Ako klamstvo svedka môže viesť k odsúdeniu nevinného človeka

Čer­stvý jus­tič­ný om­yl v USA: Ako klam­stvo sved­ka mô­že viesť k od­sú­de­niu ne­vin­né­ho člo­ve­ka

Ten­to týž­deň mé­diá in­for­mo­va­li o ďal­šom prí­pa­de, kto­rý do­ku­men­tu­je, ako ľah­ko mô­že byť od­sú­de­ný ne­vin­ný člo­vek. V tom­to člán­ku https://ap­news.com/ar­tic­le/bu­si­ness-phi­la­delphia-0f7a11db87d71a64f4acf07046b9e8be sa uvá­dza, že 61 ročný Willie Sto­kes z Fi­la­del­fie, kto­rý bol od­sú­de­ný za vraž­du, bol v ten­to uto­rok (04.01.2022) pre­pus­te­ný z vä­ze­nia po 37. ro­koch, po tom ako sud­ca mi­nu­lý týž­deň zru­šil roz­su­dok.

V tom­to prí­pa­de ma­li po­li­caj­ti v ro­ku 1983 údaj­ne po­núk­nuť kľú­čo­vé­mu sved­ko­vi prís­tup k sexu a dro­gám, vý­me­nou za kri­vé sve­dec­tvo. V člán­ku sa pí­še, že ten­to sve­dok bol ob­vi­ne­ný z kri­vej prí­sa­hy, len nie­koľ­ko dní po tom, ako bol Willie Sto­kes od­sú­de­ný za vraž­du v ro­ku 1984. Prob­lém však spo­čí­val v tom, že Sto­kes sa o tom doz­ve­del až v ro­ku 2015.

Obid­va­ja  de­tek­tí­vi, kto­rí údaj­ne pos­kyt­li sved­ko­vi Fran­kli­no­vi Lee­mu do­ho­du – sex za klam­stvá, aby im tak po­mo­hol uza­vrieť vraž­du z ro­ku 1980, sú dnes už po smr­ti. Lee bol v tom ča­se vo väz­be v sú­vis­los­ti s ob­vi­ne­ním za iný prí­pad – bol ob­vi­ne­ný zo zná­sil­ne­nia a vraž­dy, pri­čom uvie­dol, že mu tiež pris­ľú­bi­li mier­ny trest.

Lee, v no­vem­bri pred fe­de­rál­nym sú­dom od­vo­lal svo­je sve­dec­tvo z má­ja ro­ku 1984, kto­ré po­dal v rám­ci pred­bež­né­ho pre­jed­na­nia ob­ža­lo­by, kde uvie­dol, že je­ho ka­ma­rát Willie Sto­kes sa mu priz­nal k vraž­de Le­slie­ho Cam­pbel­la.

Lee od­vo­lal svo­je pô­vod­né sve­dec­tvo už na pro­ce­se so Sto­ke­som, kto­rý sa tý­kal vraž­dy – v augus­te ro­ku 1984, ale Sto­kes bol na­priek to­mu od­sú­de­ný a dos­tal do­ži­vo­tie. Nie­koľko dní po tom, pro­ku­rá­to­ri ob­vi­ni­li Lee­ho z kri­vej prí­sa­hy za je­ho pô­vod­né sve­dec­tvo, kto­ré pos­ky­tol na pred­bež­nom pre­jed­na­ní ob­ža­lo­by. Lee uro­bil do­ho­du o vi­ne a tres­te, priz­nal, že si priz­na­nie vy­mys­lel a bol od­sú­de­ný na se­dem ro­kov. Sto­ke­sov ad­vo­kát na no­vem­bro­vom vy­po­ču­tí na fe­de­rál­nom sú­de po­ve­dal: „Pro­ku­rá­to­ri, kto­rí pou­ži­li sve­dec­tvo Fran­kli­na Lee­ho na us­ved­če­nie Willie­ho Sto­ke­sa, po­tom ob­ža­lo­va­li Fran­kli­na Lee­ho za to, že kla­mal o Williem Sto­ke­so­vi a nik­dy to ne­po­ve­da­li Willie­mu Sto­ke­so­vi.“

Sud­ca mi­nu­lý týž­deň zru­šil od­su­dzu­jú­ci roz­su­dok, pri­čom súh­la­sil s tým, že v tom­to prí­pa­de bo­li „nes­lý­cha­ne po­ru­še­né (Sto­ke­so­ve) ús­tav­né prá­va.“. Po­kiaľ ide o Leea, ten si od­py­kal 35 roč­ný trest za zná­sil­ne­nie, vraž­du a kri­vú prí­sa­hu. Z vý­ko­nu tres­tu sa dos­tal pred dvo­mi rok­mi a v sú­čas­nos­ti pra­cu­je ako ve­dú­ci mon­táž­nej lin­ky. Na sú­de sa Sto­ke­so­vi os­pra­vedl­nil „za prob­lém, kto­rý som spô­so­bil“.

V sú­vis­los­ti s prob­le­ma­ti­kou klam­stiev sved­kov, dá­vam do po­zor­nos­ti sta­no­vis­ko ame­ric­kej or­ga­ni­zá­cie In­no­cen­ce Pro­ject, kto­rá ten­to týž­deň na svo­jej FB strán­ke va­ru­je pred nes­poľah­li­vý­mi vý­po­ve­ďa­mi vä­zen­ských in­for­má­to­rov, kto­ré mô­žu viesť k jus­tič­ným omy­lom. Od­ka­zu­je tu na prí­pad Pee­ta Coo­ne­sa. Coo­nes bol od­sú­de­ný za vraž­du v Kan­sas Ci­ty. Dňa 5. no­vem­bra 2020 bol re­ha­bi­li­to­va­ný po tom, ako strá­vil 12 ro­kov vo vý­ko­ne tres­tu. Pe­te však zom­rel len tri a pol me­sia­ca po tom, ako sa dos­tal na slo­bo­du, kvô­li zdra­vot­ným prob­lé­mom, kto­ré ne­bo­li di­ag­nos­ti­ko­va­né, ani lie­če­né po­čas po­by­tu vo vä­ze­ní. Ako uvá­dza In­no­cen­ce Pro­ject, Pe­te bol nes­pra­vod­li­vo od­sú­de­ný hlav­ne na zá­kla­de nes­po­ľah­li­vé­ho sve­dec­tva vä­zen­ské­ho in­for­má­to­ra, kto­rý sved­čil vo via­ce­rých prí­pa­doch. Ten­to in­for­má­tor mal du­šev­nú po­ru­chu a his­tó­riu ne­čes­tnos­ti. Ho­ci pro­ku­rá­to­ri bo­li va­ro­va­ní pred pou­ži­tím toh­to sve­dec­tva kvô­li je­ho ne­dô­ve­ry­hod­nos­ti, na po­jed­ná­va­ní tú­to in­for­má­ciu za­ta­ji­li. In­for­má­tor sa sí­ce po­kú­šal vy­cú­vať z toh­to sve­dec­tva, ale vy­hrá­ža­li sa mu, že dos­ta­ne vy­šší trest, ak ne­bu­de sved­čiť.  Pri tej­to príl­eži­tos­ti sa žia­da do­dať, že In­no­cen­ce Pro­ject na tej­to strán­ke kon­šta­tu­je, že kri­vé vý­po­ve­de vä­zen­ských in­for­má­to­rov pa­tria me­dzi hlav­né fak­to­ry, kto­ré pris­pie­va­jú k nes­pra­vod­li­vým od­sú­de­niam, pričom  uvá­dza, že 17 % z 367 DNA re­ha­bi­li­tá­cií v USA, ob­sa­ho­va­lo vý­po­veď vä­zen­ských in­for­má­to­rov.

Zá­ve­rom by som chce­la pou­ká­zať eš­te na dva prí­pa­dy. Ten­to týž­deň, The Na­tio­nal Re­gis­try of Exone­ra­tions na svo­jej FB strán­ke in­for­mo­val o re­ha­bi­li­tá­cii Ja­me­sa Lu­cie­na, kto­rý bol od­sú­de­ný na do­ži­vo­tie za vraž­du, kto­rá sa sta­la v Bos­to­ne v ro­ku 1994. Lu­cien bol po 26. ro­koch strá­ve­ných za mre­ža­mi, re­ha­bi­li­to­va­ný v mi­nu­lom ro­ku, na­koľko sa do­ká­za­lo, že de­tek­tí­vi kri­vo sved­či­li, a že fy­zic­ký dô­kaz pou­ka­zu­je na iné­ho po­doz­ri­vé­ho. Dňa 21. 12. 2021 Re­gis­ter na svo­jej FB strán­ke upo­zor­nil na prí­pad Troya Coul­sto­na, kto­rý bol v ro­ku 1992 od­sú­de­ný na do­ži­vo­tie za vraž­du vo Fi­la­del­fii. Po 29 ro­koch strá­ve­ných vo vý­ko­ne tres­tu, bol re­ha­bi­li­to­va­ný v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ku, na zá­kla­de to­ho, že sa preu­ká­za­lo, že ob­ža­lo­ba za­ta­ji­la dô­kaz, kto­rý pod­ko­pá­val vie­ro­hod­nosť jej ko­run­né­ho sved­ka.

Cel­kom na zá­ver už len do­dám nie­koľko šta­tis­tic­kých úda­jov. Pod­ľa úda­jov zve­rej­ne­ných na strán­ke The Na­tio­nal Re­gis­try of Exone­ra­tions, v USA pre­beh­lo od ro­ku 1989 (ku dňu 7. 1. 2022) 2 933 re­ha­bi­li­tá­cií,  pri­čom hlav­ným fak­to­rom, kto­rý pris­pel k tým­to jus­tič­ným omy­lom, bo­la kri­vá prí­sa­ha, ale­bo fa­loš­né ob­vi­ne­nie sved­kov ob­ža­lo­by, kto­ré sa ob­ja­vi­li až v 61 % tých­to prí­pa­dov. V prí­pa­doch jus­tič­ných omy­lov, kto­ré sa tý­ka­li vrážd, sa ten­to fak­tor ob­ja­vil v 72 % (843 z 1 179 prí­pa­dov). V rám­ci de­tail­nej­ších úda­jov mô­že­me zá­ro­veň vi­dieť, že až v 47 % prí­pa­dov sa za­ta­jo­va­li dô­ka­zy v pros­pech ob­ža­lo­va­ných (1 365 z 2 933 prí­pa­dov) – v rám­ci OM Tags sú ve­de­né pod skrat­kou WH: https://www.law.umich.edu/spe­cial/exone­ra­tion/Pa­ges/de­taillist.aspx?ViewNes­práv­ne ko­na­nie –  naj­mä zo stra­ny po­li­caj­tov a pro­ku­rá­to­rov – sa ob­ja­vi­lo v 56 % z 2 933 re­ha­bi­li­tá­cií, pričom v prí­pa­doch vrážd, sa ten­to fak­tor ob­ja­vil v 72 % (848 z 1 179 prí­pa­dov). Na strán­ke re­gis­tra je zá­ro­veň zve­rej­ne­ná aj štú­dia o od­vo­la­ných sve­dec­kých vý­po­ve­diach, kto­rá má ná­zov Wit­ness Re­can­ta­tion Stu­dy: Pre­li­mi­na­ry Fin­dings, May, 2013, rov­na­ko ako sprá­va z ro­ku 2020, s náz­vom Go­ver­nment Mis­con­duct and Con­vic­ting the In­no­cent: The Ro­le of Pro­se­cu­tors, Po­li­ce and Ot­her Law En­for­ce­mentkto­rá tu pred­sta­vu­je vý­sled­ky ana­lý­zy 2 400 re­ha­bi­li­tá­cií uve­de­ných v The Na­tio­nal Re­gis­try of Exone­ra­tions.

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies