Nitriansky sudca Sopúch opäť ukázal ako sa ohýba právo

K prípadu Márie Zorkovej, ktorá je vo väzbe  pre zdanlivo nezávažný trestný čin pre vymáhanie svojej pohľadávky sme už písali. Z nepodstatného konfliktu, pri ktorom niekto vytĺkol okná na starom traktore bola zrazu vyšetrovaná a obvinená priamo v príslušnosti NAKA pre trestný čin vydierania, a aby v tom nemohla pokračovať, bola vpred  dvomi rokmi vzatá do väzby.  Od vtedy sa márne pokúša preukázať nedôvodnosť väzby a poukazovať na zaujatosť zákonného sudcu JUDr. Sopúcha, ktorý v jej predošlých konaniach už bol vylúčený z jej vecí ako zaujatý sudca. Rovnako bol vylúčený z konania aj Okresný súd v Nitre.

Zaujatosť sudcu v Nitre zakrýva nezákonné postupy polície a prokuratúry

V priebehu konania sa diali zvláštne veci, ktoré spočívali v nezákonnom odňatí vyšetrovania príslušným policajtom, ktorí mali zbežne vykonávať  preskúmania porušenia zákona na základe miestne zistenej skutočnosti, keď páchateľ John Zorko mal vytĺcť okná na starom traktore, za čo začali aj trestné stíhanie

K tomuto došlo na základe toho, že jedna z poškodených uviedla škodu na  traktore vo výške 1.000,-, čo však nikdy nikto nepreveril.

Ako by aj mohol, keď celý traktor – veterán vo vynikajúcom stave sa predáva v cene okolo 4 tisíc eur. Koľko môže stáť jednoduché bezpečnostné sklo? Možno 80 eur? Toľko totiž stojí na nové osobné auto čelné sklo. A to by nebol ani trestný čin.

S poškodzovaním cudzej veci sa chcel zaoberať prokurátor až pri pokyne na prekvalifikáciu skutkov, ale vyšetrovateľ tento pokyn neplnil a obvinenie ani nevzniesol. A tak celý konflikt bol v réžii vyšetrovateľa NAKA, ktorý v obvinení aj obžalobe tvrdil, že  najvážnejším skutkom Márie Zorkovej bolo vydieranie a odôvodnením potreby jej v tom zabrániť bola daná do väzby.

Zaujatosť sudcu v Nitre zakrýva nezákonné postupy polície a prokuratúry -2.časť

V priebehu vyšetrovania však neboli vykonané žiadne vyšetrovacie pokusy ani konfrontácia obvinenej s poškodenými a tak celé obvinenie je postavené na výpovediach poškodených, z ktorých jeden zomrel, jedna nebola ani atakovaná zo strany obvinenej, iba tvrdila že došlo k porušeniu jej domovej slobody a k spôsobeniu škody na jej traktore páchateľom (teda nie obvinenou Zorkovou). Táto poškodená bola aj pôvodcom tvrdenia, že  vraj obvinená Zorková sa jej vyhrážala zabitím a podobne ak jej nepošle von z domu svojho syna. Žiadny iný dôkaz okrem jej výpovede toto nepotvrdzuje dokonca ani policajti, ktorí tam prišli situáciu riešiť a ani policajti z NAKA, ktorí skutočnosti preverovali.

Mária Zorková podávala v priebehu konania niekoľko námietok  k zaujatosti sudcu , ako aj návrh na svoje prepustenie, čo vždy skončilo paušálnym zamietnutím, že sa jedná o tie isté dôvody návrhov, ktoré súd už preskúmal.

Paragraf 363 platí nielen na Pčolinského – kto napraví chyby sudcu a prokurátora v Nitre?

Napokon Mária Zorková podnetom požiadala Generálnu prokuratúru o preskúmanie podozrenia z trestnej činnosti sudcu a prokurátora konajúcich v tejto veci a pred pojednávaním dňa 8.9.2021 podala opäť návrh na svoje prepustenie z väzby.

 Hlavné pojednávanie zo dňa 8.9.2021 ukázalo nezákonnosť stíhania, avšak sudca pozmenil zápisnicu

Okresný súd vyhotovil v konaní 21T20/2020  z hlavného pojednávania dňa 08.09.2020 zápisnicu, ktorá má zásadné nedostatky a je v rozpore s povinnosťami súdu uvedených vo Vyhláške č. 543 Z.z. 2005 o spravovacom poriadku súdu. Súd na začiatku pojednávania uviedol, že:

„Podľa § 58 ods. 3 Trestného poriadku  prítomných upovedomujem o tom, že zápisnica o hlavnom pojednávaní z dnešného dňa sa bude vyhotovovať diktovaním. Zároveň predseda senátu oboznámil strany, že hlavné pojednávanie sa v zmysle § 61a Trestného poriadku zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku a zároveň bude vykonaný aj prepis výpovedí obžalovaných a svedkov.“

Z toho vyplýva, že do zápisnice mali byť zachytené všetky časti pojednávania, vrátane vyjadrenia senátu, obžaloby, svedkov, poškodených a obhájcov. Súd v priebehu pojednávania vypočul svedkov, ktorým boli kladené otázky a v zápisnici nie sú položené otázky presne uvedené.

Z hľadiska významu a vyhodnotenia obsahu odpovedí je potrebné zapísať aj presné znenie otázok, pretože v následnom postupe súdu, pri záverečných rečiach a hodnotení dôkazov  pre posúdenie veci majú relevantný význam v kontexte objasnenia skutočností tvoriacich predmet výsluchu.

Z tohoto dôvodu diktovanie zápisnice je nepresné, nezodpovedá princípu zachytenia bezprostrednosti v konaní pred súdom a je v rozpore účelom konania správne a úplne zachytiť všetky okolnosti majúce vplyv na posúdenie veci.

Sudca tým porušil svoju povinnosť uvedenú v § 52 ods. (5) Spravovacieho poriadku, ktorý uvádza:

  •  52,Zápisnica o súdnom pojednávaní,(5) Spravidla sa zapíše alebo nadiktuje len podstatný obsah výpovedí a prednesov, ak predpisy,o konaní pred súdmi neustanovujú inak. Ak je to dôležité na posúdenie veci, zapíšu sa odpovede vyslúchaných osôb doslovne, prípadne sa v zápisnici uvedú jednotlivé otázky a odpovede k nim.

Na základe vypočutia zvukového záznamu z tohto pojednávania vyplýva, že sudca túto zápisnicu nevyhotovil objektívne a autenticky, dokonca strany zápisnice nie sú ani číslované.

Nezákonný postup Generálnej prokuraúry marí práva obžalovanej – manipulácia spisu na súde

Rozhodovanie o námietke zaujatosti skončilo s takýmto odôvodnením uznesenia:“ Podľa § 23 odsek 3 Tr. por. súd o predmetnom návrhu na odňatie a prikázanie veci nebude konať, pretože tento návrh bol založený na tých istých dôvodov, pre ktoré už bolo rozhodnutie.“

Súd neuviedol do zápisnice vážnu právnu skutočnosť o tom, že dostal odstúpenie podnetu Márie Zorkovej z Generálnej prokuratúry , pričom počas pojednávania oznámil, že dostal toto podanie a považuje ho za nepotrebné riešiť, lebo si robí svoju prácu. Nahrávka z pojednávania je pritom jasná a sudca sa mal s týmto podnetom vysporiadať v rámci rozhodovania o námietke zaujatosti minimálne na úrovni odôvodnenia. Vypočujme si ako to sudca na pojednávaní komentoval:

Zarážajúce je  aj to, že obžalovaná pri nahliadnutí do súdneho spisu dňa 7.10.2021 hľadala sprievodný list GPSR, ktorým mala byť aj ona vyrozumená, ale nenašla ho. Nenašla dokonca ani obsah podania na GPSR, ktorý sudca citoval na hlavnom pojednávaní !

Falošní policajti  a domček z karát postavený na ich výpovediach

Súd pri zisťovaní totožnosti predvolaných zistil, že napriek požiadaniu zbavenia mlčanlivosti sa nedostavili na pojednávanie dvaja svedkovia, ktorí vyhotovili dňa  21.06.2019 úradný záznam. Jednalo sa o policajtov operatívy NAKA Borbélya a Kurali-ho , ktorí vo svojom úradnom zázname uviedli, že nedošlo k žiadnej vyhrážke zo strany obžalovanej.

Sám sudca zostal zaskočený informáciou, ktorú oznámila zapisovateľka z oficiálnej odpovede polície o tom, že tieto osoby sa nedali identifikovať a nie sú známe pre políciu.

Jednalo sa o ľavé mená SISkárov? Alebo je to zasa šlendriánstvo súdu?

Pretože na základe tejto informácie došlo k podaniu realizačného návrhu na stíhanie podpísaný Svoradom a Slobodníkom dňa 02.07.2019  a vo veci sa angažoval aj istý mjr. Vrabec ktorý si zobral spis bez rozhodnutia o osobitnej príslušnosti, obhajoba trvala na predvolaní týchto svedkov aj z dôvodu, že v realizačnom návrhu sú prekrútené vyjadrenia policajtov z Obvodného oddelenia Mojmírovce, o charaktere a priebehu udalosti a sú značne nadkvalifkované a premrštené tvrdenia v následných obvineniach.

Výsluchy policajtov z miesta činu potvrdili nadkvalifikáciu skutkov

Na hlavnom pojednávaní boli vypočutí policajti z Obvodného oddelenia Mojmírovce , ktorí ako svedkovia po prísahe hovorili len o poškodenom traktore obžalovaným Johnom Zorkom, ale nepopisovali žiadnu inú trestnú činnosť či okolnosti spojené s Máriou Zorkovou. Vyslovene uviedli to, čo už bolo predmetom ich úradného záznamu, že nedošlo k vyhrážaniu

Pre trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Trestného zákona uvedeného v pokyne prokurátora lPv 481/19/4403- 41 na prekvalifikáciu  skutku zo dňa 24.10.2019 – nebola podaná obžaloba !

Z tohto dôvodu argumentácia v odôvodnení uznesenia o vzatí do väzby Márie Zorkovej  je absolútne neplatná a v rozpore so zákonom.

Súd vedie konanie voči obžalovanej za súbeh skutkov, pričom je preukázateľné, že súd porušil obžalovaciu zásadu podľa § 234 ods. 2) trestného poriadku , lebo prijal obžalobu aj za skutok, za ktoré nebolo obžalovanej vznesené obvinenie, a že  pozemok poškodenej nebol takým spôsobom ohradený, aby sa dalo vôbec zistiť, či sa na nich niekto nachádzal, alebo nie

Prekročenie jurisdikcie v podaní sudcu Sopúcha

Mária Zorková podala návrh na svoje prepustenie s poukazom na skutočnosti, ktoré sa dňa 8.9.2021 potvrdili aj výsluchmi svedkovia Saka a Cibulka, že  nedošlo k vyhrážaniu a nie sú zákonné dôvody ani na uplatnenie obžaloby za trestný čin vydierania voči nej. Naviac uviedla aj okolnosti, podľa ktorých nie je objektívne ani subjektívne možné pokračovať v takejto trestnej činnosti, lebo medzitým poškodený bol uznaný dlžníkom rozhodnutím Okresného súdu v Nitre a preto rozsudok tvorí prekážku pre uplatnenie takéhoto väzobného dôvodu.

Sudca Sopúch po pojednávaní dňa 8.9.221 mimo pojednávanie samostatným uznesením zamietol žiadosť o prepustenie z väzby, pričom nezabudol sa odvolať na svoje morálne atribúty kvalifikované ako ním uznané dôvody väzby – tieto spočívajú v jeho pohľade na minulú „trestnú činnosť“  z rôznych aj aktívnych konaní iných súdov, ktoré podľa neho vyžadujú, aby práve on prostredníctvom tohto konania zabránil pokračujúcej trestnej činnosti. Jeho vyhotovenie uznesenia bolo natoľko nekvalifikované, že bolo v rozpore s §59 ods. (1) Vyhlášky č. 543 Z.z. 2005 o spravovacom poriadku súdu, v zmysle ktorého jednotlivé odseky v odôvodnení majú byť očíslované arabskými číslicami. Súd nepoužil pri vyhotovení uznesenia ani očíslovanie odsekov. Podstatnejšie však bolo to, čo bolo zo strany sudcu uvedené na strane 6 v druhom odseku uznesenia:

Na základe takto odôvodneného uznesenia preto je tu oprávnená obava, že sudca Sopúch je úplne ľahostajný k dôkazom, ktoré sú produkované v konaní, lebo či z dôvodu jeho osobnej zaviazanosti, ideálov, či možno nátlakov na jeho osobu z rôznych strán sa pasoval do úlohy strážcu spoločnosti a myslí si, že musí zabrániť Márii Zorkovej sa dostať na slobodu. A ešte k tomu toto odôvodňuje rôznymi argumentmi z konaní iných súdov a preberá si na seba svojvoľne jurisdikciu, ktorú nemá zo zákona.

Pravdepodobne rovnakou  optikou sa bude na túto vec pozerať aj odvolací súd a tvrdošijne bude tvrdiť, že existujú dôvody na väzobné stíhanie Márie Zorkovej, lebo by mohla pokračovať v trestnom čine vydierania.

Akceptovanie jej veku, inštitútu chránenej osoby, ignorovanie doteraz vykonaných dôkazov a predložených faktov – naposledy aj na pojednávaní 8.9.2021- znamenajú, že súd má inú spoločenskú alebo politickú objednávku, aby z nepodstatného konfliktu nafukoval vážnu spoločenskú závažnosť.

Iste treba chápať, že chyby produkované v celom priebehu konania sa budú musieť raz napraviť a najjednoduchšie to bude pohodlným rozhodnutím o obžalobe. V takej či v inej forme. Predpokladá sa vydanie takého rozsudku, ktorým sa zlegitimizuje dlžka kolúznej väzby do započítania rozsudkového trestu a tým Máriu Zorkovú čaká kolotoč odvolaní, dovolaní, sťažností na Ústavnom súde a podaní na medzinárodnom súde. Tieto patálie a náklady však nebude znášať konajúci sudca a sudcovia odvolacích súdov, ale občania.

Najbližšie pojednávanie bude 13.10.2021 o 13:00 hod., č.dv. 100/ I. poschodie , kde súd má vypočuť a pred tým  vydať prípis pre políciu v nadväznosti na zbavení mlčanlivosti navrhovaných svedkov Alexandra Borbélyho a Zsolta Kurályho z č.l. 3 spisu, či na ďaľších pojednávaniach 15. a 22.11.2021 budú vykonané všetky navrhované dôkazy to nevieme s istotou, ale sudca zrejme má v úmyslu vec rozhodnúť 01.12.2021.

Už dnes je pritom zjavné, že Mária Zorková je vystavená stíhaniu, kde jej trest za najzávažnejší zo skutkov je v rozsahu dva až šesť rokov ( čím je odôvodnený rad následkov pre dĺžku väzby pre zločin) .

Ak si uvedomíme, že obžalovaná je vo väzbe už dva roky, tak v decembri jej sudca môže vydať taký špekulatívny rozsudok, na základe ktorého sa jej lehota väzby započíta do rozsudkového výroku o výške treste a súd ju prepustí alebo súd neuzná žiadne pochybnosti a dá jej hornú hranicu trestu a to isté započítanie nastane po odvolaní. Alebo sa bude ešte rok dokazovať a v septembri 2022 bude musieť byť Mária Zorková prepustená na zákalde platnej úpravy Tr. poriadku. Alebo v priebehu najbližšieho roka budú voči Zorkovej konať možno iné súdy…

Alebo si sudca kúpi i nové zrkadlo, odmietne obžalobu,a oslobodí Máriu Zorkovú  a bude si spytovať svedomie.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies