Výzva k predsedovi výboru na zostavenie komisie ktorá prešetrí činnosť ÚŠP

Verejnosť  citlivo vníma roky trvajúce  ohýbanie práva a nadužívanie trestného zákona a procesných kompetencií sektársky prepojených vyšetrovateľov  NAKA a niektorých špeciálnych prokurátorov.

Parlamentná demokracia si zasluhuje objektívny a právny prístup k napätiu, ktoré v spoločnosti vyvoláva  fenomén Špeciálnej prokuratúry za obdobie jeho vedenia Danielom Lipšiocom.

Preto vyzývame koalíciu aby cez zriadenie parlamentnej vyšetrovacej komisie odhalila a zverejnila rozsah hrubého  zneužívania zákona a ľudských práv Lipšicom, Matovičom a spol. za posledné roky.

Cielené zneužívania demokracie na huckanie ľudí, ktoré používa súčasná opozícia naberá stále vyššie obrátky. Keď bližšie vnímame dôvody, ktorými sa pokúšajú niektoré persony poukazovať na  to o čo sa snaží súčasná vládna moc, nestačíme sa čudovať tak bezprecedentnému farizejstvu a používaniu dvojakého metra.

Práve cez tieto frázy sa snažia zahmlievať a dostať do zabudnutia hrubé zneužívanie voľbami z roku 2020 zverenej moci, ktorého sme po celé obdobie ich vládnutia boli priamymi svedkami.

To si žiada okamžité a nanajvýš seriózne odhaľovanie tohto zneužívania moci celou zločineckou skupinou na čele s obyčajným tvorom bez chrbtovej kosti, bez charakteru, bez štipky úcty k právam iných, personou, ktorá po celý čas od kedy sa na verejnosti zjavila vykazujúc všetky znaky  neodstrániteľného ťažkého psychického  defektu, neobyčajne prázdnou personou, ktorá  už dávno patrila do uzatvorenej špecializovanej liečebne tých najťažších pacientov. Tak, aby sa už nikdy nemohol dostať medzi bežných ľudí, aby nemohol rozsievať zlo a nenávisť. Nemohol rozvracať štát.

Špeciálna prokuratúra zanikne k 1.marcu 2024 !

Nakoľko sa cez súčasných opozičníkov sústavne napádajú ústavné štátne orgány, ktorých úloha je ochrana spoločnosti je tu namieste predložiť cez nespochybniteľnú ustanovizeň verejnosti konkrétne zistenia, aby národ mohol vidieť v praktickom poznaní aký teror, aké zneužívanie trestného zákonodarstva sa tu diali a aké dopady to malo na konkrétnych ľudí.

Za aký orgán, pozostávajúci zo zvolených zástupcov národa možno s určitosťou považovať nezávislú parlamentnú vyšetrovaciu komisiu, zriadenú parlamentom z poslancov, ktorá by rámcovo a pod dohľadom verejnosti priamo predostrela orgánom činným v trestnom konaní postupom cez generálneho prokurátora SR zistenia smerujúce voči konkrétnym bývalým činiteľom tohto zločinného matovičovsko-lipšicovského  syndikátu. A tak odštartovala zákonný trestný postih tých, ktorí krivili zákon.

Národ by takto vedel priamo konfrontovať informácie, ktoré doposiaľ len veľmi stroho prenikali na verejnosť. Mainstreamové  médiá vedome zamlčovali alebo len veľmi hmlisto zverejňovali vážne prešľapy bývalej vládnej moci, ktoré okrem negatívneho dopadu na konkrétnych ľudí, ktorých mala a cieľ  zničiť spôsobili tejto republike aj obrovské národohospodárske škody. Tie sa podpísali pod stále viac sa zhoršujúci život bežných občanov.  Všetci to cítime vo všetkých oblastiach života. Národ nemôže byť spokojný so stavom kam dostali títo svojvoľní odborníci ako zneužívatelia demokracie zdravotníctvo, školstvo, verejné financie, zahranično politické postavenie štátu, a všetky ostatné národu slúžiace záujmy.

Kocky sú hodené – Alea iacta est. Voľby rozhodli pán Lipšic

Pán Tibor Gašpar. Využite svoje právo a inicujte komisiu výboru

Je takto namieste priamo vyzvať predsedu branno  bezpečnostného výboru Národnej rady Tibora Gašpara, aby sa ako erudovaný odborník zasadil za zriadenie nezávislej parlamentnej komisie, ktorá s okamžitou účinnosťou začne zhromažďovať všetky údaje o nezákonnostiach a priam protiústavnom konaní všetkých činiteľov štátu, počnúc skládkovou odborníčkou z hradu, ktorí sa dostali k moci po februári 2020.

 

Je všeobecne málo známe, že ako fungoval nežiadúci politický orgán – úrad špeciálneho prokurátora pod vedením osoby s krvavými rukami, ktorá  túto pozíciu uchvátila za nanajvýš pochybných okolností. Ten úrad, ktorý aj v súčasnosti vegetuje  na predošlom zneužívaní svojho poslania a sa snaží verejnosť ohurovať takým stavom, aký svojim protizákonným postupom a zneužívaním práva dosiahol.  A kope, aby sa za každú cenu udržal a rozsieval zlo a nenávisť okolo seba. Aby v mene pochybného politického zápolenia vytváral nepriateľov národa a v takom mene likvidoval nepohodlných ľudí, aby pošľapával tie najzákladnejšie práva, najmä odopierajúc ľudom práva patriace v právnom štáte k samozrejmostiam. Tým ľudom  ktorých cielene, vedome a nezákonne dostávali do kritickej životnej situácie a ktorým nezákonne neumožňoval to čo im zo zákona patrilo pri  realizácii svojej obrany. Takto dochádzalo k zneužívaniu štátom zverenej moci v rozpore s výsadami, ktoré civilizácii priniesla demokracia.

A  týmto chorým cieľom sa na skutočnú pravdu o nezákonnostiach hrnie pred verejnosť aj celá opozícia bez toho aby pripúšťala  a vzala na vedomie  dôvodnú argumentáciu, ktorá je po celý triapolročný čas trpezlivo predkladaná kvalifikovane s dostatočne zjavnými dôvodmi, ktoré každý zmysluplne vnímajúci človek musí vnímať  a uznávať.

Pokiaľ  sa na svetlo sveta dostanú bližšie okolnosti týkajúce sa verejne činných osôb bývalej vládnej garnitúry, bude musieť príslušný prokurátor prikročiť k okamžitému  postupu podľa zákona a to začatím trestného stíhania. 

Právnicka obec podporuje  zrušenie ÚŠP

Verejnosť právom očakáva vyčerpávajúce údaje o príčinách, pre ktoré musela byť uvalená väzba na generála Lučanského, kto mal taký záujem aby sa akceptovali tieto nezmyselné a nezákonné dôvody, ktoré viedli k úmrtiu. Aj okolnosti smrti advokáta Krivočenka musia byť patrične vysvetlené, nie spôsobom ako to doposiaľ robila Kolíková a spol. zjavne si kryjúc svoje nezákonné postupy. Aj nezákonné väzby a trestné stíhania najvyšších predstaviteľov polície a to Roberta Kaliňáka,   Tibora Gašpara a ďalších osôb výlučne politicky motivované čakajú na vysvetlenie a zákonné ukončenie. Traumy tejto spoločnosti nemožno odbiť alebo zakryť neduživými dôvodmi o „krádeži“ právneho štátu. Teraz tvrdená krádež spravodlivosti začala pred triapol rokmi a po celú dobu ju páchali tí, čo teraz, pri naprávaní nezákonností terajšou vládou, zákon a spravodlivosť krivili. V mene čoho to robia. Z takého farizejstva musí byť každému súdnemu človeku zle.

Preto treba ihneď začať predkladať na verejnosť  všetky tie nezákonnosti a tak popri verejnom odsúdení vytvoriť priestor pre vyvodenie patričnej trestnoprávnej zodpovednosti.

Len nezávislá parlamentná vyšetrovacia komisia  pri súčasnom marazme, ktorý do bežného života spoločnosti vnášajú bývalí protagonisti nezákonností môže mať nespochybniteľný štít nestrannosti a tým aj legitimitu na zásahy smerujúce k odhaľovaniu spáchaných nezákonností.

Je vopred predvídateľné, že súčasná opozičná svorka by všetky do úvahy pripadajúci inštitúcie bez ďalšieho bezdôvodne napádala a spochybňovala. Za každým ich krokom  by utekala do blahosklonného Bruselu, kde sa nachádzajú priaznivo naklonené uši, ktoré by cez rôzne, najmä finančné sankcie tlačili vládnu moc do role poslušného panáčika. V tomto už majú veľké skúsenosti voči susednému Maďarsku.

 

Trestný poriadok v § 2 ukladá prokurátori povinnosť stíhať všetky trestné činy o ktorých sa dozvedel.

Tak by verejnosť zistila, ako to vlastne bolo s viacerými kauzami okolo psychopata z Trnavy, ktorý  by šúchajúc svojimi nožičkami nerôzne čakal aby došlo k premlčaniu jeho nezákonného konania tak ako pri jeho predošlých machináciach,   keď na skrátení dane poškodil štát a tak aj jeho občanov. Je však celkom možné, že pri ustálení jeho nezákonných konaní posledných štyroch rokoch nastúpi jeho trestná zodpovednosť aj za uvádzané krátenie daní, keďže zjavne spáchal v premlčacom období nové trestné činy, ktoré prerušili plynutie premlčacej doby.

Za nanajvýš pochybných okolností získal Matovič milióny pri kšeftoch s pozemkami s podvodníkom Majským  došlo k jeho uprednostneniu v súvislosti s vyplatením zmeniek v konkurze firmy Arca Capital,

pochybné zmluvné väzby za veľké peniaze s advokátom  Miškovičom, aféra v súvislosti s nákupom antigénových testov, nútenie občanov k testovaniu s tragickými následkami na masové šírenie covidových ochorení. S tým spojené nedôvodné vyhlasovanie núdzového stavu, obmedzovanie slobôd veľkého počtu ľudí, vykonávanie činností v postavení verejného činiteľa s prvkami konania proti záujmom štátu, podkopávania základov štátneho zriadenia, vedomé zakladanie skupín určitých ľudí s cieľom ovládať spoločenské dianie na báze zločineckých skupín a v neposlednom rade  podozrenie z volebnej korupcie  vo všetkých rómskych osadách, cez ktorú sa obyčajne matovičovská partia dostala do parlamentu. Pri   správnom fungovaní zákona a spravodlivosti a preukázaní volebnej korupcie v parlamente nemá čo hľadať.

Až aktivácia všetkých dostupných dôkazov, ktoré je navrhovaná parlamentná vyšetrovacia komisia spôsobilá predložiť na vykonania zákonného trestného konania príslušných orgánov trestného konania vytvorí priestor na zabezpečenie zákona tak ako to musí byť v právnom štáte.

Až tak budú môcť  príslušné súdy vyhlásiť  výsledky volieb v dotknutých  volebných okrskoch za neplatné, čo ak sa to preukáže umožní zbavenie  týchto poslancov ich mandátu,  keďže ho získali spáchaním trestného činu.

Navrhovaná parlamentná vyšetrovacia komisia by zo zákona mala prístup aj k dokumentácii nachádzajúcej sa na úrade špeciálnej prokuratúry a tak by došlo k takej konkretizácii nezákonností pri dozore jednotlivých špeciálnych prokurátorov, aby sa tak verejnosti otvorili oči, keďže by na konkrétnych veciach mohli vnímať tie zverstvá, ktoré v mene „spravodlivosti“, tej lipšicovej páchali a pred verejnosť predkladali len také informácie, ktoré im vyhovovali, skrývajúc sa za zákonom  utajované skutočnosti.

Táto komisia by vedela zverejniť aj všetky prechmaty ďalších verejných činiteľov na čele s pani Čaputovou, ale aj exministrom Naďom a spol. v súvislosti s uzatváraním nevýhodných zmlúv, ktoré priamo poškodili bytostné záujmy štátu, nezmysleným posúvaním majetku štátu v mene pochybnej pomoci, bez opory  v zákone. Je toho veľmi veľa, čo treba naprávať a za čo vyvodiť osobnú zodpovednosť. Tá politická bola voľbami už prijatá a národom zverený mandát súčasnej koalícii očakáva akcieschopnosť nových orgánov, aby po riadnej inventúre skutočného stavu, ktorý tu zanechala bývalá garnitúra sa pustili do usporiadania pomerov podľa predvolebných sľubov a vládneho programu.

 

Veríme, že nastolená výzva na vytvorenie nezávislej parlamentnej vyšetrovacej komisie zriadenej z poslancov vytvorí priestor na to aby sa na verejnosť dostali všetky relevantné informácie a porušovaní ľudských práv, o zneužívaní zverenej moci konkrétnymi úradníkmi z radov vyšetrovateľ, špeciálnych prokurátorov a sudcov ako aj ďalších verejne činných osôb, ktoré okrem ujmy prenasledovaných ľudí spôsobovali aj nenapraviteľné škody tomuto štátu.

Pokiaľ túto výzvu uchopia čím skôr  tí, ktorým národ zveril povinnosť vysporiadať sa s nezákonnými praktikami  bývalých štátnych činiteľov,  dôjde pri realizácii spravodlivosti pre očami verejnosti k takému upokojeniu situácie, po akom volajú všetci slušní ľudia.

Čím skôr, tým lepšie …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies