Prokurátor postúpil na NAKA trestné oznámenie za závažné informácie zverejnené v InfoVojne novinárkou Teleki

Redaktor portálu InfoVojna obdržal list z Generálnej prokuratúry, v ktorom prokurátor oznámil odovzdanie trestného oznámenia Národnej kriminálne agentúre.

Občan Slovenskej republiky, novinár a publicista Tomáš Hlaváč vo svojom podnete na Generálnu prokuratúru uvádza skutočnosti nasvedčujúce podozreniu zo spáchania viacerých trestných činov:

„Dňa 20.02.2020 v čase od 20.00 hod. v relácii Informačná vojna s Norbertom Lichtnerom uviedla novinárka Jana Teleki viaceré závažné informácie súvisiace s aktuálnym trestným konaním vedeným na Špecializovanom trestnom súde v súvislosti s tzv. „kauzou zmenky“, kde sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko (pri čom obžalovaný Štefan Agh bol vyčlenený na samostatné konanie).

Závažnosť informácií, ktoré novinárka uviedla tak v relácii, ako aj na portáli eurorespekt.sk  je pre mňa ako občana Slovenskej republiky alarmujúca. Keďže tieto informácie boli oznámené verejne, predpokladám, že sa dostali do dispozície generálnej prokuratúry a verím, že s poukazom na ust. § 2 ods. 6 Trestného poriadku už prokuratúra koná, aby preverila ich pravdivosť.

Z celého obsahu akcentujem ako trestnoprávne relevantné nasledovné informácie:

    •    založenie lustračného spisu na osobu Pavol Rusko, vedeného Slovenskou informačnou službou,
    •    vedomosť vyšetrovateľa Jaroslava Lásku, prokurátora Jána Šantu a členov senátu Emila Klemaniča, Pamely Záleskej, Jána Buvalu o existencii spisu v archívoch Slovenskej informačnej služby, týkajúceho sa zmeniek podpísaných Pavlom Ruskom, pre ktoré sú t.č. obžalované tri osoby,
    •    vedomosť Mariana Kočnera o trestnej činnosti (vrátane korupcie) niektorých osôb,
    •    poskytovanie informácií z trestných spisov osobou Daniel Lipšic,
    •    manipulovanie a skresľovanie informácií niektorými novinármi,
    •    konanie manželky prokurátora Jána Šantu Emílie Šantovej, ako štátnej zamestnankyne, 

    •    pôsobenie bývalého príslušníka SIS Petra Tótha, financovanie jeho aktivít, pravdivosť jeho svedeckej výpovede a jeho súčinnosť s Danielom Lipšicom, splnomocnencom poškodenej v konaní,
    •    existencia vedomosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o existencii spisu SIS týkajúceho sa zmeniek a zaslanie takýchto informácií generálnej prokuratúre zo Slovenskej informačnej služby, 
    •    ovplyvňovanie osôb ekonomickej skupiny Penta s cieľom dosadzovania žiadúcich persón na výkonné pozície verejnej moci,
    •    súvis vraždy advokáta Ernesta Valka so zmenkami Pavla Ruska a ďalšími zmenkami ako odplaty za poskytovanie právnych služieb,
    •    uplatnenie nákladov obhajoby v súdnom konaní vo výške 1,8 milióna eur na informovanie o spore prostredníctvom médií,
    •    protiprávne postupy prokurátora Jána Šantu v trestnom konaní o zmenkách Pavla Ruska, 
    •    súvis kauzy zmenky a kauzy vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
    •    a ostatné. 

Odhalenie falšovania Kočnerovej Threemy

Z opatrnosti, ak sa tak doposiaľ nestalo, podávam toto trestné oznámenie a žiadam, aby orgány činné  trestnom konaní začali konať, preverili skutočnosti uvedené tak v tomto trestnom oznámení, ako aj skutočnosti uvedené vo vyššie označených mediálnych výstupoch novinárky Janou Teleki a žiadam, aby som bol písomne informovaný o spôsobe vybavenia tohto môjho oznámenia.

V prípade, ak by sa preverovaním potvrdila čo i len čiastočná pravdivosť informácií uvedených novinárkou Janou Teleki, dôvodne sa domnievam, že t.č. bližšie nestotožnená skupina páchateľov sa mohla dopustiť trestných činov:

•    trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona ev. marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona, 
    •    prijímania úplatku podľa § 328 Trestného zákona,
    •    podplácania podľa § 332 Trestného zákona,
    •    nadržovania podľa § 339 Trestného zákona,
    •    neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona,
    •    neprekazenia trestného činu podľa § 341 Trestného zákona,
    •    zasahovania do nezávislosti súdu podľa § 342 Trestného zákona,
    •    marenia spravodlivosti podľa § 344 Trestného zákona, 
    •    krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona,
    •    krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 Trestného zákona, 
    •    nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu podľa § 347 Trestného zákona, 
    •    neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona,
    •    porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona, prípadne iného konania, ktorého znaky sú vymedzené v niektorom z  trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, pri čom nie je vylúčené, že trestné činy mohli byť spáchané závažnejším spôsobom konania podľa ust. § 138 písm. Trestného zákona, alebo niektorou z foriem trestnej súčinnosti.

Ako oznamovateľ/novinár nemám žiadne možnosti a oprávnenia zo zákona, aby som preveroval skutočnosti, ktoré sú obsahom tohto oznámenia a môžu zakladať trestnú zodpovednosť viacerých osôb. Preto nemôžem k môjmu trestnému oznámeniu priložiť žiadne dôkazné prostriedky. Dokazovanie a jeho rozsah ponechávam plne na zváženie orgánom činným v trestnom konaní.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní preverili, či konaním opísaným v tomto trestnom oznámení došlo zo strany doposiaľ bližšie nestotožnených osôb k naplneniu skutkových podstát trestných činov uvedených vyššie, prípadne iných trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona.“

V kauze zmenky TV Markíza a uniknutých spisov SIS podal trestné oznámenie na JUDr. Jaromíra Čižnára za nečinnosť bývalý prokurátor Generálnej prokuratúry SR JUDr. Július Goga.

JUDr. Goga, bývalý prokurátor Generálnej prokuratúry SR, podal trestné oznámenie na JUDr. Čižnára

Výzvu generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, aby sa verejne k týmto závažným informáciám vyjadril, adresovalo už množstvo občanov. 

O ďalšom vývoji vás budeme informovať naďalej.

Znalkyňa Straková známa z kauzy “zmenky” je skutočná expertka. Podľa jej posudku istý pán Uhlár vie byť súbežne na dvoch miestach vzdialených od seba stovky kilometrov

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies