O svojom obhajcovi rozhodne Marián Kočner a o svojej skutočnej tvári rozhodne Advokátska komora

Agentúry zverejnili správu o ustanovení náhradného obhajcu pre Mariána Kočnera v prípade vraždy Jána Kuciaka.

Ako dôvod bol uvedený možný postih a pozastavenie činnosti advokáta Mgr. Mareka Paru, obhajcu Mariána Kočnera. Keďže sa v tejto veci jedná o nutnú obhajobu, elektronicky bola vygenerovaná ako nutná obhajkyňa advokátka Trubanová, dcéra predsedu špecializovaného trestného súdu. V poskytnutej správe nebola ani zmienka o tom, že či táto situácia nastala, alebo, či obžalovaný bol zo strany súdu vyzvaný k tomu, aby si pre prípad určil náhradného obhajcu. Argumentom súdu bolo vlastne iba to, aby nedošlo k prieťahom a k odročovaniu pojednávaní pre neprítomnosť obhajcu. Vcelku je to logické, ale argumenty a konanie boli predčasné, pretože nenastala situácia, ktorá vyžaduje ustanovenie obhajcu obžalovaného touto formou, pretože platným obhajcom Mriána Kočnera je stále Marek Para.

SPRÁVA DŇA: Kočnerovi súd ustanovil náhradnú obhajkyňu. Je to dcéra predsedu súdu

Špekulácie médií, dohady a fabulácie, princíp subsidiarity a ústavného práva na voľbu advokáta

Z tejto správy novinári bez právneho vzdelania okamžite začali rozvíjať degenerované úvahy o tom, že ustanovená obhajkyňa má desať dní na naštudovanie spisu a môže sa ujať funkcie. Alebo si máme myslieť, že niekto už rozhodol v  disciplinárnej komisii len to komora nikomu ešte neoznámila len súdu?

Ide o obchody tejto stavovskej právnej autority a špecializovaného trestného súdu? Kde smeruje vývoj situácie? C

hce niekto snáď tvrdiť, že Marek Para ku dňu tohto uznesenie nie je platným zástupcom Mariána Kočnera?

Alebo, že Para priamo si nemôže takzvaným subsidiárnym spôsobom ustanoviť svojho zástupcu pre zastupovanie obžalovaného?

Alebo si dokonca niekto myslí, že Marián Kočner nemá právo a schopnosť platiť a určiť svojho obhajcu sám?

Alebo dokonca si niekto myslí, že po ničom advokátka Trubanová netúži len po mediálnej sláve advokátky, ktorá predáva svojho klienta ? Jedna absurdita väčšia ako druhá.

Kauza „Zmenky“ – finančne najnáročnejší projekt novodobej justičnej tvorby

Dvojaký meter – Para kontra Lipšic

prípade Jozefa Majského skutočne nastala situácia, keď pre chorobu obhajcu sa odročovali pojednávania Peter Filip však nebol nahradeným určeným obhajcom súdu, bol by to ťažký lapsus proti ústavným právam obžalovaného. V prípade Mareka Paru, návrh vychádza z neautorizovanej Threemy, ktorú súd v konaní nepripustil ako dôkaz. AK sa na to lepšie pozrieme, aké je preukázateľné zavinenie Mareka Paru, jeho vážnosť a spoločenská nebezpečnosť, či etické prehrešenie, tak si uvedomujeme, že na jednej strane tu vidíme prípad advokáta s nedokázateľným prehreškom a niekde mimo tento advokátsky kódex sa ocitol Daniel Lipšic, ktorý spácha trestný čin , usmrtil človeka a dodnes nosí talár.

Ako to už u práívnikov chodí, ten správny meter sa hľadá kým sa nenájde. A nástroj na kriminalizáciu Paru a zoslabenie Kočnera v zákone o advokácii v jedinom paragrafe. Podľa § 8 komora pozastaví pozastaví výkon advokácie tomu, kto

§8 ods.(1)písm. b) „kto nastúpil výkon trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby alebo komu bolo uložené disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu advokácie“,

Ale môže postupovať aj podľa § 8ods. (2) písm. c  „môže (!)pozastaviť výkon advokácie tomu ,  komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uložené, si svoju povinnosť nesplnil; pozastaviť výkon advokácie možno až do zaplatenia tejto pokuty.“

Mimoriadnu právomoc však má predseda Revíznej komisie, ktorý preskočí bežné procesy v odseku (3) a to tým, že : „Komora môže na návrh predsedu Revíznej komisie komory pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania, a to až do právoplatného skončenia veci.“

Ak si teda uvedomíme, že v talári pobehuje advokát odsúdený za zabitie človeka a má byť pozastavený výkon advokátovi, ktorému komora nebude vedieť preukázať vinu, ktorá sa mu kladie za zodpovednosť, tak cez obštrukčný odsek (3) môže predseda revíznej komisie obísť samotnú komisiu a rovno dať návrh komore na pozastavenie činnosti.

Čo nám hovorí zákon o nutnej obhajobe a zastupovaní advokáta a jeho účasti na pojednávaniach?

Súd sa uponáhľal a prejavil aktivitu tam a takým spôsobom, ktorý je nemiestny a predčasný.

Trestný poriadok hovorí:

Podľa § 37 musel mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní a podľa § 38 ho musí mať aj počas súdneho konania. Je ústavným a zákonným právom obvineného, aby si obhajcu zvolil sám podľa § 39 ods. (1) , alebo mu ho zvolili osoby ( väčšinou rodina) podľa ods. (2). Ohľadom prítomnosti obhajcu na pojednávaniach, platia tieto záväzné ustanovenia aj pre súd:

§252 ods. (4) V prípadoch povinnej obhajoby nemožno konať hlavné pojednávanie bez prítomnosti obhajcu.

§293 ods. ( 9) V prípadoch povinnej obhajoby nemožno konať verejné zasadnutie bez prítomnosti obhajcu.

A tu sme sa dostali práve ku kroku, kde asi súd konal predčasne a porušil zákon.

V §40 ods. (1) Trestného poriadku sa totiž vyslovene uvádza, že: „ Ak obvinený nemá obhajcu v prípade, v ktorom ho musí mať, určí sa mu lehota na zvolenie obhajcu. Ak v tejto lehote nebude obhajca zvolený, musí mu byť obhajca bez meškania ustanovený. Obhajcu ustanoví a ustanovenie obhajcu zruší v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu prostredníctvom programového prostriedku schváleného ministerstvom spravodlivosti“.

Kauza „Zmenky“ – finančne najnáročnejší projekt novodobej justičnej tvorby – 2. časť

Z úplného znenia paragrafu stojí za zmienku sa sústrediť na povinnosť súdu a jeho postup, ktorý je tu upravený takto:

Ak obvinený nemá obhajcu v prípade, v ktorom ho musí mať, určí sa mu lehota na zvolenie obhajcu. Ak v tejto lehote nebude obhajca zvolený, musí mu byť obhajca bez meškania ustanovený.

Z tejto dikcie zákona vyplýva, že zákonná úprava je použiteľná v prípade:

  1. ak je splnená nutná podmienka, že obvinený nemá obhajcu ( v tejto veci ak by mal právoplatne pozastavený výkon advokátskej funkcie)
  2. v prípade, že ho musí mať, určí sa mu lehota na zvolenie obhajcu. Súd si podľa všetkého túto povinnosť nesplnil a obžalovanému nedal lehotu na určenie obhajcu. V konečnom dôsledku bolo by to aj na smiech v prípade, keď ho stále právoplatne má.
  3. Ak v tejto lehote nebude obhajca zvolený, musí mu byť obhajca bez meškania ustanovený. Táto povinnosť nastane až vtedy, ak prvé vety zákonnej úpravy boli vyčerpané, čiže obžalovaný nemá obhajcu. ale ho musí mať a ak mu bola daná lehota a on si v tej lehote obhajcu neurčil.

Z medializovanej informácie o ustanovení obhajcu nevyplýva žiadna ďalšia informácia a zákon nepamätá na prípad, keď súd počíta s tým, že obhajca nebude môcť ako advokát vykonávať svoju činnosť pri obhajobe. Ak táto situácia nenastala, advokát je spôsobilý na výkon svojej funkcie v dobe vydania tohto uznesenia, tak súd konal predčasne a nezákonne si prisvojil právo, ktoré ešte nemalo splnené podmienky a snažil sa mariť právo obžalovaného na slobodnú voľbu obhajcu.

Zákony sa sťahujú na pani advokátku Trubanovú a aj na komoru

Ona ak prijala toto ustanovenie, tak musí prejaviť svoju advokátsku kvalifikáciu a posúdiť v prvom rade, či jej menovanie bolo legitímne. Ak by si zmyslela, že napochoduje k advokátovi Mgr. Parovi Parovi a prevezme si jeho advokátsky spis, tak je to omyl a drzosť najhrubšieho zrna. Či toto procesné rozhodnutie súdu bude alebo nebude vykonávať už nie je celkom na nej, pretože vo chvíli ako ukáže svoj advokátsky preukaz a toto uznesenie pri nahliadnutí do spisu je už na klzkej ploche a ťažko uveriť, že nepozná práva obžalovaného na slobodnú voľbu advokáta, a nepozná právo advokáta Paru na jeho výkon praxe.

Aká nastane situácia keď sa prevalí, že niekto z AK iniciatívne porušil advokátske tajomstvo a prisľúbil a poskytol súdu informáciu o pozastavení činnosti advokáta ešte pred rozhodnutím?

Alebo Komora zasadala práve teraz a už rozhodla len zabudla informovať dotknutého advokáta? Takúto hanbu neznesie ani slovenská advokácia.

V dobách socializmu bolo bežné, že advokáti sa navzájom splnomocňovali len aby nemuseli kvôli klientom cestovať. Poslúchali prokuratúru a súdy, iba preto aby mohli svoje povolanie vykonávať.

Dostali sme až do takej plytčiny že naša spoločnosť toto musí stráviť?

Komoru čaká ťažký boj, nie však o Mareka Paru, ale o vlastnú tvár Slovenskej komory advokátov.

Lipšic verzus Para

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies