Zaujatosť sudcu v Nitre zakrýva nezákonné postupy polície a prokuratúry

Mainstreemové média s obľubou vyrábajú senzácie a nepriateľov spoločnosti. V prípade Márie Zorkovej, ktorú už média sledovali v prípade procesu údajných neoprávnených vratiek DPH  média urobili zločinca z nej aj z jej rodiny už dávno pred právoplatným rozsudkom. V súčasnosti je Mária Zorková vo väzbe za celkom iný a  zdanlivo nepodstatný delikt, keď si vymáhala vlastnú pohľadávku a zhodou rôznych okolností sa z poškodzovania cudzej veci riešenej Obvodným oddelením v Močenku stal vážny prípad vydierania, ktorú realizovala NAKA. Či mala NAKA a prokurátor šťastie s prípravným sudcom v osobe JUDr. Sopúcha na Okresnom súde v Nitre, alebo sa jedná o zaranžované pridelenie sporu, to bude ešte predmetom skúmania, ale s istotou vieme, že v prípade vzťahu sudcu Sopúcha k Zorkovej sa jedná o namietanú a preukázanú zaujatosť, ktorú sudca ignoruje. Táto zaujatosť bola potvrdená aj rozhodnutiami Najvyšších súdov, ktoré z konaní voči Zorkovej vylúčili nielen sudcu, ale aj Okresný súd ako zaujatých. Chaotické a účelové konanie sudcu Sopúcha už poznáme z iných prípadov, ktorým sme sa venovali a kde taktiež hravo vykonáva úkony a vydáva rozhodnutia napriek namietanej zaujatosti. Komu tým slúži?

MIMORIADNE: Chlpíková roky ošetrovala trestnú činnosť príbuzného prokurátora Čentéša

Zaujatosť sudcu ako základ nespravodvlivosti

Mária Zorková podala niekoľko návrhov na zaujatosť sudcu JUDr. Sopucha, naposledy v roku 2020.

Dôvodom boli už judikované rozhodnutia Najvyššieho súdu jednak voči osobe JUDr. Sopúcha v konaní  6Ndt 5/2017  vedených voči Márii Zorkovej ,ale aj rozhodnutie Najvyššieho súdu 6Ndt/16/2016 priamo voči zaujatosti Okresného súdu v Nitre v konaní 21T 72/2013, keď vec bola prikázaná do pôsobnosti Krajského súd Banská Bystrica. Zaujatosť sudcu a súdu voči konkrétnej osobe je raz daná a obmedzujúca pre konanie voči nej.

Žiadosť a dôvody návrhov zaujatosti však inak videl v konaní 21T/20/2020 senát NS SR v zložení Vänkeová, Paluda a Piovartsy, ktorý v predošlých judikátoch NSSR nevideli prekážku a vec Okresnému súdu v Nitre svojim rozhodnutím 2 Ndt 33/2020 neodňali:

V podanom návrhu Zorková uviedla, že: Podľa názoru obvinenej zo strany oboch súdov došlo v konaní k hrubému porušovaniu pravidiel nezávislého a nestranného súdneho rozhodovania, princípov spravodlivého súdneho procesu podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) a ústavnej zásady zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“). Ďalej uviedla, že samosudca okresného súdu sa pri rozhodovaní v tejto veci, neriadil záväznými normami európskeho práva a to aj napriek skutočností, že k tejto povinnosti ho zaväzujú príslušné články Ústavy (čl. 144 ods. 1, čl. 152 ods. 4 a čl. l 54c ods. 1 ). Pokračovala, že konanie na súde prebieha už dlhšiu dobu v rozpore so základnými procesnými pravidlami zákonného súdneho rozhodovania súdu a vyústilo do stavu, ktorý je podľa obvinenej právne neudržateľný a za danej situácie aj neakceptovateľný . Dodala, že dôsledkom takéhoto neústavného postupu v kónaní, kde namiesto zákonného senátu, rozhodoval veci samosudca, je viacero bezprecedentných rozhodnutí o väzbe obvinenej, ktoré sú nezlučiteľné s európskym i vnútroštátnym právom. Pričom v dôsledku takejto pofidemej rozhodovacej činnosti podľa obvinenej dochádza k hrubým a neustálym zásahom do jej základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 Ústavy a do práva na slobodu a osobnú bezpečnosť v zmysle čl. 5 ods. 1 Dohovoru. V ďalej časti obvinená uviedla, že od momentu nápadu veci na Okresný súd Nitra existoval zákonný dôvod (rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica z 20. novembra 2019, zn. ST 12112019) na to, aby predmetná vec bola riešená a rozhodovaná v senáte a nie samosudcom okresného súdu. Ďalej uviedla, že nelegálny stav v tomto konaní nastal už v súvislosti s prvým väzobným rozhodovaním súdu 8. apríla 2020, kedy súd konal a rozhodoval o väzbe v zmysle§ 238 ods. 4 Trestného poriadku a obvinenú ponechal vo väzbe. Obvinená považuje vyššie uvedené skutočnosti za dostatočne významné a relevantné dôvody na to, aby mala pochybnosti o tom, že v prípade rozhodovania nitrianskeho súdu, v jej veci, zabezpečené a garantované nezávislé a nestranné rozhodovanie pred zákonným súdom a v konaní, proti nej, sú dodržiavané základné princípy pravidlá spravodlivého procesu.“

Podľa názoru tohoto senátu však ani predošlé judikáty, ani vzťah sudcu k prejednávanej veci a k účastníkovi konania nevykázal znaky, ktoré by spochybnili osobné presvedčenie sudcu, že je nezaujatý. Jeho procesné chyby v konaní, ktorých sa ak dopustil, účastník má riešiť opravnými prostriedkami. O týchto rozhoduje tento napadnutý sudca. Ako asi? Samotné rozhodnutie NSSR 5Ndt/15/2009 podľa tohto rozhodnutia nie je kvalifikovanou podmienkou preukazujúca zaujatosť sudcu k účastníkovi !!

Predložené argumenty ani dôkazy NSSR riadne nevyhodnotil, pričom sám uvádza, že pre posúdenie zaujatosti postačuje už len samotné podozrenie:

V tomto prípade samozrejme senát NSSR nerobil revíziu rozhodnutí sudcu Sopúcha, ani neskúmal podmienky pre uplatnenie postupov v jednotlivých častiach procesu, kde sudca vydával rozhodnutia, pričom bolo zjavné, že práve okolnosti a výroky rozhodnutia pramenia v zaujatosti sudcu Sopúcha.

Trestné oznámenie na sudcu Sopúcha

Dňa 28.5.2021 bolo podané pre konanie sudcu a porušenie § 326a ods. 1 Trestného zákona trestné oznámenie

Analýza trestného spisu a postupov však podľa dostupných informácii vykazuje mimoriadne vážne porušenia zákona a to nielen zo strany sudcu, ale aj ostatných orgánov činných v trestnom konaní.

Nadkvalifikácia skutku a vecná nepríslušnosť

Na základe podaného trestného oznámenia k okolnostiam, keď Mária s ďaľšími osobami si prišla vymáhať od dlžníka svoju pohľadávku začalo trestné oznámenie na vecne a miestne príslušnom obvodnom oddelení v Mojmírovciach dňa 20.06.2019

Už jeden deň na to , však sa vo veci angažovali operatívci NAKA z expozitúry v Nitre ! Nepoznáme v praxi prípad,keď Obvodné oddelenie má dispozičné právomoci k tejto súčasti polície, preto bude zaujímavé si vypočuť vyjadrenia týchto operatívcov na pojednávaní, ktoré je vytýčené na 21.7.2021:

 

Na základe tejto operatívnej činnosti bol dňa 02.07.2019 podaný Realizačný návrh z, lebo : „v rámci operatívno-pátracej Činnosti boli zistené skutočnosti odôvodňujúce postup orgánu činného v trestnom konaní podľa § J99 ods. 1,2 Trestného poriadku pre zločin vydierania podľa§ 189 ods. 1 Trestného zákona a prečinu porušovania domovej slobody podľa§ 194 ods. 1, ods. 2 písm. c Trestného zákona.“ Návrh bol podpísaný už verejne známym riaditeľom národnej jednotky finančnej polície NAKA PPZ Bernardom Slobodníkom.

Zrejme na základe tohto rozhodnutia zložky finančnej polície, ktorá má ťažko niečo vecne spoločné s týmito deliktmi, prišla intervencia na Okresnú prokuratúru zhora v podobe telefonátu, na základe ktorého prokurátorka Berešová odovzdala trestné oznámenie na túto súčasť. Na finančnú políciu NAKA.

 

Národná jednotka finančnej polícia v tomto duchu začala aj trestné stíhanie a cítila sa vecne a miestne príslušná

 

Zádrhel v príslušnosti polície, nezákonné pridelenie veci

Tak, ako je ústavným právom každého obvineného, že nesmie byť odňatí svojmu zákonnému sudcovi, platí aj zásada, že príslušnosť ostatných orgánov činných v trestnom konaní sa odvodzuje od príslušnosti súdu. Myslíme tým prokuratúru a políciu.

V tomto prípade teda platí, že v tejto podozrivej veci, kde jedine legitímným rozhodnutím je uznesenie Obvodného oddelenia v Močenku o začatí trestného stíhania za poškodenie veci. Tie ďaľšie rozhodnutia o stíhaní, obvinení, dokonca aj prekvalifikácii skutku a podania návrhu na obžalobu boli vykonané nepríslušným orgánom.

Postup na pridelenie veci mimo riadnu vecnú a miestnu príslušnosť upravuje Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010, ktoré pre tento prípad uvádza, že:

"Osobitná príslušnost'" ods. 1) Z osobitných dôvodov môže byť určená príslušnosť iného vecne príslušného útvaru podľa čl. 5 až 13. Osobitnú príslušnosť určuje opatrením najbližšie spoločne nadriadený obom útvarom, ktorý ak bolo začaté trestné stíhanie, písomne o určení osobitnej príslušnosti vyrozumie príslušného prokurátora. 

(2) O osobitné dôvody ide najmä, ak je inak vecne príslušný útvar nadmeme zaťažený príslušnosťou v iných trestných veciach, ak náročnosť alebo zložitosť vyšetrovania predpokladá iné služobné podmienky na riadny výkon služobnej činnosti, ak sú známe okolnosti, ktoré uplatnením osobitnej príslušnosti zabezpečia zistenie skutočného stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatné osoby a čo najrýchlejšie prejednanie a rozhodnutie veci alebo je to na prospech účelnosti a hospodárnosti konania.“

Tieto okolnosti ale nevyhodnocuje Okresná prokurátorka , ale kompetentný orgán, v tomto aj v iných známych a dostupných prípadoch a  je to Prezident PZ SR, prípadne jeho zástupca. Samotné rozhodnutie o príslušnosti má písomnú formu, musí obsahovať kým a kedy bol podaný návrh a čím je táto potreba odôvodnená. Na základe toho Prezident určí vo forme rozhodnutia s odvolaním sa na túto zákonnú úpravu príslušnosť.

V tomto prípade to bolo inak.

Písomné rozhodnutie neexistuje, návrh na realizáciu podpísanú riaditeľom finančnej polície NAKA nemá tieto náležitosti a túto zákonnú formu a v trestnom spise sa také rozhodnutie o určení osobitnej výberovej príslušnosti nenachádza. Došlo k tomu na základe telefonického rozhovoru a rozhodnutia prokurátorky.

Ak vyvodíme následky, tak je potom zjavné, že uznesením o začatí trestného stíhania a obvinením počnúc , výsluchom pokračujúc ani jedno rozhodnutie vo veci nebolo vydané zákonne príslušným orgánom polície SR ! Tým bola porušená zásada príslušnosti a ústavné právo občana, aby nebol odňatí svojmu zákonnému sudcovi. Samozrejme zlozvyk OČTK je v tomto prípade zjavný: veď tak sa to bežne robí ! Ale čo sa nerobí v súlade so zákonom, to je neplatné. Bežne .A toto zas platí vždy a všade na svete.

Nadkvalifikácia skutku, prenasledovanie Zorkových , porušenie obžalovacej zásady

Samozrejme aj tu je namieste otázka prečo obhajoba toto neriešila, ale zrejme nepoznala tieto vymedzenia zo zákona, prípadne nemusela vidieť celý obsah spisu. V prípade že by táto príslušnosť bola napadnutá, tak sa dostávame k realizačnému návrhu Slobodníka z 02.07.2019 a k otázke, prečo sa finančná polícia zamiešala do bežného občianskeho konfliktu a prečo mala záujem bežnú vec v príslušnosti Obvodného oddelenia získať pre seba a nafukovať spoločenskú nebezpečnosť formou nadkvalifikácie skutkov. Ale ešte pred tým, ak na toto hľadáme odpoveď, je potrebné poznamenať, že nikto do dnešného dňa nezastavil trestné stíhanie za skutok poškodenia veci, ktoré začalo Obvodné oddelenie v Mojmírovciach. Miesto toho sa vykonštruovala iná právna kvalifikácia, kde ešte bez vypočutia podozrivých začalo trestné stíhanie podľa pokynov NAKA s jej priamou súčasťou.

Samotné obvinenie a vyšetrovanie prebehlo bez konfrontácie poškodených a obžalovaných, nebola vykonaná rekonštrukcia na mieste činu a tak sa z porovnania výpovedí domnievame, že niektorí priami účastníci znášali na raz na dvoch miestach, alebo mali trojmetrové ruky . V priebehu pojednávania prokurátorka dala pokyn na prekvalifikáciu skutku, pričom v prípade takej zmeny kvalifikácie aká nastala, bolo potrebné postupovať nie podľa § 206 ods. 1) Trestného poriadku, ale podľa ods. 6), čo znamená že muselo sa procesne zniesť obvinenie aj s odôvodnením a s možnosťou podať sťažnosť, k čomu nedošlo. K čomu ale došlo je to, že bola podaná obžaloba aj za skutok výtržníctva v súbehu s ostatnými činmi, pričom za tento skutok v prípravnom konaní nebolo vznesené obvinenie !!!

Tým pádom podľa § 234 ods. 2) Trestného poriadku obžaloba nebola podaná v súlade so zákonom

Aj keď hľadáte vo vyšetrovacom spise nenájdete obvinenie za skutok výtržníctvo, ktoré bolo zahrnuté v obžalobe. V tomto prípade sudca Sopúch mal obžalobu zamietnúť aj vzhľadom na to, že skutok bol daný do súbehu s inými skutkami.Platí však zásada, že súd v každom štádiu konania skúma, či neexistujú prekážky, ktoré by bránili v konaní, V tejto chvíli súd nemôže urobiť opatrenie na odstránenie závady a ani prokuratúra nemôže upraviť podaný obžalobný návrh. V prípadoch, že závada v konaní sa nemôže odstrániť súd je povinný konanie zastaviť bez meritórneho rozhodnutia.

Ferusova schéma

K dôvodom nadkvalifiákácie skutku a k nezákonnému splsobu určenia príslušnosti finančnej polície NAKA sa vrátime väčším oblúkom až na začiatok rokov 2011, keď Zorkoví začali mať problémy. Aj keď sa zdá, že so súčasným obvinením to nemá nič spoločné, tak s prístupom polície a prokuratúry, ale aj súdu samotného áno. Z výpovedí Ľuboša Ferusa na pojednávaní dňa 24.06.2021 vyberáme:

Nakoľko veľa vecí je v štádiu vyšetrovania chcem povedať senátu, že nie som žiadny kajúcnik,jedná sa o tr. vec p. Šránka, ktorý vyšetroval aj túto vec aj Bôdôra, aj Mihálika a súvisí to s rodinou Zorkových. To je dôvod prečo vypovedám. Rodinu Zorkových som v roku 2007-2011 nepoznal, vedel som v roku 2006, že boli na nich vyvíjané nátlaky, nakoľko boli úspešní podnikatelia zo strany tzv.Ferusovcov. V roku 2008 bol prepustený Matejka a Mečiar z väzby, títo prešli ako bývali policajti pod skupinu Mihálika ap. Strapeka a vtedy v tomto období rodina Zorkových zostala na obrátkach (zvýšil sa nátlak na ich rodinu), a to z jedného jediného dôvodu, teraz sa chcem ospravedlnil p. Zorkovej, že cigáni sa na bentlákoch voziť nebudú. Absolútne netuším akého etnika je p. Zorková, aby som sa jej náhodou nedotkol. Za paní Zorkovú boli odp. Strapeka poslaným osobne dvaja pracovníci vtedajšieho úboku, ktorý jej oznámili, že by sa mali prispôsobiť za začať spolupracovať . Bola na to využitá rodina Praženicových za osobného prísľubu Mareka Strapeka, že im pomôže finančne. Zorkovi nereagovali, podceňovali to, čo sa deje a neuvedomovali si, čo sa formuje v Nitre. Vzhľadom na to, že som vedel, že to nie je sranda, ta nenávisť voči ním. Tieto praktiky mi boli vrcholne proti koži. Okrem toho sám som odmietol v roku 2007 spoluprácu p. Mihálika, ktorú mi ponúkal, pretože som vedel, že keď je v tom aj Marek Strapek, že čo ich čaká. Zorkovi nereagovali na výzvy, na stretnutie sp. Strapekom a tak som upozornil JUDr. Kanása – obhajcu, Mgr. Slováčika, s ktorými sa poznám a mám s nimi normálny vzťah a osobu menom Vilo, ktorý mal byť z prostredia Zorkových a upozornil som ich na to, že by bolo dobré, aby sa Zorkovi spojili s Marekom Strapekom, lebo im to zničí život, keď sa nespoja. Zorkovi ďalej nereagovali, tak boli zadržaní. Chcem uviesť, že tá osobná nenávisť voči tejto rodine vyvrcholila až do toho, že p. Mariánovi Zorkovi, synovi p. Zorkovej, bola p. Šránkom podaná coca-coca alebo kofola, v ktorej bol moč. Potom boli vzatí do väzby. Marek Strapek mi rozprával, čo sa deje ako sa deje, že prebieha vyšetrovanie a že majú to čo chceli. Na to ma oslovil manžel p. Zorkovej, ktorý prišiel ku mne domov a to je dôvod, prečo som v roku 2011 a aj teraz vypovedám. V roku 2011 mi bolo povedané, že nieje vôľa počúvať pravdu a tento bývalý manžel p. Zorkovej prišiel ku mne s tým, že prečo som dal zavrieť jeho rodinu, že čím mi ublížili, že strašne trpia a podobné veci zlomeného človeka. Ďalej mi povedali koľko peňazí dali advokátom a koľko peňazí rozdali nitrianskym súdom. P. Zorkovi som vysvetlil, že ak ich obrali o peniaze, tak určite nie sudcovia ale advokáti. Ďalej som ich upozornil že Zorkových nepoznám a že som zabezpečil ich tr. stíhanie a porozprával som ich do detailov, že čo sa stalo a že sa má spojiť s Marekom Strapekom a myslím, že v ten večer alebo večer na to p. Zorko zomrel pri autonehode. Po tomto došlo k veľkému konfliktu medzi mnou a Marekom Strapekom, či sú chorí a zverejnil som túto vec na Špecializovanom tr. súde v roku 2011, čo bude v inom konaní predložené, keď sú títo ľudia obvinení z vydierania.

V priebehu výsluchu Ferusa vysvetlil aj to, kto reálne prenasledoval Zorkovích a prečo:

 

 

Justičná kamufláž alebo systematické zlyhanie spravodlivosti?

Tajomstvo Ferusovho rúška

Dňa21.7.2021 pokračuje pojednávanie v tejto veci a mali by byť vypočutí ja operatívci, ktorí už 21.06.2019 boli vyťažovať poškodených a zisťovať možný záchyt na Zorkových. Kto ich poslal a akým pokynom? Zisťovali vôbec že  jeden z údajných poškodených je chronický dlžník a v súčasnosti má 17 exekúcii?

Vedel o tom prokurátor že tento poškodený sa dlhodobo vyhýba svojim veriteľom a aj Márii Zorkovej ktorá navrhovala možnosť odpracovnia dlhu? Vie o tom Okresný súd v senáte JUDr. Sopúcha že ten istý Okresný súd priznal voči poškodenému nárok Zorkovej v konaní 8C/39/2020 vo výške 1.761€ a voči Mariánovi Zorkovi 32CbZm/6/2019  vo výške 1.500,-€ a že je evidentná oprávnenosť Obžalovanej Zorkovej na nárok ktorý si uplatnila voči poškodenému? Prečo sa neurobila konfrontácia a rekonštrukcia na mieste činu aby bola riadne preverená právna kvalifikácia skutkov vydierania a porušenia domovej slobody keď existuje vysvetlujúce stanovisko Ministerstva spravodlivosti k použiteľnosti kvalifikácie skutku porušenia domovej slobody s ohľadom na stav, priľahlosť, oplotenie a verejnú prístupnosť pozemku, kde sa skutok mal stať a potvrdzujúce fotografie, že takýto skutok nemohol byť spáchaný?

Zemetrasenie

Doteraz známe okolnosti nasvädčujú tomu, že Okresný súd stojí pred vážnou katarziou. Musí prehodnotiť nielen podanú obžalobu a jej časti, ktoré sú v rozpore s obžalovacou zásadou a samotnou príslušnosťou policajných orgánov, ale aj s existujúcimi okolnosťami ( exekúcie poškodeného, stanovisko MSSR k domovej slobode, chýbajúca rekonštrukcia a konfrontácia účastníkov, atd.) . Konzekventne to platí aj na dôvody väzobného stíhania Márie Zorkovej, v ktorej prípade je súdom preukázaná existujúca pohľadávka a teda jej vymáhanie exekučnou cestou absolútne nemôže byť kvalifikované ako pokračujúce konanie. Zorková totiž nech by robila akékoľvek kroky vo veci svojej pohľadávky, tá bude vždy legitímnym nátakom na dlžnú osobu a nemôže byť kvalifikovateľným dôvodom na jej väzobné stíhanie.

 

O nevyhnutnosti dodržiavania procesných pravidiel v trestných konaniach s ex prokurátorom JUDr. Júliusom Gogom – 2.časť rozhovoru

Pokračovanie nasleduje

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies