorej manipulovaný dav podľahne tomu známemu Tatarkovmu Démonovi súhlasu. Škodu nakoniec odnesie spoločnosť zníženou kvalitou a často páchateľ škôd zostáva nepotrestaný. Aby ste mal predstavu, o aký proces ide, je potrebné ho kvantifikovať. V 70tych rokoch štatistika premeny vedomosti na znalosť vykazovala, že len jedna zo 60tich vedomostí získaných vedou sa premení na znalosť uplatniteľnú na trhu, v podobe výrobku alebo služby. V roku 2009 Koulopoulus uvádza, že je to už pomer 1:300. Preto keď páni Baláž a docent Wiezik vo videu presviedčali, že názor vedca s dvadsiatimi publikovanými vedeckými článkami má predsa väčšiu vypovedaciu schopnosť, ako názor lesníka, ktorý pracuje celý život v lese so znalosťami. V podstate uvádzali hlúposť a ani o nej nevedeli. Je to presne situácia, kedy sa dvaja slepí bavia o tom, kto lepšie vidí. Pre reálneho odborníka sú hlupáci. Pre naivného laika, ale predstavujú informačný zdroj, ktorému verí. Nuž a vedecká obec TU Zvolen mlčí. Tatarkom popísaný Démon súhlasu potom pomáha formovať dav, ktorý mediálne lynčuje ich samých a vo voľbách dokonca vstupuje úspešne do rozhodovacích procesov spoločnosti, o čom svedčí fakt v podobe počtu krúžkov pri voľbe do parlamentu EÚ, pre pána docenta Wiezika. Zvolil ho reálne Démon súhlasu vedeckej obce TU Zvolen, ktorý indoktrinoval vytvorený dav My sme les. Nejedná sa o žiadnu demokraciu, ale o davovú psychózu založenú na manipulácii davu cez emócie prezentované v rozpore s realitou a teda na základe podvodu. Že si to dovolí docent z vysokej školy, ktorého platíme z našich daní, a že to toleruje vedecká obec univerzity, znamená hlboký úpadok nášho vysokého školstva. V nakoniec problém najslávnejšej rigorózky je verejnosti dostatočne známy. To, čo sa zamlčuje je, že udelenie titulu takýmto spôsobom mohlo dôjsť len organizovanou skupinou ľudí. Dav sformovaný na základe podvodne šírených informácií predstavuje už vyšší stupeň, predstavuje beštiu, ktorá je schopná deformovať realitu a z minulosti vieme, že je schopná rozpútať šialenstvo vojny. Popísal to Milgram v svojom diele Podriadený autorite, a ako systémovú záležitosť Zimbardo v príhodne nazvanej publikácii Efekt Lucifera. V dave individualita stráca pod vplyvom vybudených emócií slobodu voľby a môžete ním manipulovať podľa svojho rozhodnutia. Veľmi pekne to románovo popísal Grisham v svojom románe Porota. Vrele doporučujem, je to strhujúce čítanie a pokiaľ si budete všímať aj štruktúru deja, tak zistíte, ako dav funguje od jeho tvorby, jeho testovanie až po realizáciu podvodu, ktorý je trestne nepostihnuteľný ale o to reálnejší.

Spoločnosť má chrániť deti, nie pedofilov. Rozhovor s dlhoročným súdnym znalcom MUDr. Patrikom Fialom PhD.

600 000 m3 polomu v TANAPe bolo ponechaných na pospas lykožrúta, za čo môžeme poďakovať MAJITEĽOM PRAVDY, ktorí sa riadia heslom – JA, MAJITEĽ PRAVDY ŤA ZBAVUJEM ZODPOVEDNOSTI…PRETOŽE JA SOM ROZHODOL, ŽE NEBUDEŠ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ… Je teda zrejmé, že legislatíva je nastavená tak, aby v spleti divných opatrení nebolo možné vystopovať zodpovedných za daný stav?

To je jeden z princípov použitých cielene v systéme. Ten druhý, o ktorom je tu reč, je princíp podriadenosti autorite. Milgram chcel zistiť, akými metódami mohol fašizmus prinútiť vcelku inteligentných ľudí, páchať zverstvá počas druhej svetovej vojny. Ak použijete techniku , ktorou v psychologickej rovine (nie vecnej) zbavíte podriadeného zodpovednosti a presvedčíte ho, že on ju nemá, hoci pácha evidentne kriminálne činy, tak používate fašistické metódy. Nuž ak lesníka , zodpovedného za rodinu postavíte do situácie, že nik ho neberie na zodpovednosť, ak plní váš príkaz, hoci vie že porušuje platné normy správania sa, tak volí medzi vyhadzovom z roboty za neuposlúchnutie príkazu nadriadeného a medzi servilnosťou umožňujúcej mu prežiť. Voľba je to jednoduchá a ja osobne nemám lesníkom za zlé, že riešia v prvom rade svoje rodiny a ich existenciu. Je to jednoducho princíp, ktorý vyjadril Maslow v svojej známej pyramíde. Ľudia sa rozhodujú v hierarchii hodnôt tejto pyramídy v nevedomom procese. To sú znalosti z psychológie. To, čo je obludné na tomto systéme, že ten, kto berie benefit je právne zvyčajne mimo zodpovednosť. Je to taká Gorila skrytá v lese. Spomeňte si, že minister Janoušek sa v base cíti nevinný, pretože benefit z celej finančnej kauzy užíva celkom iná osoba. A to je druhá zákernosť podriadenosti autorite – podriadený si neuvedomuje, že právnu zodpovednosť z neho nik nezobral. A to je aj postavenie ministrov – oni sú zodpovední za svoj rezort. Jedného dňa si to spoločnosť uvedomí a bude ich brať na zodpovednosť za konkrétne škody, ktoré napáchali svojimi rozhodnutiami a rovnako nerozhodovaním v čase, kedy rozhodovať mali či museli v zmysle verejnej funkcie, ktorú zastávali.

Dušan, vo vašom rozbore uvádzate naozaj alarmujúce fakty. Pre mňa jedným z nich je tvrdenie, že v Zákone č. 309/2009 Z.z. je vlastne zohľadnená ekonomická a ekologická sabotáž, pretože sú tam zohľadnené ekonomické stimuly v rozpore so záujmami spoločnosti. Ďalej píšete, že vo vyhláške 324/2016 Z.z. je uvedený údaj, ktorý ste nazval účelovým podvodom. Ako príklad uvediem informáciu z vášho materiálu – spaľovateľ biomasy, ktorý uvoľní do ovzdušia emisie na úrovni 1,2 tony na 1 MWh elektriny, dostane na tento účel dotáciu 88,- €/tona. Lesník, ktorý sa vzorne stará o svoj les a vďaka tomu tie vzniknuté emisie z ovzdušia znižuje, čím revitalizuje životné prostredie, dostane 0,- €. Veď to nehorázny akt. Čo by ste navrhol ako riešenie?

Nuž tu je to problém morálky a teda problém vyšetrovateľov, prokuratúry a súdov. Vezmite si, že les asimiluje emisie, ale za túto službu spoločnosti nedostáva ani cent a iný podnikateľ v extréme až 2 800 eur/tona emisií po prepočte z doplatku ceny. Sú to fígle, kde rozhoduje detail v interpretácii a to je jedna z tvári Diabla, proste z komína vypustíte emisie v rozsahu čierneho uhlia ale vo vyhláške ste temer na nule. Predstavte si január s tlakovou nížou a teplotou mínus dvadsať stupňov. V Banskej Bystrici je Smrečina Banská Bystrica hneď neďaleko centra. No a mali výstrahu, aby nevychádzali, lebo stav ovzdušia im ohrozoval zdravie. Ale vysvetlenie bolo z ríše divov, prach v ovzduší mal byť zo staveniska autobusovej stanice, kde zrejme pri mínus dvadsať sa robí do roztrhania tela a nie z komína Smrečiny, lebo však vyhláška hovorí, že emisie nevznikajú a ten dym čo človek vidí je fatamorgána. Ale SPP uvádza, že emisie ročne prispievajú k smrti cca 5000 ľudí na respiračné choroby. A tak tu máte podvod, ktorý sa podiela na smrti ľudí a je maskovaný ďalšími podvodmi. Nuž Diabol má tisíc tvárí, jednou z nich je aj komín elektrárne spaľujúcej biomasu.

Ďalšou podstatnou témou vášho materiálu je lykožrút. Ako uvádzate jeho problematika je sústavne diskutovaná bez toho, aby v tejto diskusii boli zohľadnené polomy z roku 2004. V praxi to teda znamená, že najzásadnejšia príčina vzniku najväčšej ekologickej katastrofy v našich dejinách, sa taktne zamlčí. To znamená, že sa vytvorí ilúzia, prijateľnejšie štatistiky a všetci si máme myslieť, že je vlastne všetko v poriadku. Je to tak? Sú skutočné informácie skrývané?

Mal som zábavu, keď tým materiálom mával minister Solymos ako vedeckým, hoci bežný lesník so stredoškolským vzdelaním vám kdesi v krčme na Malatínach povie jasne, že je to sprostosť, mávne rukou a ide si vypiť. Naše riadenie rezortov dopadlo po odbornej stránke katastrofálne. Keď som čítal blog ministra Solymosa, kde argumentoval prípadom z tundry ako treba riešiť bezzásahové zóny v SR, tak si uvedomíte, že títo politici sú bez vzdelania a proste žijú v režime, čím menej vieš, tým menej musíš riešiť. Ako máš riešiť problém, keď ani nevieš že problém existuje? Je to taký národný šport, debatovať veľmi zanietene v režime debaty, kedy slepí presviedčajú jeden druhého, kto lepšie vidí. Na Šumave spočítal znalec škody ako dôsledok bezzásahovosti s rozvojom lykožrúta, podľa záväznej metodiky Vyskota a kol.. Výsledkom je astronomická výška škôd. Myslíte, že u nás je vyčíslená? No a Tatry sú plochou 3 krát rozsiahlejšie, k tomu Chočské vrchy, Nízke Tatry. Ďalšou katastrofou je, že sa dá ukázať priamy súvis rastu lokálnej teploty o 2 až 4 stupne celzia so stratou lesa. A to sme už v problematike klimatických zmien. Vzniká paradox, laickí ochranári tým, že ochránili lykožrúta v Tichej doline vytvorili roj, ktorý postupne ničil lesy v Západných Tatrách s dôsledkom straty vody v krajine a s dôsledkom rastu pocitovej teploty. Takúto činnosť vyhlasovať za ochranu prírody a za hrdinský čin môže iba psychicky narušený človek. Je to ale typická hra Diabla, zmenil dobro na zlo a vydáva ho za dobro v rozpore s merateľnými a vedecky zdôvodniteľnými skutočnosťami. To nevie spraviť bežný majiteľ lesa a preto je to potrebné jasne pomenovať a zdôvodniť tak, aby to pochopili aj bežní majitelia podielov v urbáre. Pretože tým sa hovorí, že lesníci, ktorí spravujú odborne ich majetok to robia zle. Je to nehoráznosť a zákernosť. A že to robí aj vedec s pedagogickým titulom je katastrofa v spoločnosti. Navyše, vedecká obec sa proti týmto praktikám, ktoré voľakedy používal Hitler nepostavila. Démon mlčiaceho súhlasu prehovára plnou silou. A ničí spoločnosť.

Táto otázka má ešte súvis s tou predchádzajúcou. Ako píšete, podľa inventúry lesa označovanej NIML-2, metodika stanovuje, že drevo z kalamitnej ťažby sa nezapočítava do výšky ťaženého etátu. Čiže ďalšie „skrášľovanie“ štatistík? A ak môžem požiadať, tak vysvetlite v krátkosti, čo je etát.

Aby sa les reprodukoval, na svoju reprodukciu spotrebuje časť vytvorenej drevnej hmoty v rozsahu od 40 do 45% z prírastku. Preto NIML-1 stanovuje etát na úrovni 55% z ročného prírastku drevnej hmoty, kedy nedochádza k úbytku lesa. Ak ale náhodnú ťažbu do etátu nezahrňujete, tak prekračujete túto hranicu a nastáva odlesnenie lesnej pôdy. U nás satelity cez spoločnosť Global Forest Watch nahlásili pokles straty drevnej hmoty na koreni, t.j. stratu zalesnenia územia SR o 760 km2 za roky 2009 až 2018. K tomu boli až úsmevné reakcie, že však lesná pôda je tam stále. No len nie sú stromy a nie je les. Dokonca nie sú tam ani stromy bez lesa, ak sa mám vyjadriť sloganom docenta Wiezika. NIML-2 prekvapivo stanovila etát o 50% vyšší ako NIML-1 s dovetkom na strane 14, kde určuje riziko spojené s metódou inventarizácie. Ak z princípu opatrnosti toto riziko do výpočtu zahrniete, dostanete div sa svete číslo zhodné s NIML-1. A vidíte, že zvýšená ťažba o 21 až 23 mil m3 za roky 20010 až 2018 vysvetľuje úplne pozorovania satelitov Global Forest Watch. Nuž naša veda má čaro, kde Diabol má široké pole pôsobnosti práve v režime existenčnej – podriadený autorite vypracujú pre autoritu, čo si zažiada, Maslowova pyramída hierarchie hodnôt vás obmedzuje o slobodu v rozhodovaní. A to je jedna z obľúbených hier figliara Diabla. Cez emócie strachu o existenciu, obmedzí rozhodovanie vedca a potom jeho dielo vydáva za dielo slobodnej vedeckej obce. A vznikajú rigorózky či udeľujú sa tituly profesorov.

Podľa českého hydrometeoroligického ústavu (HMÚ) sa na území ČR stratilo cca 30% vody, od druhej polovice minulého storočia (zdroj český HMÚ, 2018). Bolo podobné meranie robené aj u nás? Ak áno, tak s akým výsledkom?

U nás v Tatrách to vidno na rozpade, v minulosti nazývanej Tatranskej klímy. Vtedy je situácia taká, že do desiatej hodiny doobeda sa postupne od hrebeňov hôr obloha zatiahne mrakmi, medzi 12tou a 16tou spŕchne a dakedy výdatne a potom sa znova rozsvieti slnko k večeru. Tento jav trval vo Vysokých Tatrách od konca mája začiatku júna, až do polovice septembra. Potom prichádzalo Babie leto do Tatier. A my sme behali po kopcoch a dolinách. V posledných rokoch strata vody je tak vysoká, že k rozpadu tohto jedinečného klimatického úkazu dochádza už v polovici augusta. Dnes je možné jednoznačne ukázať, že to spôsobila strata živej hmoty v podobe stromov v lese. V systéme príčin a následkov je to sprostosť človeka, ktorý cez polomy v rozsahu 600 000 m3 vytvoril obrovské roje lykožrúta a tie zničili rozsiahle lesy na Liptove, Orave, Spiši, Horehroní. Sú to konkrétni ochranári, ktorí spôsobili tento stav a dnes je táto skutočnosť vedecky dokázaná nielen u nás, ale aj v Českej republike. Nakoniec o tejto skutočnosti dvesto rokov vedel každý lesník a aj preto stromy napadnuté lykožrútom okamžite do troch dní mal povinnosť zlikvidovať a lyko s kôrou spáliť. Nejedná sa o ani výskum a ani neznalosť problematiky, ale o cielené činy sabotáže a o teroristické činy vydávané za ochranu prírody. Dôsledkom je klimatická zmena rastu teploty. Zmeraná a preukázaná. A tak človek, ktorý terorizuje lesníka sa vydáva za ochranára prírody a pritom spôsobuje škody a nárast pocitovej teploty, t.j. spôsobuje klimatickú zmenu. Klimatoskeptik je človek, ktorý neverí že klimatickú zmenu nespôsobuje človek. Ja medzi nich nepatrím, ja si myslím, že značná časť klimatických zmien je dôsledkom činnosti človeka. V tomto prípade ľudí ako Martin Bursík ktorého konanie je v takom príkrom rozpore s realitou, že sa český prezident pýtal v snemovni, prečo ho nezavreli do blázinca. Nenarobil by také škody na eko systémoch. No a v SR je kopec takých Bursíkovcov. Už dokázali vytvoriť aj dav a manipulujú ním. Len prokurátor mlčí a nekoná ex offo. Podobný problém s lykožrútom ako u nás je aj v ČR. Veľmi kriticky sa k nemu vyjadril Prezident ČR Miloš Zeman a jasne ho pomenoval – ZLOČIN. Škody spôsobené nečinnosťou pri kalamitách boli v ČR vyčíslené na sumu vyše 200 mld Čk. Naše zdevastované plochy sú trikrát väčšie. Nechcem si ani predstaviť výslednú sumu. Bola u nás už vôbec výška škôd stanovená? Nuž na to by mohol odpovedať pán minister. Ekosystémy sú veľmi drahé. Skúste si to vyskúšať na takom obyčajnom akváriu. Naučíte sa ohromne veľa z ekologických systémov a z toho ako fungujú. Ste Bohom nad životom v akváriu. A máte zaň zodpovednosť. Aj podľa kvality akvária viete posúdiť stav vašich vedomostí. Stačí testovať kapacitu ekosystémov v akvárií a zistíte, že ste v aplikovanej vede. No a naštartovať obnovu prírody je proste vysoko nákladná záležitosť. A aj preto sú škody rozsiahle, v porovnaní s Českom asi tri a možno štyrikrát vyššie.

Minister László Solymos sa na svojom fb profile vyjadril, že má pre nás dobré správy. Údajne sa jeho ministerstvu podarilo zastaviť nekontrolovateľný výrub. Vy ste sa ho v diskusii spýtal na dôležité fakty, medzi ktorými bola aj otázka či už má jeho ministerstvo vyčíslené škody, spomínané v predchádzajúcej otázke. Vaša reakcia je uverejnená aj na mojej fb stránke Systém Diabla. Už vám pán minister odpovedal?

Verím tomu, že už vydal príkazy k vyčísleniu škôd a v krátkom čase ich zverejní. Je to jeho povinnosť vyplývajúca z funkcie. Alebo aj nie. Bude zaujímavé vidieť, ako sa postaví k tejto otázke. Majitelia lesných pozemkov ju asi jedného dňa ministrovi položia. Predsa ak riadim rezort, mjusím vedieť v akom mám stave majetok a čo je príčina škôd. Ak to nerobím, zanedbávam svoje povinnosti verejného činiteľa pri správe cudzieho majetku, ktorý mu bol zverený. Ja osobne by som nespával pri takomto stave riadeného rezortu. Nakoniec aj ja som jedným z poškodených členov urbáru. A verte mi, my urbárnici sme už hodne naštvaní z nekonania a rozprávania hlúpostí dokonca ministrami. V NR SR je už skôr kabaret ako seriózna ustanovizeň. Ak si chcete spraviť náladu, pustite si predsedu alebo podpredsedu na you tube. Do pár minút máte po zlej nálade. Aj keď prehráme s Nemeckom, predseda parlamentu sa obratom zhostí svojej funkcie a rozosmeje národ.

Vráťme sa ešte k polomu z kalamít. Pokiaľ som správne pochopil, tak ochranári v prvej fáze zabránili okamžitému spracovaniu kalamitného dreva, čím sa dopomohlo k rozmnoženiu lykožrúta. A tým pádom za súčasný stav môžeme poďakovať tomuto „hrdinskému“ počinu. Pomyselný Diabol, skrytý za masku dobrého úmyslu, premenil sanitára lesa na jeho ničiteľa. Je to tak?

Bola to premyslená kombinácia rozhodnutia Štátnej ochrany prírody o ponechaní polomov z roku 2004 v rôznych lokalitách celkove 600 000 m3 dreva. Keďže boli jasné skúsenosti z rokov 1995 až 1887 z oblasti Javorina, lesníci vedeli presne čo majú robiť, čo potvrdzuje celý rad oficiálnych dokumentov a vedeckých správ vydaných pracovníkmi TANAPu. Len nesmeli konať v systéme distribuovanej zodpovednosti modelu Lucifera. Aj za cenu, že im v práci blokovali ochranári na čele s vyštudovaným lesníkom Balážom. Sú už len dve možnosti. Buď akademická obec vo Zvolene neovláda biológiu lykožrúta a teda ju neučí, alebo ju ovláda a došlo k jasným aktom teroristických činov. Podriadenosť autorite vo vedeckej obci je tu ako vyšitá, Milgram nemusel robiť vôbec experimenty, stačilo počkať a prísť v rokoch 2004 až 2010 do TANAPu a študovať lesnícku vedeckú obec. Ale Migram študoval fašistické metódy práce. Žiaľ tu sa uplatňujú v plnom rozsahu s rozvinutím až do vytvorenia manipulovaného davu, ako vraví prezident Zeman šialencami. A to je už fašistická praktika ako vyšitá. Kam to speje vieme, študent Hodál už pripravuje zoznamy a bude strielať tých, čo majú iný názor ako MAJITELIA PRAVDY. Primár psychiatrie MUDr. Nabelek túto indoktrináciu rozobral na you tube veľmi adresne z psychologického pohľadu.

A ešte k predošlej otázke pridám súvisiacu. Dobre to vnímam, ak si myslím, že sa účelovo zdržala likvidácia kalamitného dreva, aby sa mohlo (tiež účelovo) cenovo poddimenzovať kvalitnejšie drevo z polomu na úroveň menej kvalitného? Samozrejme mám na mysli iba na papieri.

Tu sú hneď dva problémy spojené s cenou. Náhodná ťažba dreva ako kalamitná znižuje cenu dreva, ale pokiaľ je to drevo zo stromu, ktorý zničil lykožrút a je vyťažené v primeranom čase, po odstránení lyka a kôry je možné drevo spracovať na temer tú istú kvalitu ako keby bolo predmetom bežnej ťažby. Druhý problém je, že k poklesu ceny dreva došlo k prebytku ponuky.

Ako píšete vo svojej analýze, výrobky z takéhoto biznisu sa už ale predávali za trhové ceny. To nikomu neprekážalo? Možno zbytočná otázka, ale zaujíma ma váš názor.

Nuž keď výrobok preženiete cey pár spoločností, musíte mať k dispozícii informačné zdroje, aby ste zistili fakty. Je to ale racionálna konšpirácia, ak to mám povedať súčasným slovníkom. Je to práca pre tajné služby a ich analytikov a pre vyšetrovateľov. My tu robíme vedu a hľadáme v kaskáde príčin a následkov vysvetlenie javov. Bez ohľadu na to, či sú podľa platného práva alebo nie. Lebo procesy prírody legislatívu nerešpektujú. Ani prekrúcanie paragrafov fiškálmi. Práve v tom je zdroj deformovanej reality a to je zdroj obmedzenej slobody občana počas volieb. Aj preto odborník ťažko môže pokladať voľby pod vplyvom zmanipulovaného davu za slobodné. Štát rezignoval na reguláciu trhu s informáciami a nechráni spotrebiteľa. Sloboda prerástla do anarchie a vydáva sa za demokraciu. Opäť klasická hra Diabla. No a platí to občan zníženou kvalitou života a stratou majetku, ktorý mu štát nechráni. Je to občan, ktorý by mal vziať štát a jeho predstaviteľov na zodpovednosť. A prokurátor s vyšetrovateľmi už mali dávno konať. EX OFFO.

Keď som si prečítal váš materiál, nadobudol som presvedčenie, že sme sa stali obeťami teroristického činu a ekologicko-ekonomickej sabotáže. Les je obrovským regulátorom vody, zabraňuje vzniku povodní a taktiež drevná surovina spracovávaná pod dohľadom odborníkov so skúsenosťami a morálnymi zásadami, by sa mohla využiť ekonomicky osožnejšie. Škody spôsobené lobovaním obchodníkov za pomoci rôznych ochranárskych organizácií sú obrovské a trestuhodné. Podľa mňa by mala Generálna prokuratúra, na základe vašich zistení konať ex offo. Súhlasíte?

Nie nesúhlasím. Tieto fakty boli známe dávno, urbáre na to poukazavali, takže tu sú hrubo zanedbané práce vyšetrovateľov a prokuratúry. Aj preto nemalo význam ísť v lokalitách lesov na príslušné úrady – tu už ludia rezignovali na tento štát a na výkon moci a zabezpečenie spravodlivosti. Keby sme boli normálna spoločnosť, tak polícia by jednoducho aktivistov v Tichej doline odviazala od stromov, strčila za výtržnictvo do basy na pár dní aby vychladli a lesníci by si urobili svoju prácu poctivo, ako vždy. Predsa polícia pomáha a chráni – v tomto prípade skôr ekologických teroristov a neochraňuje majetok občana. Sfanatizované davy dnes zamieňajú príčinu za následok a hádžu vinu stavu lesa na lesníka, ale realita je celkom iná. Lesník je len vo vleku cielene vyvolaných udalostí, na ktorých zarába obchodník pri sofistikovanom rabovaní najkrajších smrečín SR za podhodnotené ceny. To znehodnocuje majetok podielnikov a zrejme dôjde k skupovaniu podielov pod ekonomickým tlakom na majiteľov podielov v lesných pozemkoch.

Ak niekto tvrdí, že príroda sa postará sama o seba bez toho, aby sme jej naozaj pomohli je blázon alebo fanatik. Prečo ? Pretože organizmus, akým les naozaj je sa vyvíjal 300 – 400 rokov pod kontrolou zodpovedných a skúsených lesníkov. Rozumeli prírode a jej potrebám. Ale v súčasnosti, keď je vplyv populácie na prírodu skôr toxický, je veľmi nebezpečné presviedčať a hlavne zavádzať verejnosť tvrdeniami, že sa nič nedeje a príroda sa o všetko postará sama. Otázka však znie, ako dlho jej to bude znova trvať, pri súčasnom ignorantstve voči nej?

Ľahko sa podniká a vytvárajú sa obrovské zisky, ak sa cez štátne inštitúcie a zákony podhodnotí surovina na výrobu, ale hotové výrobky z nej sa predávajú v trhových cenách. To nie je žiadne umenie. Je to obyčajný podvod a dá sa predpokladať, že sa jedná o úmysel.

Ďakujem za rozhovor

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies