Bola smrť  Jána Kuciaka  dostatočnou výstrahou pre novinárov, aby sa nezahrávali s Pentou?

Na pietnej spomienke 2.výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, médiá spolitizovaným slovníkom  bičovali emócie, v štýle mediálnych lynčov, ktorými dva roky úspešne odvádzali pozornosť od podstaty vyšetrovania ako aj možných motívov vraždy. Zhromaždenia a pieta dvoch mladých ľudí bola poškvrnená politizovaním, predvolebnou agitáciou a vyhlasovaním nepriateľov demokracie.

Europoslanec Milan Uhrík poukázal na  motív Kuciakovej vraždy

Europoslanec Ing. Milan Uhrík, PhD.  v súvislosti s dvoma zmluvami, ktoré spoločnosť Penta uzavrela  súhrnne vo výške takmer 1 milión eur,  z čoho Slovenská republika štát participovala  vo výške približne  1/4 milióna eur, podal na Krajskej prokuratúre v Nitre trestné oznámenie na Pentu.

 

 

Bojkot ĽSNS médiami nahráva mareniu spravodlivosti

Zmluvy majú spoločný prvok organizovanosti, ktorý nesporne nie je náhodný. K obidvom zmluvám po strate platnosti a účinnosti, podľa presne vymedzených podmienok uvedených v zmluvách, bol spracovaný dodatok. Tieto závažné okolnosti boli preverené aj výpisom údajov z registra zmlúv, takže je nespochybniteľné, že v oboch prípadoch došlo k podvodu voči Európskemu spoločenstvu spôsobom ako v podaniach uviedol Milan Uhrík.

Pri spomienke na 2. výročie od vraždy práve poslanec ĽSNS, europoslanec Milan Uhrík urobil so Stanislavom Žiaranom zásadný krok, keď 21.februára 2020 podal dve trestné oznámenia na spoločnosti Penta a Mecom, patriaci do portfólia spoločnosti Penta,  v súvislosti s  poškodzovaním finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 zákona č. 300/2005 Z. z. a trestného činu podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. O svojom kroku informoval všetky významné médiá na Slovensku. Zároveň im poskytol kópie dokumentov súvisiacich s podaniami.

Predmet: ĽS Naše Slovensko preberá po zavraždenom Kuciakovi kauzy
preukazujúce miliónové podvody
Dátum: 22.02.2020 11:04

Dobrý deň,

včera (t.j. v piatok 21. februára 2020) som podal dve trestné oznámenia
na závažné podozrenie z neoprávneného poberania štátnych dotácií a

eurofondov finančnou skupinou Penta (konkrétne firmou MECOM GROUP
s.r.o.) v celkovej výške takmer 1 milión eur.
Zmluvy a pofidérne dodatky k týmto dotáciám podpisoval štátny úradník
Partika, známy svojim nadštandardne luxusným životom a dovolenkami v
Dubaji.

Týmito materiálmi sa pred zavraždením preukázateľne zaoberal aj novinár
Ján Kuciak. Žiaľ, tieto kauzy už nestihol dotiahnuť do konca.
Viac informácií vo videu, ktoré je voľne dostupné tu:


Detaily trestných oznámení aj posielam v prílohe.
S pozdravom,
Milan Uhrík

Všetky významné média dostali správu aj s prílohami a mohli sa obsahu správy venovať aspoň tak, ako to robil Ján Kuciak, ktorý dostal od bývalých SIS – károv Forischa a Žiarana, viac ako tonu materiálov. Pavol Forisch a Stanislav Žiaran podali viac ako päťdesiat trestných oznámení v súvislosti s činnosťou Penty a Mecomgroup.

 

Kočnerov osud ako voodoo rituál slovenského bulváru

Napíšte investigatívnym novinárom a spýtajte sa ich pokiaľ siaha ich zmysel pre demokraciu a spravodlivosť, a či nenávisť je  pre spoločnosť dôležitejšia ako pietna pozornosť témam a okolnostiam, ktorým sa Ján Kuciak venoval a mohli mať oveľa významnejší dôvod k jeho likvidácii ako dnes prezentovaná vyšetrovacia verzia vedená voči Kočnerovi, ktorú mainstreem osedlal.

Spýtajte sa novinárov na tonu materiálov, ktorú Kuciak dostal a ktorú žiadny novinár  nespravoval.

Bola smrť  Jána Kuciaka  dostatočnou výstrahou novinárom, aby sa nezahrávali s Pentou?

Napíšte novinárom na adresy, na ktoré im poslanec Uhrík listiny zaslal…

 Od: Milan Uhrík <uhrik@lsnaseslovensko.sk>
Komu:
hlavnespravy@hlavnespravy.sk, redakcia@denniks.sk,
studio@infovojna.sk, rano@infovojna.sk, sofian@sofian.sk,
boris@slobodnyvysielac.sk, kapusta@napalete.sk, redakcia@protiprudu.org,
redakcia@slobodnyvyber.sk, jozef.benedikovic@reconquista.sk,
edakcia@kulturblog.sk, redakcia@prehladsprav.sk, info@picuscapital.sk,
extraplus@extraplus.sk, info@hlavnydennik.sk, aktuality@aktuality.sk,
karvas@firma.zoznam.sk, redakcia@novycas.sk, redakcia@trend.sk,
plus7dni@7plus.sk, ivana.mandakova@newsandmedia.sk, pravda@pravda.sk,
online@pravda.sk, redaktori@mafraslovakia.sk, sita@sita.sk,
spravodajstvo@sme.sk, editor@rozhlas.sk, spravystv@rtvs.sk,
spravodajstvo@stv.sk, domred@tasr.sk, ekon@tasr.sk, produkcia@ta3.com,
noviny@joj.sk, produkcia_tn@markiza.sk, spravodajstvo@markiza.sk,
lubica.tomkova@korzar.sk, redakcia@dennikn.sk

Trestné oznámenia

Na  Krajskej prokuratúre v Nitre Uhrík so Žiaranom osobne podali dve  trestné oznámenia za postup MECOM group, ktorá iba v týchto dvoch prípadoch získala 914 tisíc eur spôsobom, ktorý je presne odhalený a vyplývajúci z prípravy, podpisu a spôsobu marenia podpísaných zmlúv nielen spoločnosťou MECOM group, ale aj príslušným štátnym úradníkom.

Prvé trestné oznámenie sa týkalo 700 tisíc eur

 

Druhé trestné oznámenie sa týkalo 214 tisíc Eur

Čím sa stal Ján Kuciak  nebezpečným pre Pentu?

Ak si uvedomíme, že podané dve trestné oznámenia a prílohy určite zďaleka nedosahujú objem jednej tony, ktoré Ján Kuciak dostal, evidentne mohol odhaliť skutočne rozsiahlu trestnú činnosť predstaviteľov spoločnosti Penta v súčinnosti so štátnymi úradníkmi.

Pre vážnosť zistení, ktoré však mohol nadobudnúť bez nejakej veľkej investigatívy na celkom transparentných  príčinných súvislostiach vyplývajúcich zo zmlúv môžeme v týchto dvoch prípadoch konštatovať, že v skutočnosti došlo k naplneniu skutkov uvedených v trestných oznámeniach.

Prvé trestné oznámenie 

Podľa článku 2, ods.18 kapitoly I nariadenia komisie (E ) č.651/2014 „podnik v ťažkostiach“ je podnik, v súvislosti s ktorým sa vyskytne aspoň jedna z týchto okolností.

Prijímateľ v dobe podpisu tejto zmluvy musel splniť podmienku, že nie je v ťažkostiach. Uvedená podmienka bola príslušnou právnou úpravou presne vymedzená a Mecomu dostatočne známa:

V podanom trestnom oznámení nesplnenie tejto vymedzenej podmienky potvrdili aj neskoršie rozhodnutia súdov:

Druhé trestné oznámenie

Protizákonného konania sa mal Mecom dopustiť tým, že bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku Technológia na rozmrazovanie mäsa a balenie mäsových výrobkov. V zmluve sa prijímateľ zaviazal prijať poskytnutý NFP a realizovať všetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ projektu a aby boli aktivity projektu zrealizované riadne a včas pri dodržaní zásady hospodárnosti a primeranosti nákladov a pri dodržaní podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienky podľa Článku II.1. Zmluvy, v ktorom sa prijímateľ zaviazal podať prvú žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) najneskôr do 30.06.2015 a súčasne najmenej vo výške 45 % z celkovej výšky NFP. Konečný prijímateľ sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu projektu najneskôr do štyroch rokovodo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Za deň ukončenia realizácie predmetu projektu sa pre účely zmluvy považuje deň podania poslednej ŽoP.

V rámci zmluvy bol jednoznačne stanovený termín na ukončenie zmluvy:

V prípade tejto zmluvy bol dohodnutý jednoznačný termín, na ktorý sa viazala platnosť a plnenie zmluvy:

Tým, že zmluva podľa termínov nebola jednoducho dodržaná, došlo k jej zániku automaticky, podľa pravidiel, ktoré obidve strany zmluvy poznali a s nimi súhlasili:

K úmyselnému podvodu však došlo aj v pokračujúcej trestnej činnosti, keď už po zániku zmluvy, čiže v dobe, keď neexistovala a nebolo možné na jej podmienky žiadnym právnym nástrojom nadviazať, došlo k uzavretiu dodatku, ktorým predlžuje termíny dohodnuté v pôvodnej zmluve, s cieľom vyjsť v ústrety „prijímateľovi“.

V trestnom oznámení sa uvádza:

Pravdepodobne Kuciak pochopil, na aký rozsah trestnej činnosti narazil. Pochopili to  aj objednávatelia jeho vraždy…

Ak mal Kuciak rozanalyzované, hoci len tieto dve kauzy, nesporne zistil, že MECOM a Penta si urobili vlastnú bránu nielen do štátneho rozpočtu, ale aj do rozpočtu Európskej únie. Cez skorumpovaných úradníkov, v súčinnosti so štátnymi orgánmi dokázali oklamať Európsku úniu.

V uvedenom prípade sa totiž absolútne preukázateľne stalo, že:

Podľa europoslanca Uhríka z týchto dvoch trestných oznámení, ktoré presne vymedzujú spôsob a rozsah poškodenia záujmov Európskeho spoločenstva, ako aj podvodné konanie, či falšovanie listín vyplýva, „že existencia podozrenia zakladá dôvody na začatie úkonov trestného konania smerujúcich k prevereniu a objasneniu aj tých skutočností, ktoré dôvodne nasvedčujú o spáchaní trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.“

Podľa § 261 zákona č. 300/2005 sa trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie dopustí ten, kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v zastúpení Európskej únie na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu.

Staronový pohľad na motív Kuciakovej vraždy – späť na začiatok vyšetrovania

Z informácii, ktoré pochádzali od dvojice Forisch a Žiaran aj vo filme „Ukradnutý štát“ sme počuli, že nitky ku vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vedú do Penty.

Ak logickou úvahou porovnáme ekonomické rozmery a závažnosť podozrení v prípade Kočnerových odpočtov DPH z obchodov s bytmi a zistenia, ktoré priam horeli v tone materiálov k obchodom a spôsobom podnikania Penty, Slovensko má s demokraciou oveľa väčší problém ako v kauze Gorila.

Problém  demokracie  

Slovenské orgány činné v trestnom konaní ako aj orgány na výkon spravodlivosti pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka z nepochopiteľných dôvodov prijali verziu vyprodukovanú  oligarchickými médiami, v ktorej z Kočnera urobili Woodoo bábiku, len preto aby mohli chrániť Krakena, ktorého do Slovenského života priniesla Penta.

Krok, ktorý urobil europoslanec Uhrík prekračuje žabomyšie predvolebné emotívne prekáračky proti fašistom. Absolútne ignorovanie správy zo strany médií znamená, že je ohrozená podstata demokracie, ktorou je sloboda tlače a odvaha hovoriť veci spôsobom ako to chcel robiť Ján Kuciak.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies