NAKA  porušila zákony kvôli vyfabulovanému stíhaniu bývalého riaditeľa SIS a advokáta

O prípade podnikateľa Konkoľa , ktorý milióny dlží na daniach štátu sme písali v predošlom článku, ktorý začal odkrývať účelovosť, náhlivosť a nezákonnosť trestného stíhania osôb, ktoré vyšetrovatelia NAKA poskladali okolo Dr. Lubomíra Arpáša a JUDr. Františka Polláka.

 

Fanatická honba na Gorilu a nezákonné praktiky NAKA

V dobe keď JUDr. Polák a Dr.Arpáš boli vo väzbe, nebolo celkom možné konštruktívne odhaliť na akých procesných úkonoch a právach vôbec vyšetrovateľ NAKA vykonával rôzne úkony a okolnosti nasvedčovali tomu, že  trestné stíhanie aj obvinenie v danej veci bolo začaté skutočne v jeden deň a to 24.11.2020.

Po prepustení na slobodu oboch obžalovaných,  z poznatkov uvedených v spise,  sa začali vyjasňovať okolnosti, akým absolútne nezákonným spôsobom postupom pripravila NAKA celý scenár nezákonných procesných postupov, ktorými spájala nespojiteľné veci  a na záver potom celkom odbočila od pôvodného obsahu začatého trestného stíhania, ktoré nasvedčovalo tomu, že podozrivými osobami a páchateľmi sú prepojené osoby okolo podnikateľa Konkoľa tak, ako vlastne pôvodné trestné stíhanie 23. marca 2020 začalo.

S výdatnou pomocou  mainstreamu sa trestné konanie premiešali do  takej bulvárnej formy, pri ktorej by sa stratila obsahová podstata celého konania a prehliadli absurdné a bezprecedentné spôsoby, ktorými NAKA počas vyšetrovania postupovala.

Médiá otvorili rok 2022 kampaňou voči ex- riaditeľovi kontrarozviedky SIS – Ľubomírovi Arpášovi

NAKA organizovaným spôsobom porušovala zákony pri vyfabrikovaní obvinení

Na základe predošlých vyšetrovaní káuz okolo podnikateľa Konkoľa a rôznych poznatkov, ktorými boli overené tieto aktivity smerujúce k miliónovým únikom na daniach NAKA  začala dňa 23.marca 2020 trestné stíhanie vo veci:

NAKA v tomto uznesení stanovila tri stupne riadenia tejto údajnej zločineckej organizácie a v závere  uznesenia uviedla aj prebiehajúce konania, z ktorých je zjavné že sa koná minimálne v 6-ich ďalších konaniach, kde:

Bez veľkej námahy si môže ktokoľvek dodnes zistiť štruktúru a kapitálové prepojenie jeho firiem, ale aj dlhovú štruktúru týchto firiem.

Naka potrebovala procesné právomoci a tak porušila zákon – v jednom konaní má osoba procesné postavenie poškodeného aj podozrivého !

Iba týždeň po začatí trestného stíhania však polícia začala trestné stíhanie ku podivu tentokrát aj za vydieranie vo výške 600 tis. € a nepriamej korupcie za úplatok vo výške 575 tis. €. V týchto konaniach mal byť poškodeným spomínaný podnikateľ Konkoľ.

Pokiaľ tieto tri trestné konania začaté na základe procesného postupu trestným stíhaním vo veci boli samostatné, tak NAKA v každej veci z nich mohla vykonávať vyšetrovanie, to by bolo v poriadku. Bolo však zjavné, že v priebehu 7-ich posledných dní marca 2020 sa niečo udialo na NAKA, lebo nielenže bola zjavná ochota počúvať Konkoľa, ale dokonca ho kvalifikovať ako poškodeného , ktorý sa chce vyviniť v konaní začatého 23.marca za škodu 15 mil. práve týmto udávaním, kde sa ako podozrivým a obvineným mohli stať bývalý riaditeľ kontrarozviedky Arpáš, jeho bývalý kolega a dnešný advokát Polák ( zastupujúci ak Konkoľa a jeho rodinu počas ich väzby a trestného stíhania) .Okolnosti a tieň gorily však boli silnejšie na ich stíhanie, ako stíhanie Konkoľa a jeho organizovanej skupiny za 15 miliónov.

NAKA vymyslela a použila absolútne nezákonný spôsob, keď na základe ustanovenia §18 Tr. poriadku spojila zrazu tri konania a to napriek tomu, že nebola splnená nutná právna podmienka na takýto postup z hľadiska splnenie podmienky procesného postavenia  konkrétnej osoby ako obvineného a to vo všetkých konaniach, ktoré sa mali spájať:

Týmto sa vlastne porušila aj podmienka vyšetrovania ďalších trestných činov u toho istého obvineného ako to vyžaduje Trestný poriadok v § 200 :

Prípravné konania v troch rôznych veciach, ktoré sa mali spojiť podľa tohto plánu totiž neboli v štádiu vznesenia obvinenia podľa § 206 ods. (1)

A preto nikto z konkrétnych osôb nebol aktívne legitimovaný a v procesnom postavení obvineného !

NAKA úmyselne, plánovane a organizovaným spôsobom porušila zákon a zneužila svoje právomoci

Vyšetrovateľom NAKA však nie je možné pripisovať negramotnosť, alebo právnu nekvalifikovanosť. Jedná sa o osoby, ktoré majú potrebnú právnu kvalifikáciu, zložené vyšetrovateľské skúšky, skúsenosti, väčšinou pracujú v tíme a vždy pod dozorom prokurátora a sú povinní za všetkých okolností dodržiavať zákon, ale aj práva konkrétnych osôb. Vždy. Bez výnimky. Použili preto paragraf na uľahčenie svojej práce a vytvorenie takých kompetencií, ktoré by zákonným spôsobom nemohli získať pri absencii konkrétnych osôb v procesnom postavení obvineného podľa § 34 Tr. poriadku. Robili to vedome, sofistikovane a s úmyslom zákon obísť , porušiť a tak hrubo zneužiť svoje právomoci.

Takéhoto nezákonného konania sa dopustili vydaním uznesenia dňa 9.novembra 2020 spojením troch konaní v štádiu začatého trestného stíhania vo veci.

Cieľom takto spojených konaní bolo vytvoriť argumentáciu pre podanie návrhu na domové prehliadky a pre zadržanie Konkoľom udaných ľudí, ktorý boli – a to najmä bývalý riaditeľ kontrarozviedky SIS Arpáš-  strategickým cieľom vyšetrovateľov v prípade Gorila.

Ak zrekapitulujem tento postup , tak vidíme, čo NAKA spáchala týmto postupom:

Ako vidieť , toto uznesenie o spojení nebolo v tej dobe  zákonné a platné, no nie je ani do dnešného dňa platným právnym úkonom, lebo je v rozpore s Tr. poriadkom. Nehovoriac z tohto pohľadu o marginálnych záležitostiach, že niektoré skutky, za ktoré bolo začaté trestné stíhanie neboli ani zastavované podľa § 215 Tr. poriadku, ani vznesené obvinenie podľa § 206 ods. 1.

Sú to sirotné skutky, ktoré zamrzli v štádiu začatého trestného stíhania vo veci, pričom prípravné konanie po všetkých troch zlúčených konaniach bolo ukončené vypracovaním a podaním obžaloby !!!

Takýto právny úkon vo svojej neplatnosti zakladá neplatnosť každého následného právneho úkonu, ktorý bol na základe neho urobený.

A tých úkonov je plný vyšetrovací spis. Počnúc opakujúcimi sa výsluchmi podnikateľa Konkoľa, ktorého týmto postupom kvalifikovali ako poškodeného, pričom podľa pôvodného uznesenia o začatí stíhania zo dňa 23.3.2020 bol dôvodne podozrivý – a to v jednom konaní nie je možné skombinovať, práve preto je inštitútu obvineného v procesnom postavení tak dôležitý pre spojenie veci !

Veru tak, páni vyšetrovatelia, a a pán prokurátor !

A preto že na základe obvinenia, ktoré bolo vznesené za týchto okolností dňa 24.11.2020 je neplatné aj samotné to obvinenie a je možné tvrdiť,  že je  neplatná aj podaná obžaloba, lebo boli zásadným a absolútne nezákonným spôsobom úmyselne porušené procesné postupy predpísané našimi trestnými kódexami . Z tohto hľadiska došlo teda aj porušeniu obžalobnej zásady podľa § 234 Tr. poriadku a senát Špecializovaného trestného súdu si mal tieto okolnosti všimnúť na otvorení hlavného pojednávania vo veci.

Len mimochodom: kde sa stratilo tých 20 miliónov ktoré boli pôvodne predmetom začatého trestného stíhania? V obvinení zo dňa 24.11.2020 a ani v obžalobe následne sa o nich nedozvedáme !

Je logické, zo zákona vyplývajúce a opakovane preverené aj judikátmi, že v priebehu hlavného pojednávania súd musí vždy skúmať a vyhodnotiť, či sú splnené a zachované podmienky pre spravodlivý proces a preto, aby mohol spravodlivo konať.

Ak existuje prekážka, ktorú nevie odstrániť, v konaní nesmie pokračovať a musí ho zastaviť.

Podľa judikátu R 15/1991: „  Pokiaľ boli o skutkoch, pre ktoré bola podaná obžaloba vykonané úkony tvoriace obsah prípravného konania, hoci trestné stíhanie nebolo začaté podľa §u 199 ods. 1,2 Tr. poriadku, ide o podstatnú chybu konania, ktorá predchádzala podaniu obžaloby, výsledky konania, ktoré sú touto chybou zaťažené, sú nepoužiteľné pred súdom ako dôkaz a podľa šiestej hlavy Tr. poriadku uvedenú chybu nemožné napraviť v konaní pred súdom a jej odstránenie vyžaduje, aby vec bola súdom odmietnutá podľa §-u 144 ods. l, písm. b) Tr. poriadku. „

Najbližšie hlavné pojednávanie v tejto veci na špecializovanom trestnom súde bude preto zásadnou previerkou zákonnosti konania aj tohto senátu, ktorý bude stáť pred otázkou, že takéto úmyselné a masívne zneužívanie právomoci polície a porušovanie ich povinností pri vedení prípravného konania( dokonca aj pri informovaní sudcu pre prípravné konanie  u ktorého sa žiadalo súhlasy na domové previerky) majú tolerovať. Alebo senát podobne ako už sme zvyknutí aj z iných konaní s ľahkosťou sa prenesie nad nezákonnosťou postupu polície , neplatnosti prípravného konania a zlyhania prokuratúry a preberie na seba spoluzodpovednosť aj za nich?

V tom prípade čakajú slovenskú justíciu veľmi horúce chvíle.

Vznikne solidárny spolupracujúci blok brachiálnych zložiek na porušovaní základných inštitútov práva, ústavnosti a demokracie a zbiľaguje sa tým aj celé naše demokratické zriadenie totalitnými praktikami , ktoré si bude tieto postupy musieť obhajovať na medzinárodnom súde pre ľudské práva a dokonca vysvetľovať aj v európskych štruktúrach.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies