Otvorená justícia so zatvorenými očami

Združenie sudcov Za otvorenú justíciu kritizuje blogový článok Jany Teleki o sudcovi Najvyššieho súdu Jurajovi Klimentovi. Príspevok považujú za útoky naňho a vyhlasujú ho za nenáležitý , ktorý podľa združenia prekročili rámec vecnej kritiky a slušnosti.

Uvádzajú :
„Sudca Juraj Kliment si nemusí hľadať dobré meno, lebo ho vždy v justícii mal. Vo výkone sudcu je od 1. januára 1990 a prešiel všetkými stupňami súdnej hierarchie. Na Najvyšší súd bol preložený od 1. januára 1999 a patrí k uznávaným a rešpektovaným sudcom trestnoprávneho kolégia. V roku 2009 bol zakladateľom sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu a neskôr združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“. Z našich osobných skúseností vieme, že nikdy nepodľahol politickému a ani mediálnemu tlaku, v pridelených veciach rozhodoval nestranne a nezaujato, bez ohľadu na spoločenskú objednávku a s tým spojenú popularitu vo verejnosti.“ 
Zdeformovaná predstava o výkone spravodlivosti alebo iba povrchná solidarita sudcovskej elity ?
Niekoľko rokov som čakala na moment, keď Združenie sudcov Za otvorenú justíciu nájde odvahu a zaujme postoj k mojej kauze. Odsúdi konanie kolegov , ktorí viedli jedenásť rokov konanie vo veci právoplatne skončenej, pre skutok , ktorý nie je trestným činom, pre paragraf vypustený z trestného zákona , hoci Slovensko približuje ku krajinám tretieho sveta, či zdôraznia fakt, že Slovensku reálne hrozí z konania blamáž pred medzinárodným súdom . Bojovníci za transparentnú justíciu mlčali ako ryby.
Ticho prerušila po pätnástich rokoch bohorovným vyhlásením JUDr. Javorčíková -prezidentka Združenia sudcov za otvorenú justíciu , paradoxne nie kritikou kolegov, ktorí sa roky nezákonne podieľali na mojom šikanovaní a dehonestovaní, ale kritikou mojej osoby v súvislosti s publikovaním textu „ Ako sudca Koza (dnes Kliment) so siskárom Tóthom po dobrom mene zatúžili a knihu o kauze Cervanová písali ...“,  ktorý v jednej časti čiastočne popisuje konanie JUDr. Klimenta v trestnej veci vedenej voči mne .
Jeho kolegovia článok považujú za nenáležité útoky naňho a podľa združenia prekročili rámec vecnej kritiky a slušnosti. Podľa stanoviska JUDr. Javorčíkovej môj článok vážne spochybňuje  profesionálnu česť a odbornú spôsobilosť sudcu najvyššieho súdu JUDr. Juraja Klimenta, ktorý patrí k uznávaným a rešpektovaným sudcom trestnoprávneho kolégia.
V čase rozhodovania v mojej veci profesionálna česť sudcu JUDr. Juraja Klimenta evidentne neťažila , neťažilo ho ani svedomie, inak by v  roku 2009 chladnokrvne nevydal rozhodnutie v rozpore so zákonom vo veci právoplatne skončenej v roku 1999. V rozhodnutí zrazil seba na úroveň právneho analfabeta bez znalosti základov trestného práva.
Odbornú spôsobilosť sudcu Klimenta som nespochybnila ja ... skompromitoval sa rozhodnutím, ktoré v mojej veci vydal . O nezákonnosti nielen jeho rozhodnutia , ale aj sudcov JUDr. Fialu , JUDr. Antalu, JUDr. Tomana a JUDr. Porubenovej rozhodla prokuratúra .
Jedenásť rokov som podávala trestné oznámenia na sudcov a prokurátorov, ktorí v trestnej veci konali s dôrazom na ich právnické vzdelanie, dlhoročnú prax a a nezanedbateľné postavenie v justícii, čo vylučovalo neznalosť základov trestného práva . Sofistikovaná trestná činnosť sudcov a prokurátorov orgánmi činnými v trestnom konaní - vyšetrovateľmi odboru organizovanej kriminality , prípadne prokurátormi boli vyhodnotené ako procesná chyba, nesprávny výklad zákona , či postup. Dokonca aj v stiahnutí obžaloby krajskou prokuratúrou bolo jedenásťročné trestné konanie - v snahe predísť riešeniu ich trestnej činnosti - odôvodnené nepochopením a nesprávnym výkladom zákona zo strany sudcov a prokurátorov .
Svätou povinnosťou JUDr. Klimenta bolo v roku 2009 zastaviť trestné konanie z dôvodu nezákonnosti. Stavovská solidarita JUDr. Klimentovi nedovolila rozhodnúť v zmysle zákona, pretože v roku 2009 bolo nezákonne vedené trestné konanie deviaty rok a od roku 2000 v rozpore so zákonom v trestnej veci rozhodovalo príliš veľa špičiek slovenskej justície.
Sudkyňa JUDr. Javorčíková, ktorá vypracovala stanovisko Združenia sudcov Za otvorenú justíciu k môjmu blogu sa striktne vyhla obsahu textu, nakoľko vie , že jeho obsah napadnúť nemôže. A tak zatvorila oči pred tým čo vidieť a komentovať nechcela.
Predpokladám , že JUDr. Javorčíková z pozície dlhoročnej sudkyne ovláda na profesionálnej úrovni §30 ,odst. Zákona o sudcoch , ktorý je jednoznačný:
  • 30, odsek 10 zákona o sudcoch:
„Sudca je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku funkcie sudcu, o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie, ak nebol tejto povinnosti zbavený podľa tohto zákona alebo osobou, v ktorej záujme túto povinnosť zachováva; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. „
Zverejnený popis nezákonného konania, pomenovaný  útokom na osobu JUDr. Klimenta, a výraz hranice kritiky a slušnosti etiky vyvoláva úsmev na tvári . V demokratickom štáte jedinou hranicou kritiky je pravdivosť publikovaného textu . Zakrývať trestnú činnosť sudcov polemikami o etike blogera je rovnako scestné ... ako jedenásťročné súdne konanie vo veci právoplatne skončenej . 
Združenie sudcov Za otvorenú justíciu je stavovské združenie, ktoré podobne ako združenie zdravotných sestier, či kominárov, združuje ľudí rovnakej profesie. Od stavovských združení sa odlišuje iba malým, ale podstatným rozdielom . Združuje verejných činiteľov, sudcov menovaných do funkcie prezidentom republiky, ktorí zložili sľub. Združenie Za otvorenú justíciu niekoľko rokov prezentuje záujem o ozdravenie slovenskej justície, no zo stanoviska JUDr. Javorčíkovej na obranu JUDr. Klimenta naopak vyplýva, že záujem o ozdravenie justície je iba klišé. Prioritou združenia je ochrana záujmov svojich vlastných členov a vytváranie pozitívneho obrazu svojich členov pôsobiacich v justícii . Prečo nie? Kde je ale etika a profesionalita ?
Povýšiť stavovskú organizáciu na domnelú autoritu, ktorá sa zastane svojho člena jalovým vyjadrením o profesnej kariére svojho člena, vhodným k návrhu na vyznamenanie pri príležitosti socialistického sviatku je absolútne kompromitujúce, ale je jednoduchšie ako sa vyjadriť odborne k obsahu článku v súvislosti s konaním sudcu.
Javorčíkovej a spol. pravdepodobne uniklo, že ak Združenie sudcov za otvorenú justíciu, respektíve sudcovia začnú bojovať za zavedenie trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti sudcov za nimi vydané rozhodnutia - s nasadením akým bojovali za svoje platy, či podávali antidiskriminačné žaloby - budú rozhodovať v súlade so zákonom a dokážu odsúdiť trestnoprávne konanie svojich kolegov , odbúrajú nielen averziu občanov voči justícii,  získajú späť rešpekt prináležiaci v právnych štátoch sudcovskému stavu a nebudú musieť znášať kritiku blogerov a pociťovať mediálny tlak.  Nebudú musieť podsúvať do svojich vyjadrení odutosť stavovskej autority bez toho, že by sa vyjadrili k obsahu blogového článku. Na čo by len skúmali tvrdenia o kritizovanom postupe sudcu, ktorý evidentne ventiluje informácie v rozpore s povinnosťou mlčanlivosti sudcu - v prípade Cervanovej - alebo s jeho nezákonným postupom v mojom prípade. To posledné bolo v článku spomenuté celkom marginálne ako poukazovanie na neprofesionalitu Sudcu Klimenta - predtým Kozu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies