Rozuzlenie Markizáckych zmeniek príde z archívov SIS

 

Dnes prebehlo pojednávanie vo veci falšovania Markizáckych zmeniek, kde z pôvodného konania bol vyčlenený podľa § 21 ods. 1 Trestného poriadku na samostatný postup JUDr. Štefan Agh. Jeho obvinenie pochádza z 07.11.2018 a je kvalifikované takto

Vo veci Markizáckych zmeniek boli Marián Kočner a Pavol Rusko už právoplatne odsúdení a prokurátor Šanta pri podaní obžaloby pripojil nielen tieto judikované rozhodnutia, ale aj  celý súdny spis, ako dôkazný materiál do konania s JUDr. Aghom. Obžaloba bola podaná 22.6.2020 na Špeciálnom trestnom súde, za spáchanie nasledovného skutku:

Po opakovaných odročeniach hlavného pojednávania kvôli pandemickej situácii na dnešné hlavné pojednávanie boli predvolaní dvaja svedkovia. Aktéri mediálne sledovanej kauzy, tentokrát v postavení svedkov. Marián Kočner si presne vymedzil svoju výpoveď obsahovo, aj z hľadiska procesnej priority ktorá pre neho je daná mimoriadnym odvolacím konaním. Pavol Rusko využil svoje právo a odmietol vypovedať.

Z pojednávania a prístupu prokurátora Šantu vyplývalo, že ten chce zjednodušiť a urýchliť proces na základe judikovaného rozhodnutia a pripojeného konania z procesu Kočnerom a Ruskom, no  ignoruje zásadu bezprostredného vykonania dôkazov na hlavnom pojednávaní voči obžalovanému Aghovi, ktorý sa nemohol vyjadrovať k dôkazom v procese s Kočnerom a Ruskom, lebo tam vypovedal iba v postavení svedka- čiže ani k dôkazom sa nemohol vyjadriť, ani nemohol klásť otázky svedkom a znalcom. Pokusy prokurátora Šantu o odobratie slova Mariánovi Kočnerovi predseda senátu JUDr,. Klemanič zarazil a tak chránil procesne čistý priebeh dokazovania. Pre Šantu to asi nebolo dosť  vhodné, lebo niektoré média už citovali jeho názor, že údajne 4. júla bude vynesený rozsudok. Súd však ešte po zmene termínu pojednávania bude 6. júla pojednávať  vypočutím svedkov obžaloby a potom budú nasledovať dôkazy predkladané obhajobu a výsluch ich svedkov. Z toho usudzujeme, že Šanta nie je dostatočne pripravený na kauzu a chce ťahať nitky z výsledkov iného konania. Svedčí to o nedostatku dôkazov a nedôvodnosti žaloby.

Podľa našich informácii však bude mať tak či tak povinnosť tvrdenia obžaloby preukázať a k tomu judikované rozhodnutie a výroky z rozsudku voči Mariánovi Kočnerovi  a Pavolovi Ruskovi nie sú procesne v plnom rozsahu prípustné pre neprítomnosť a absenciu procesného postavenia obžalovaného JUDr. Agha v tomto konaní. Na položené otázky novinárov Šanta aj reagoval dosť neisto ohľadom svojho vlastného presvedčenia o vine, čo znamená že jeho preukázanie nemá vecne zvládnuté. Je však isté a zákonom zaručené, že akýkoľvek dôkaz predložený obžalobou z iného konania bude konfrontovaný obhajobou a nedá sa len hladko opísať a zahrnúť do tohto konania

Už sme v minulosti poukázali na niektoré kolosálne prechmaty v tvrdeniach obžaloby vo veciach zmeniek, kde intenzívnu úlohu vykonával Daniel Lipšic ako zástupca Markízy a to zrejme Šantovi dáva pocit ochrany a bezpečia v čase, keď Lipšic je jeho šéfom. Ale v práve takýto argument neobstojí a z princípu rovnosti strán má obžalovaný právo na to, aby k skutkom ktoré sa mu kladú za vinu prezentovali všetky dôkazy

Zmenky neboli sfalšované,  JUDr. Daniel Lipšic a prokurátor JUDr. Šanta oklamali celé Slovensko

V posudzovaní platnosti zmeniek nastane kolosálna zmena

Čo vieme rozoznať a dedukovať z dnešného pojednávania  a ako to dokážu média vyhodnotiť?

Podľa otázok, ktoré po skončení pojednávania boli kladené JUDr. Aghovi máme dojem, že niektorí novinári nepochopili zvrat , ktorý sa má odohrať na týchto pojednávaniach. Vyplýva to z jeho reakcií práve na Mariána Kočnera, ktorý plynulo vypovedal  spontánne k udalostiam, ale rozkryl aj tie súvislosti, ktoré inak sa doteraz strácali v mediálnom šume a súdy tomu nevenovali pozornosť,

(Odkaz na reportáž: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1163774487380190&ref=watch_permalink)

Jedná sa o významnú účasť spravodajcov a agentov SIS a pracovníkov Ministerstva vnútra na udalostiach, ktoré sa odohrávali v rokoch 1998 až 2001. Ak si pozorne vypočujeme veľmi opatrné formulácie JUDr. Agha v reportáži viacerých médii, tak vieme vyvodiť závery o existencii dokumentov, ktoré preukazujú pravosť zmeniek, ich vznik v období roku 2000, ale aj to, že tieto listiny doteraz neboli skúmané ani z hľadiska obsahu, nadväznosti údajov a ich relevancie s rôznymi inými informáciami autenticky pochádzajúcich z tohto obdobia.

Prednostne vyberáme dve správy, ktorým sme sa venovali už predtým:

AK si dobre vyložíme vyjadrenia JUDr. Agha pre média, tak disponuije s týmito alebo podobnými a inými dokumentmi, ktoré pre prekážku premlčania nemohol použiť v doterajšom konaní. Táto doba však by už mala byť uplynulá, no nevieme ju vypočítať presne, lebo listiny predloží JUDr. Agh najprv súdu a až potom médiam. Ich obsahu, významu a k súvislostiam sme sa už ale vyjadrovali  už vo februári 2020. Zúfalé vyjadrenie právneho zástupcu poškodeného o tom, že v spise nie je nič utajené a že vyjadrenie SIS hovorí, že nemá k dispozícii zmenkové informácie je výsledok povrchnosti a neznalosti. Otázka na SIS bola totiž položená vyšetrovateľom tak, či SIS má spis ku zmenkám- a aká otázka, taká odpoveď. Sledovalo sa dianie v Markíze z viacerých súčastí spravodajských zložiek a podľa toho sa informácie aj kategorizovali a ukladali do sledovacích spisov. Preto bola odpoveď taká aká bola…

Archív SIS z rokov 2000 – 2001 vyvrhol záznamy z urovnania kauzy Markíza podpísaním zmeniek

Marián Kočner vo výpovedi popísal prostredie presiaknuté zbraňami, agentmi, rusmi

Bulvár tieto informácie pozná, ale nevyberal si z toho podstatu, ale kulisy mafiánskych hier. V skutočnosti až teraz odznelo od Mariána Kočnera  v súvislých prepojeniach, že táto akcia bola z každej strany presiaknutá mocenskými a politickými záujmami, že existovalo vysoké nasadenie policajtov a agentov SIS, ozbrojených cudzincov bez kontroly ich identity .S niektorými agentmi a ich šéfmi reálne rokoval a reálne boli kopírované listiny priamo v Markíze tak, že tieto sa spravodajsky spracúvali. Kočner však nepovedal všetko čo chcel a mohol, lebo v prípade jeho odsúdenia beží mimoriadne odvolacie konanie a potrebuje si takticky ponechať tie informácie, ktoré sa prioritne majú použiť práve tam a JUDr. Agha sa vlastne ani netýkajú. Z tohto dôvodu po ukončení svojej spontánnej výpovede rozhodol, že nebude odpovedať na žiadne otázky v tejto situácii. Ako však jeho taktiku z prípravných konaní poznáme, tá doba ešte nastane.

Pavol Rusko to zapichol na samom začiatku

Zrejme vyhodnotil svoju situáciu a postavenie JUDr. Agha, s ktorým vecne a ani osobne nebol v žiadnom styku a preto asi nevidí dôvod sa vyjadrovať k priebehu udalostí po vystavení a odovzdaní zmeniek. Neznamená to však, že by niektoré vedomosti nemal. Súd aj strany sa preto budú pridržiavať jeho vyjadrenia do zápisnice z 2.mája 2019, kde uviedol viaceré mená reálnych svedkov.

Ako vidíme,   samotná príprava zmeniek nebola dielom rýchlych a diletantských právnych krokov, ale vyplývala z viacerých rokovaní a dohôd, ktoré vznikli nielen v rovine zmeniek, ale aj v iných rovinách markizáckych vlastníckych vzťahov. Tieto obchodné a finančné konštrukcie s dostatočnou právnou istotou pripravil nebohý JUDr. Ernest Valko a ešte uvidíme, čo v tejto súvislosti bude mať obhajoba k dispozícii a aký navrhne dôkaz. Taktiež sú zaujímavé mená svedkov, ktoré Rusko pôvodne počas výsluchu uviedol, títo ľudia pravdepodobne budú taktiež navrhovaní obhajobou už aj preto, lebo Rusko pred súdom vypovedať odmietol.

Je potrebné aj to povedať, že Rusko v tej dobe bol v situácii, keď na neho bol vedený lustračný spis a v tom spise sa majú nachádzať listiny, ktoré Kočner nazval „slinovinami“ pri niektorých rozhovoroch – teda nejedná sa podľa Agha o niejaké papiere na výrobu zmeniek, ale konkrétne listiny, ktoré počas pojednávaní zrejme uzrú svetlo. Ak samozrejme súd preskúma v akom režime utajenia sa nachádzajú a či ich môže vykonať pred verejnosťou

Spis Pavla Ruska, vedený na SIS v rokoch 2000 – 2001, obsahuje 86 strán súvisiacich s finančným vysporiadaním v kauze zmenky

Pojednávanie v tejto veci by malo pokračovať 7.júna vypočutím svedkov Mathiasa Setteleho, Zuzany Ťapákovej, Václava Miku a Radky Doehring. V ich prípade tentokrát otázky a dokazovanie budú musieť smerovať konkrétne k účasti a k okolnostiam disponovania so zmenkami zo strany JUDr. Štefana Agha, čo bude znamenať pre súd hlavolam, lebo ani jeden z týchto osôb nebol priamym aktérom žiadneho vecného, ani obchodného stretnutia alebo komunikácie s Aghom. Ďalšie pojednávania očakávame 29.júna a 6.júla, kde sa budú prezentovať dôkazy obžaloby.

Zásadný lom by mal nastať po tomto termíne, keď súd asi po prvý krát uvidí dôkazy a listiny, ktoré pochádzajú z rokov 1998 až 2001 a ktoré nám nakreslia úplne novú mapu personálnych vzťahov, spravodajských informácii a obraz tej doby, keď JUDr. Ernest Valko navrhol vyriešenie sporu Markízy zmenkovými ručeniami a platbami.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies