Ako sa rozhodne o Alene Zsuzsovej ?

V záverečných rečiach prokurátorov a splnomocnencov poškodených v prípade vraždy Jána Kuciaka odznelo množstvo emócii , apelov na verejnú mienku a samotnú pietu spojenú so smrťou Jána Kuciaka. Média priniesli v širokom rozsahu citácie a predstavili záverečné reči ako zdrvujúce víťazstvo obžaloby. Na tú istú vec a dôkazy sa však díva druhá strana inak. Obžalovaní aj obhájcovia popierajú svoju vinu, ako aj dôkazy a svedectvá ktoré boli na súde bezprostredne vykonané. Otvorenosť a verejnosť hlavného pojednávania prináša možnosť sa rovnocenne oboznámiť aj argumentáciou tých, ktorým hrozí doživotie a svoju vinu nepriznávajú ani len čiastočne. Hlavným predstaviteľom a obžalovaným v prípade vraždy Jána Kuciaka, ako aj v kauze prípravy vraždy prokurátorov Žilinku, Šufliarskeho a (vtedy ešte advokáta) Lipšica je Mariána Kočner a Alena Zsuzsová. Podľa obžaloby založenej hlavne na výpovediach svedka Zoltána Andruskóa, Petre Tótha, na „dešifrovaní“ komunikácie Threema zo zadržaných mobilných telefonov a vyťaženia USB klúčov odovzdaných Petrom Tóthom  má vyplývať, že iniciátorom týchto kauz je Marián Kočner a jeho nenávisť ku Kuciakovi a vlastné záujmy na odstránenie prokurátorov. Alena Zsuzsová mala byť jeho spojkou v sprostredkovaní týchto kriminálnych činov a bola vraj významnou iniciátorkou všetkých činností a objednávok, ktoré mal Zoltán Andruskó  ďalej realizovať cez rôzne svoje známosti. Andruskó je však známy fabulátor, ktorý si vytvoril vlastný matrix do ktorého postupne zinscenoval rôzne , vyvýjajúce sa verzie príbehov, prepojení, rôznych vymyslených a nesúvisiacich  detailov o ktoré opiera svoje tvrdenia.

Vysporiadať sa týmito dôkazmi bude musieť predovšetkým senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý vynesie rozsudok už 19. mája, no musí sa v odvôodnení rozsudku vysporiadať nielen s dôkazmi, ale aj s ich vyhodnotení aj z pohľadu obhajoby.

Obhajoba Aleny Zsuzsovej

Obhájca Aleny Zsuzsovej koná JUDr. PhDr. Ing. Štefan NESZMÉRY, LL.M., PhD po niekoľkoročnej práci na tomto prípade, keď v prvom kole súd jej klientku oslobodil, nám poskytol svoju záverečnú reč, v ktorej tieto dôkazy hodnotí z pohľadu obhajoby a reaguje aj na emotívne a nadnesené  tvrdenia a vysvetlenia obžaloby.

Prinášame Vám niektoré časti tejto záverečnej reči aj s odkazmi na vážne momenty a okolnosti, ktoré v priebehu rokov vznikli a potvrdzujú jeho tvrdenia.

Záverečná reč JUDr. Neszméryho v skrátenej verzii

„Po vypočutí záverečnej reči zástupcov špeciálnej prokuratúry musím konštatovať, že vlastné presvedčenie prokuratúry o vine obžalovanej zatieňuje skutočný dôkazný stav v tomto konaní na základe ktorého vina obžalovanej nie je ničím preukázaná. Konštatovanie prokuratúry o vine mojej klientky je teda založená výlučne na subjektívnych tvrdeniach prokuratúry ktorá si vykladá jednotlivé preukazované skutočnosti vlastnými úvahami a presvedčeniami.Zo strany prokurátorov došlo v rámci ich záverečných rečí k položeniu množstva rečníckych otázok ktoré majú zrejme za úlohu selektívne vylúčiť akúkoľvek inú verziu skutkového deja ako toho ktorý bol prokuratúrou prezentovaný. Mám však za to, že úlohou prokuratúry nie je pokladanie rečníckych otázok súdu ale náležité preukázanie skutkového deja uvedeného v obžalobe a to pomocou ustátia dôkazného bremena.“

Kočner a spol. vo finále, manipulovanie verejnej mienky

Zoltán Anruskó ako ulitmátny svedok a enormné preferovanie jeho výpovedí

„Obžaloba zakladá vinu obžalovanej Zsuzsovej predovšetkým na kľúčovom svedkovi Zoltánovi Andruskovi. Za kľučového si ho dovoľujem označiť zámerne a to predovšetkým z dôvodu že práve od menovaného svedka sú odvodené všetky ďalšie dôkazy prezentované prokuratúrou. Avšak s prihliadnutím na obsah všetkých jeho výpovedí ktoré boli v priebehu konania produkované, ho nemožno nazvať inak ako ultimátnym svedkom, ktorý preukazuje všetko a voči všetkým. Účastníkom celého procesu nemohlo v žiadnom prípade uniknúť, že svedok .Andrusko prakticky od jeho zadržania vytváral pri každej jeho výpovedi novú modifikovanú verziu skutkového deja s prihliadnutím na aktuálny obsah vyšetrovacieho spisu ktorý bol prakticky v priamom prenose celý medializovaný.Svedok tak v priebehu konania preukazateľne mení, dopĺňa a modifikuje svoje jednotlivé výpovede aj s prihliadnutím na jeho príslušné postavenie v trestnom konaní či už ako obvineného, odsúdeného alebo ako je tomu v súčasnosti –  svedka. Samotné svedecké výpovede sú teda svedkom menené takzvane za pochodu, pričom aj v rámci dvoch pojednávacích dní nasledujúcich po sebe v rámci ktorých bol menovaný svedok súdom vypočuvaný, sme mohli od svedka počuť rozdielne okolnosti, kedy svedok v jeden deň uviedol skutočnosť, ktorú druhý deň znegoval a takzvane ako to sám nazval ,,sa opravil“.

Purgatorium Zoltána Andruskóa

„Svedkom bolo prezentovaných množstvo tvrdení v ktorých si vzájomne odporoval. Či už ide o vzájomne si odporujúcu skutočnosť, že sa obžalovanej Zsuzsovej bál avšak napriek tomu s ňou trávil svoj voľný čas, aktívne s ňou komunikoval, navrhoval jej rôzne obchody s cieľom spoločne zarobiť alebo jej údajne požičiavať peniaze či splácať za ňu pôžičky. Množstvo vzájomne si odporujúcich vyjadrení tohto svedka sa priam nedá v záverečnej reči ani obsiahnuť. Svedok Andrusko v rámci konania popisoval akým spôsobom malo dôjsť k objednávke vraždy poškodeného Jána Kuciaka zo strany Aleny Zsuzsovej, Z jeho výpovede vyplynula určitá verzia skutku, ktorá však nebola v priebehu konania vo vzťahu k mojej klientke podporená žiadnym iným dôkazom. Naopak, výpoveď tohto svedka je nielen v rozpore v podstate s každým iným dôkazom, vykonaným na hlavnom pojednávaní ale aj jeho  následnými výpoveďami. Či už ide o formu objednávky vraždy prokurátorov, alebo spôsob, dátum a čas prevzatia údajnej finančnej hotovosti od obžalovanej Zsuzsovej, alebo zaobstaranie jednotlivých zbraní určených na likvidáciu poškodených, žiadna z týchto skutočnosti tvrdených svedkom nebola relevantným spôsobom preukázaná, práve naopak bola vyvrátená. „

„Vrcholom absurdnosti výpovedí svedka  Andruska sú ním prezentované skutočnosti ohľadom predloženého listu ktorý mal údajne napísať ešte pred jeho zadržaním. Jednak považujem za  absolútne nelogické časové hľadisko svedkom predloženého dôkazu vo vzťahu k dokazovaniu. Avšak je mimoriadne pozoruhodné a vo vzťahu k posudzovaniu dôveryhodnosti uvedeného svedka kľúčové, akým spôsobom a kedy bol svedkom predložený dôkaz a to –  list údajne napísaný pred jeho zadržaním v roku 2018. „

„Podstatným rozporom preukazujúcim absolútnu nedôveryhodnosť svedka je aj skutočnosť, že svedok vo svojich predchádzajúcich výpovediach na hlavných pojednávaniach vyslovene uviedol že sa nikdy nikomu nezdôveril s tým, kto je objednávateľom vrážd alebo že sa mu niekto v tejto súvislosti vyhráža, čo je však v rozpore s novými skutočnosťami ohľadom predloženého listu. Jeho absolútnu nedôveryhodnosť preukazuje aj fakt o tom, ako sa pozastavoval nad vlastnými výpoveďami, ktoré bol čítané v rámci odstraňovania rozporov. „

(Pozn. redakcie: vyhodnotenie vyierohodnosti svedka Andruskóa v oslobodzujúcom rozsudku.)

Výroky, ktoré v rozsudku nikto neočakával – Rozsudok nad Kočnerom odhalil manipulovanie médií, nekvalitné vyšetrovania a postup prokuratúry – 2.časť

Iľja Weiss ako svedok obžaloby, ktorý je absolútne nedôveryhodný

„V krátkosti je potrebné sa vyjadriť aj ku svedkovi Iljovi Weissovi. Súdu ani verejnosti netreba uvedeného obsiahlejšie predstavovať, nakoľko ide o známeho člena drogového podsvetia. Vychádzajúc zo záverečnej reči prokurátorov, aj tí uvedeného svedka zrejme berú s určitou rezervou avšak s nelogickým odkazovaním na jeho údajné vyjadrovacie schopnosti. K samotnému svedkovi je potrebné uviesť, že svedok v rámci prípravného konania vedel priam ukážkovými vyjadreniam detailne popísať jednotlivé okolností o osobách ktoré sa mali podielať na sledovaní prokurátorov. V rámci hlavného pojednávania však samotný svedok mal vyjadrovacie problémy v takom rozsahu, že buď odpovedal jednoslovne, výnimočne jednou vetou alebo naopak nerozumel ani jednoducho položeným otázkam. Po odstraňovaní rozporov a prečítaní jednotlivých zápisnic si však menovaný svedok na všetky okolnosti spomenul a prečítané výpovede potrvdzoval.  K obsahu výpovede uvedeného svedka je potrebné uviesť, že sa v podstatnej miere odchyľuje od skutočností tvrdených Zoltánom Andruškom. Obaja svedkovia predniesli súdu odlišnú časovú os udalostí. Ak mal svedok Andrusko zastaviť objednávku vraždy pána Žilinku v decembri 2017, je nelogické že svedok Weiss hovorí o vykonaní  činu vo februári 2018, kedy bola táto požiadavka už údajne dávno neaktuálna.“

Dušana Kracinu z prípravy vraždy prokurátorov usvedčuje niekoľkonásobne odsúdený drogový díler Iľja Weiss, ktorému hrozí doživotie

Threema ako dôkaz, ktorú prokuratúra ani opakovane nedokázala uplatniť ani dešifrovaním

„K samotnej komunikácii z aplikácie Threema medzi obž. Zsuzsovou a obž. Kočnerom je potrebné uviesť, že táto nielen že nijak nepreukazuje účasť obžalovaných na prejednávanej trestnej činnosti. Naopak preukazuje ich nevinu. Z vykonanej komunikácie nijakým spôsobom nevyplýva skutočnosť ktorú možno akýmkoľvek spôsobom spojiť s vraždou Jána Kuciaka, prípadne s objednávkou z vrážd niektorého z prokurátorov. Naopak vyplývajú z nej skutočnosti v zmysle ktorých to boli práve obžalovaný Kočner a Zsuzsová, ktorý sa sami snažili zistiť kto by mohol byť vrahom poškodených Kuciaka a Kušnírovej. „

„Tu sa treba pristaviť pri spôsobe interpretácie komunikácie medzi obžalovanými. V prvom rade je nevyhnutné uviesť, že ide o dlhodobú konverzáciu ktorej jednotlivé časti nemožno izolovať a vysvetlovať si ich po svojom v súbehu s rôznymi udalosťami ktoré s prebiehajúcou konverzáciou nijako nesúvisia. „

Odhalenie falšovania Kočnerovej Threemy

„Prokuratúra nedokázala vysvetliť komunikáciu medzi obžalovanými Kočnerom a Zsuzsovou prišla s teoriou šifrovanej komunikácie. Toto vysvetlenie bolo podporené aj odborným posudkom vypracovaný na Filozofickej fakulte UK Bratislava. Obhajoba svojím návrhom na vykonanie dôkazu zo dňa 23.03.2023 predložila množstvo výkladov snov pre -smrť, zuby, sneh. Článkami ktoré obhajoba získala z rôznych internetových zdrojov, preukázala rôzne chápania a vykladania týchto snov. Čiže nie je možné jednoznačne a určito konštatovať, že obsahy snov znamenajú vždy to isté tak ako to konštatovala prokuratúra. Čo sa týka samotného vyjadrenia prokuratúry k šifrovanej komunikácií je na mieste položiť si otázku, kto z prokurátorov je odborníkom na šifrovanú komunikáciu? Našli sa u obžalovaných Kočnera a Zsuzsovej pomôcky na šifrovanie ako sú zdrojové kódy, denné heslá a podobne. Nie nenašli. V ich komunikácií, v zaistených telefónoch či iných dokumentoch nikde nie je zmienka o vzájomnej dohode o šifrovaní pri vzájomnej komunikácií“

Skúmanie telefónov ako pochybné dôkazy – konfliktné a nevysvetlené IMEI kódy

„Pokiaľ poukazujem na komunikáciu je potrebné poukázať aj na zdroje z ktorých bola táto komunikácia zaistená a následne skúmaná. Obhajoba obžalovanej Zsuzsovej predložila dňa 23.03.2023 návrh na vykonanie dôkazov, ktoré konajúci súd zahrnul do dokazovania. Predovšetkým mobilné telefóny zaistené u obž. Zsuzsovej. Z uznesenia  NAKA, expozitúra západ zo dňa 11.10.2018 o pribratí Europolu za účelom vykonania znaleckého skúmania predložených stopách, ktoré je vo zv. 13, str.005057-005063, na str.005058sú uvedené stopy, vzorky ,ktoré majú byť preskúmané pod číslami 1-8. Z takto označených telefónnych prístrojov, počítačov a inej elektroniky nie je možné bližšie identifikovať tieto prístroje tak, aby nedošlo k ich zámene. Z ďalšieho vykonaného dôkazu a to Digitálnej forenznej správy zo zv.13 str.005158 až 005194 sa na strane 005189 pod bodom                     5 Skúmanie dozvedáme výsledky skúmania mobilných telefónov a inej elektroniky, spracovanej do tabuľky. Tu však už jednotlivé telefóny sú označené a identifikované IMEI kódmi, obchodnými značkami a typmi úplne odlišne, takže nevieme priradiť pôvodné.“

Europol vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone7 a iPhone8. Podvod alebo manipulovanie s dôkazmi v Europole?

„Treba pripomenúť vyjadrenia obž. Zsuzsovej o možnom zasahovaní do ich vzájomnej komunikácie. Pokiaľ prokuratúra uvádza, že nie je možné upravovať komunikáciu Threma stačí si z yootubu stiahnuť návody ako je možné vstupovať a upravovať komunikáciu v uvedenej aplikácií.

Na základe vykonania dôkazov obhajoba žiada oslobodenie Aleny Zsuzsovej

Je nesporné, že prokuratúra neuniesla dôkazné bremeno, ktoré jej prináleží, obžaloba resp. vina obžalovaných je založená na absolútne nedôveryhodnom svedkovi od ktorého sa následne odvíjalo celé ďalšie dokazovanie. Vychádzajúc z v uvádzaných skutočností som toho názoru, že v danom prípade nie je možné bez pochybností prijať a ustáliť záver, že Alena Zsuzsová sa dopustila trestných  činov  kladených jej za vinu. Na základe uvedeného a vykonaného dokazovania preto navrhujem, aby súd Alenu Zsuzsovu v súlade s ustanovením § 285 písm. c) Trestného poriadku oslobodil s pod obžaloby v plnom rozsahu.“

(Z obsahu záverečnýcvh rečí sme vybrali skrátene významovo dôlažité časti, celú záverečnú reč obhajoby nájdete v závere článku)

Špecializovaný súd má uplatniť elementránu logiku podľa stanoviska Najvyššieho súdu SR

Ak zoberieme do úvahy, že nielen záverečné reči obhájcov, obžalovaných, ale aj celý priebeh znovu vykonania dôkazov podľa požiadavky Najvyššieho súdu SR ktorý zrušil pôvodvný oslobodzovací rozsudok nepriniesol nový poznatok, alebo potvrdenie pochybností NSSR, tak senát JUDr. Szabovej sa touto elementárnou logikou má vrátiť nielen k svojim pôvodným hodnoteniam a odôvodneniam, ale aj premietnuť nové okolnosti a dôkazy, ktoré rovnakou elementárnou logikou (!) ako sa od nej žiada musí zaoberať s preukázanými pochybnosťami, ktoré znova a znova potvrdzujú správnosť pôvodného rozhodnutia.

Rozsudok nad Kočnerom odhalil manipulovanie médií, nekvalitné vyšetrovanie a postup prokuratúry – 1.časť

V tejto situácii sa dá teda očakávať, že senát JUDr. Szabovej nech vydá akékoľvek rozhodnutie, bude napadnuté odvolaním a kauza sa neskončí tak skoro. Bude skôr zaujímavé sledovať rozhodnutie Najvyššieho súd v odvolaní, ktoré odôvodonenie rozsukdu k výrokom o vine či nevine budú významné nielen z hľadiska samotného prípadu, ale aj prístupu justície k marazmu, ktorý sa cez prístup špeciálnej prokuratúry dostali do prípadu cez kajúcnikov a krivé svedectvá svedkov. Je otázkou budúcnosti či všeobecná nenávisť a popudovanie verejnej mienky dostanú prednosť pred objektívnosťou a správnym právnym prístupom k objasneniu celej kauzy.

Prinášame celú záverečnú reč JUDr. Štefana Neszméryho.

Click to access zaverecna-rec-obhajcu-Stefana-Neszmeryho-obhajcu-Aleny-Zsuzsovej-3.pdf

Investigatívne články Eurorešpektu vznikajú v rámci spolupráce so širokou skupinou odborníkov

 

 

 

 

Eurorešpekt sprostredkuje investigatívne analýzy, právnu pomoc a medializáciu

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies