Šéfredaktor Bárdy pred súdom popísal sofistikovanú trestnú činnosť novinárov pôsobiacich v redakcii Aktuality.sk

O aktivitách redakcie Aktuality, pred vraždou novinára Jána Kuciaka verejnosť nevedela, opis práce Jána Kuciaka, bezprostredne po jeho zavraždení síce vyrážal dych, najmä po tom ako ho jeho kolegovia začali mystifikovať a pripravili pre verejnosť legendu o schopnostiach Jána Kuciaka, podobnú rozprávke o všestrannom géniovi Járovi Cimrmanovi. Po posúdení objektivity jeho záverov a úsudkov a pravdivosti jeho textov, bol obraz jeho práce na hony vzdialený prezentovanej legende.

Bezprostredne po jeho vražde bol Ján Kuciak prezentovaný ako bojovník proti korupcii a spolupracovník Českého centra investigatívnej žurnalistiky, respektíve blízky spolupracovník zakladateľky centra – investigatívnej novinárky Pavly Holcovej.

Hoci je táto nezisková organizácia najmä v slovenskej verejnosti prezentovaná vo všeobecnosti ako autorita medzinárodného významu, v realite sa o jednu z mnohých neziskových organizácií, s niekoľkými aktivistami, ktorí sa údajne pokúšajú očistiť spoločnosť. Prezentovaný záujem o očistu spoločnosti sa diametrálne odlišuje od aktivít, ktoré realizuje a hodnôt spoločnosti, ktoré prezentuje.


 

 

Partneri

 

 

 

Aktivity Centra investigatívnej žurnalistiky sú predovšetkým zamerané na zbieranie dát a informácií o osobách, ktoré sa nejakým spôsobom vzopreli voči americkým záujmom v Českej republike a na Slovensku, škandalizáciu politikov, či vyvolávanie nepokojov spoločnosti.

Spomínaná nezisková organizácia podobne ako mnohé, tzv. Inštitúty,  na verejnosti prezentované prirodzené autority, je iba  zanedbateľný priestor s niekoľkými „údajnými aktivistami“, systematicky páchajúcimi organizovanú trestnú činnosť, porušujúcimi základné ľudské a ústavou garantované práva občanov zakotvené v európskej legislatíve, s cieľom nielen šikanovať a kriminalizovať nepohodlných občanov, ale najmä vnášať do spoločnosti atmosféru strachu a rozvracať štát.

Viac ako pozoruhodnou je aj okolnosť, že nielen  zavraždený Ján Kuciak, ale aj investigatívna novinárka Daphne Caruano Galizio z Malty a novinárka Marinovová z Bulharska spolupracovali s Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Zvrátený svet redakcie Aktuality

Hodinový recitál Petra Bárdyho pred súdom, je možné označiť rôznymi prívlastkami, len nie zodpovednou , pravdivou a nezmanipulovanou svedeckou výpoveďou. Pánovi Bárdymu nemohli ani zďaleka konkurovať zvyšní, vypočutí velikáni z redakcie, či univerzálny svedok Peter Tóth.

Bárdy totiž pred súdom vysvetlil, že redakcia si  vytipovala a rozhodla sa riešiť vybrané osoby, u ktorých bol predpoklad, že by ich podnikanie mohlo byť „ neštandardné“ a zaradila medzi záujmové osoby a intenzívne zbierala a zhromažďovala nielen o týchto osobách informácie, ale aj o všetkých osobách, ktoré s nimi spolupracovali, boli v priateľskom, či obchodnom styku, prípadne v minulosti so záujmovými osobami prišli do styku.  Údajne sa venovali týmto osobám preto, lebo polícia a štátne inštitúcie pri vybavovaní ich vecí zlyhávali.

Dôvody na šikanovanie  Kočnera, ktorý bol pre Aktuality údajne záujmovou osobou

Bárdy : “Kočner bol všeobecne známy z 90tych rokov, mal vzťahy s niektorými politikmi z vládnej koalície aj opozície, tak objavoval sa v smotánke a na spoločenských akciách, bol pre nás zaujímavým človekom a ešte sme vedeli o ňom, že zarábanie si peňazí nemusí byť najštandardnejší a najčistejší a tak sme sa samozrejme s týmto človekom zaoberali.

Ján Kuciak sa venoval bielym koňom, ktorých mal Marián Kočner používať pri svojich biznisoch, snažil sa ich konfrontovať a týmto spôsobom odhaľovať činnosť, ktorej sa Marián Kočner venoval. ”

 Marián Kočner sa v smotánke objavil možno dvakrát pred dvadsiatimi rokmi. Možno dvakrát za rok sa s manželkou zúčastňovali na spoločenskom podujatí, čiže nie je pravdivé ani vyjadrenie o jeho spoločenskom živote. Firmy Mariána Kočnera sa zaoberali kúpou a predajom nehnuteľností, a na výstavbe niektorých nehnuteľností finančne podieľal, je prirodzené, že po ukončení výstavby jednotlivých bytov mal záujem byty predať. Biznis s bytmi sa v ničom nelíši od ostatných obchodov.

Osoby, ktoré si kúpili byty v bytových komplexoch patriacich spoločnostiam Mariána Kočnera, vyhodnotili  ako biele kone a začal ich šikanovať a prepierať v článkoch.  

 Bárdy zároveň na súde prezentoval, že sa rozhodli nahrádzať brachiálne zložky štátu, prípadoch kde zlyhávali  a v podstate robili ich prácu. Prevzali na seba úlohy polície, prokuratúry a súdov.  Akým spôsobom vlastne proces so záujmovou osobou prebiehal, popísal Bárdy vo vyjadrení k otázke, či vedeli ľudia, ktorí sú predmetom záujmu redakcie o pripravovaných textoch.

Bárdy: 

Pokiaľ sa to dozvedeli, tak zlyhala minimálne disciplína kolegov,  ktorí pri týchto rozhovoroch boli, pretože nie je v našom záujme, aby sme dopredu informovali o ľuďoch, o ktorých píšeme alebo zverejňujeme spoločnosti, o ktorých píšeme alebo sa im ideme venovať.

Tá práca spočíva z takých troch základných pilierov.
Ten prvý je zhromažďovanie dát – v tomto procese nepotrebujete konfrontovať firmy alebo fyzické osoby, ktorým sa venujete.
Druhá vec je získavanie informácií ešte z nejakých tretích strán a overovanie týchto informácií …
… až následne konfrontácia dotknutých informáciami, ktoré sme zistili, čiže pokiaľ sa v prvom alebo druhom procese dotknuté osoby dozvedeli o tom, že o nich pripravujeme články, tak to bolo z dôvodu, tak to bola chyba.

Na vykonávanie aktivít popísaných Bárdym sú oprávnené zložky polície, prokuratúry,  súdov a príslušníci bezpečnostných zložiek štátu, ktorých činnosť je upravená špeciálnou jurisdikciou.  Redakcia Aktuality dlhodobo vyvíjala aktivity v rozpore s ústavou a platnou legislatívou Slovenskej republiky a systematicky marila základné práva občanov neoprávnenými zásahmi.

Práca redakcie bola postavená na spravodajskom spôsobe získavania a zhromažďovania informácii bez súhlasu a vedomia osôb. Tieto informácie boli vedome a zámerne včleňované do prostredia fabulácii  a rôznych konšpiratívnych zámerov.  Skupina novinárov v roku 2015 cez nadáciu Fair Play dokonca bola motivovaná súťažou v takomto prístupe. Ján Kuciak bol moderovaný a vedený k tomu, aby svoju prácu vykonával týmito metódami ani netušiac, že tým vyplňuje spravodajské objednávky. Porušovanie zákonov, ústavných práv a chránených osobných práv sa stali dennou  pracovnou metódou viacerých médii a ich zameranie na určité osoby nebolo výsledkom  objavenia náhodných zistení, ale cieleným sledovaním a kompromitácie na objednávku. Tak ako to popísal Bárdy počas svojej výpovede na súde sme dostali odkrytú rozsiahlu , úmyselne vykonávanú trestnú činnosť, ktorou redakcia aj vedením a moderovaním redaktorov dlhodobo porušovala zákony.

Redakcia intenzívne porušovala

   Zákon č. 18/2018 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov

§2

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

§5 Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

 1. súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
 2. genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,
 3. biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
 4. údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,
 5. spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, 
 6. §6 Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • §13 Zákonnosť spracúvania

Odsek (1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

Ústava Slovenskej republiky 

Čl. 16

(1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

Čl. 19

(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Trestný zákon

 • § 122 ods. (2)

Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný
a)     obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím

počítačovej siete alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo

b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.
 • § 129 Skupina osôb a organizácia

1) Skupinou osôb sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri osoby.
(2) Organizovanou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.

 

(4) Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.

 •  § 374 Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi

(1) Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní
a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo
b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie
a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,
b)     verejne, alebo

§ 375 Poškodzovanie cudzích práv

(1) Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že
a) uvedie niekoho do omylu alebo
b) využije niečí omyl,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
§ 376
Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
§ 377

Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy

(1) Kto poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Keďže predmetná činnosť redakcie Aktuality dlhodobo odporuje Ústave Slovenskej republiky a trestnoprávnej legislatíve, je povinnosťou brachiálnych zložiek navodiť právny stav a zodpovedných, riešiť v trestnom konaní.

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies