Využívanie tzv. korunných svedkov vyžaduje osobitnú obozretnosť

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka dňa 12. októbra 2021 zrušil uznesenie vyšetrovateľky NAKA zo dňa 29. januára 2021 v časti, ktorým vzniesla obvinenie P. B. pre zločin prijímania úplatku, ako aj naň nadväzujúce uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zo dňa 19. apríla 2021 o zamietnutí sťažnosti obvineného, podanej proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Zároveň generálny prokurátor Slovenskej republiky prikázal vyšetrovateľke NAKA, aby o veci znovu konala a rozhodla.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky po preskúmaní veci dospel k záveru, že neboli splnené zákonné podmienky na trestné stíhanie obvineného pre skutok, pre ktorý mu bolo vznesené obvinenie a to pre absenciu dôkazov, ktoré by dôvodnosť vzneseného obvinenia potvrdzovali a ktoré by vo svojom súhrne umožňovali urobiť úsudok o naplnení všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu, ktorá je alfou a omegou zákonnosti v demokratickej spoločnosti, zo strany obvineného P. B.

Vznesenie obvinenia a trestné stíhanie P. B. v danej veci, ktoré spočívalo zjednodušene v tom, že „obvinený P. B. mal od Ing. M. F. prijať sumu 10 000 eur, o ktorej vedel, že pochádza z nelegálne získaných zdrojov“, bolo založené na jedinom usvedčujúcom dôkaze, ktorým bola svedecká výpoveď Ing. M. F., ktorému bolo vyšetrovateľkou PZ s predchádzajúcim súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry dočasne odložené vznesenie obvinenia. Tento tzv. korunný svedok vo svojich viacerých výpovediach uvádzal diametrálne odlišné dôvody odovzdania obálky s peniazmi obvinenému P. B., keď raz mal byť tým dôvodom „príspevok na voľby“ a druhý raz „bližšie nešpecifikovaný nájom“, ktorý podstatný rozpor logickým a vierohodným spôsobom nevysvetlil. Rozpor v tvrdeniach korunného svedka sa týkal aj okolnosti, ako podľa vlastného rozhodnutia rozdelil úplatok 30 000 eur, ktorý sám prevzal v súvislosti so zabezpečovaním nájmu budovy na východnom Slovensku, a to v kontexte výpovede svedka JUDr. Ľ. M. (voči nemu bolo rovnako dočasne odložené vznesenie obvinenia), ktorému mal z uvedenej sumy odovzdať 10 000 eur, podľa vedomostí ktorého zvyšná časť vo výške 10 000 eur mala byť svedkom Ing. M. F. odovzdaná Ing. F. I. a nie bratom B., ktorí prevzatie uvedenej čiastky odmietajú. Výpoveď tohto tzv. korunného svedka v podstatných okolnostiach je tak vo vzťahu k osobe P. B. nielen sporná, ale naviac je osamotená, keď nie je podporená ani žiadnymi inými dôkazmi, ktoré by objektívnemu pozorovateľovi umožnili záver o tom, že konkrétna osoba mohla spáchať trestný čin. Navyše tento svedok sám potvrdil, že P. B., ktorému mal odovzdať obálku s peniazmi, lebo nezastihol jeho brata, od neho žiadne peniaze nepýtal, neboli súčasťou nijakej dohody a nemal žiadnu vedomosť ani prehľad o tom, o akú aktivitu ide, čo objektívne dokazuje, že ak by aj P. B. prevzal od Ing. M. F. peňažné prostriedky pôvodne určené pre jeho brata (čo obaja popierajú), nemal vedomosť o tom, že tieto získal Ing. M. F. ako úplatok, v dôsledku čoho v jeho prípade absentovala a doposiaľ absentuje aj subjektívna stránka skutkovej podstaty stíhaného trestného činu prijímania úplatku, vyžadujúca úmyselné zavinenie. Vznesenie obvinenia P. B. tak bolo predčasné.

Za danej dôkaznej situácie generálny prokurátor Slovenskej republiky konštatuje, že právoplatným uznesením o vznesení obvinenia, bol porušený zákon v neprospech obvineného P. B.

„Trestné stíhanie založené na výpovedi jediného tzv. korunného svedka poskytujúceho pomoc pri odhaľovaní trestnej činnosti výmenou za beztrestnosť alebo iné výhody, vyžaduje od konajúcich orgánov osobitnú obozretnosť.

V danom prípade tomu tak žiaľ nebolo. Ide o ukážkový príklad nedôvodného trestného stíhania len na základe výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá nebola podporená ďalšími dôkazmi. Takéto procesné postupy považujem za škodlivé a v konečnom dôsledku aj vrhajúce tieň na inak zákonnú činnosť orgánov činných v trestnom konaní,“ zdôraznil M. Žilinka.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies